immortelle

Yugina 3
PGN Reader

les diagrammes du Maître

[Event "London 'Immortal game'"] [Site "London"] [Date "1851.??.??"] [Round "?"] [White "Anderssen, A."] [Black "Kieseritzky, L."] [Result "1-0"] [ECO "C33"] [PlyCount "45"] [EventDate "1851.??.??"] [EventType "game"] [SourceDate "2010.01.01"] 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Bc4 Qh4+ (3... Nf6 $1 4. Nc3 c6 5. Bb3 (5. e5 d5 $1) 5... d5 6. exd5 cxd5 7. d4 Bd6 $1 8. Nf3 (8. Nge2 f3 {(...0-0 0-0 ...g5 Cxd5 .. .Cc6! Spielmann,R-Bogoljubow,E/Maehrisch Ostrau 1923)} 9. gxf3 Be6 {(...Ch5 Fe3 ou ...Fh3 Tg1)} 10. Bg5 h6 11. Bh4 g5 12. Bg3 Nc6 13. Qd2 {Reinderman,D (2525)-Timman,J (2650)/Amsterdam 1999}) 8... O-O 9. O-O Be6 (9... Nc6 10. Nxd5 Nxd5 11. Bxd5 Bf5 12. c3 g5) 10. Ne5 (10. Nb5 Ne4) (10. Ng5 Bg4 11. Qd3 h6) 10... Bxe5 (10... Nc6 11. Bxf4 Rc8 12. Kh1 a6 13. Nxc6 bxc6 14. Bg5 Be7 15. Qd3 a5 16. Rae1 $11 {Short-Karpov 2000}) 11. dxe5 Ng4 12. Nxd5 f3 $1 (12... Bxd5 $6 13. Bxd5 Qb6+ 14. Kh1 Nxe5 15. Bxf4 $14) 13. Qxf3 Nc6 $1 $11) (3... d5 4. Bxd5 (4. exd5 Qh4+ 5. Kf1 f3 {(...Fd6)} 6. Bb5+ $8 c6 7. Nxf3 $8 Qf6 $6 {(...Dd8)} 8. dxc6 {(Anderssen,A-Dubois,S/London 1862)} Nxc6 9. d4 $16) 4... Nf6 (4... Qh4+ 5. Kf1 Nc6) 5. Nc3 Bb4 6. Nf3 Bxc3 7. dxc3 (7. bxc3 Nxd5 8. exd5 O-O) 7... c6 8. Bb3 Qxd1+ 9. Kxd1 Nh5 10. Ke2 Bg4 $11 {Short,N (2684)-Bacrot,E (2712)/ playchess.com 2004}) (3... c6 4. Nc3 d5 (4... Nf6 5. Bb3 d5) 5. exd5 Qh4+ (5... Nf6) 6. Kf1 f3 7. d3 fxg2+ 8. Kxg2 Nf6 9. Qe2+ Kd8 10. Qe5 Qf2+ $6 (10... Nbd7) (10... Qg4+) 11. Kxf2 Ng4+ 12. Kg2 Nxe5 13. Bf4 $14 {Ivanchuk,V (2740)-Piket,J (2640)/Linares 1997}) (3... f5 4. Qe2 (4. Nc3 Qh4+ 5. Kf1 fxe4 6. Nxe4 Be7 $11 {Maroczy,G-Marco,G/Vienna 1903}) 4... fxe4 (4... Nc6 $1) 5. Qh5+ g6 $8 6. Qe5+ $8 Qe7 $8 7. Qxh8 $8 Nf6 $2 (7... d5 $1 8. Bxd5 Nf6) 8. Nc3 c6 9. d3 $3 {[#]} (9. Bg8 $2 d5 $1 $17 {Pillsbury,H-Marshall,F/Vienna 1903}) 9... d5 10. Bxf4 $1 (10. dxe4 $1) 10... exd3+ (10... dxc4 11. O-O-O) 11. Kf1 $18) (3... Nc6 4. Nf3 (4. d4 Nf6 5. e5 d5 6. Bb3 {(Fe2)} Bg4 7. Qd3 Nh5 8. Nh3 Nb4 9. Qc3 {(Charousek, R-Chigorin,M/Budapest 1896)} f3 $1 $17) (4. Nc3 Qh4+ 5. Kf1 Bc5 {Swiderski, R-Marco,G/Vienna 1903}) 4... g5 (4... Nf6 5. Nc3) 5. d4 Bg7) 4. Kf1 b5 $6 (4... d5 5. Bxd5 g5 (5... Bd6 6. Nc3 Ne7) (5... Nc6) (5... Nf6) 6. Nf3 (6. Qf3 Nf6 7. Qc3 $6 Nbd7 8. Nf3 Qh5 9. Qxc7 g4 $17 {Levitsky,S-Alekhine,A/St Petersburg 1913 }) 6... Qh5 7. h4 h6 (7... Bg7) 8. Bxf7+ $1 Qxf7 9. Ne5 $8 Qf6 (9... Qe6 $1) 10. Qh5+ Kd8 (10... Ke7 11. d4 Nd7) 11. Nf7+ Ke7 12. Nxh8 Qxh8 13. hxg5 { (Chigorin,M-De Riviere,J/Paris 1883)} Nc6 $1 14. Nc3 Be6 $8 15. b3 $14) (4... d6 5. d4 (5. Nf3 Qh5 6. Nc3 c6 7. d4 g5 8. h4 h6 9. Kg1 g4 $8 10. Ne1 {(Cd2)} f3 11. Nd3 $14 {Reprintsev,A (2425)-Hjartarson,J (2585)/New York 1997}) (5. Nc3 g5 6. Nf3 Qh5 7. Nd5 Kd8 8. d4 Be6 9. Qd3 Ne7 $11 {Anderssen,A-Horwitz,B/ London 1851}) 5... Be6 (5... Bg4 6. Qd3 Nc6 7. Bxf7+ $2 Kxf7 8. Qb3+ Kg6 {(... d5!)} 9. Qxb7 Nxd4 10. Qxa8 Nf6 $19 {McDonnell,A-De Labourdonnais,L/London 1834 }) (5... Nc6) 6. Qd3 Nf6 7. Nf3 Qg4 8. Nc3 Be7 9. h3 Qg6 (9... Bxc4 10. Qxc4 Qc8) 10. Bxf4 O-O 11. Re1 Nh5 12. Bh2 Ng3+ 13. Bxg3 Qxg3 14. Ne2 Qg6 15. Nf4 Qh6 16. g3 $14 {Ivanchuk,V (2716)-Nikolic,P (2648)/Antalya 2004}) (4... g5 5. Nc3 Bg7 6. d4 d6 (6... Ne7 7. Nf3 Qh5 8. e5 {(h4)} g4 {(...d6)} 9. Ng1 f3 $11 { Harrwitz,D-Anderssen,A/Breslau 1848}) 7. Nd5 (7. e5 dxe5 {(...Fg4)} 8. Nd5 Kd8 9. dxe5 Bd7 10. Nf3 Qh5 11. h4 $14 {Walker,G-Szen,J/Paris 1837}) 7... Kd8 $8 8. Be2 Nf6 9. Nxf6 (9. Nf3 Qh6 10. Nxg5 $2 Qxg5 11. Nxf4 Qa5 $1) 9... Bxf6 10. e5 $6 (10. Nf3) 10... Be7 $15 {McDonnell,A-De Labourdonnais,L/London 1834}) (4... Nf6 5. Nf3 Qh5 6. Nc3 (6. Qe1 d5) 6... c6 (6... d5) 7. Qe2 (7. d3 d5 8. exd5 cxd5 9. Bb5+ Nc6 10. Bxf4 Be6 {(...Fc5)} 11. Qd2 {(Ce2)} Be7 12. Re1 $11 { Shirov,A (2670)-Granda Zuniga,J (2590)/Buenos Aires 1993}) 7... Bb4 $6 (7... b5 ) 8. e5 $1 Ng4 $8 9. Ne4 $1 O-O 10. c3 Be7 11. d4 Qh6 (11... Kh8 $2 12. Bxf4 $18 {Westerinen,H (2395)-Hebden,M (2460)/London 1988}) 12. h3 Ne3+ 13. Bxe3 fxe3 14. Re1 b5 15. Bb3 d5 16. exd6 $8 Bxd6 17. Nxd6 Qxd6 18. Qxe3 $14) 5. Bxb5 Nf6 6. Nf3 Qh6 (6... Qh5 7. Nc3 Bb7 8. e5 {Hübner} (8. Bc4 {(d3 ...g5 Cd4)} Nxe4 {(...Fd6! d4 ...Cxe4)} 9. Nxe4 d5 10. Bb5+ c6 11. Qe1 $1) (8. Qe2) 8... Nd5 $1 (8... Ng4 $6 9. d4 {(De2)} Ne3+ {(...g5 h4)} 10. Bxe3 fxe3 11. Qe2 $16) (8... Ne4 $1 9. Nxe4 Bxe4 10. d3 Bc6 $1) (8... Bxf3 $2 9. Qxf3 Qxf3+ 10. gxf3 Nh5 11. d4 Nc6 {(...c6 Fc4! ...d5? Cxd5!)}) 9. Ne4 {RH} (9. Nxd5 Bxd5 10. d4 g5 11. c4 Be4 12. Qe2 Qg6 $11) (9. d4 g5 10. h4 g4) 9... f6 $1 {[#]} 10. exf6 Nxf6 11. Nxf6+ gxf6 12. Qe2+ Kd8 $15) 7. d3 (7. Nc3 Bb7 (7... g5 8. d4 Bb7 {(...Fg7? e5! ...Ch5 Tg1!! pour g4!)} 9. h4 Rg8 10. Kg1 gxh4 11. Rxh4 Qg6 12. Qe2 Nxe4 13. Rxf4 f5 14. Nh4 Qg3 15. Nxe4 $1 {1-0 Short,N-Kasparov,G/London 1993}) (7... c6 {(...Fb4)} 8. Bc4 d6 9. d4 Nh5 10. Ne2 {(Tg1!)} Be7 11. e5 d5 {(...dxe5)} 12. Bd3 O-O $11 {Anderssen,A-Kieseritzky,L/London 1851}) 8. Qe2 (8. d4 Bb4 {(.. .Cxe4 De2=)} 9. e5 Ng4 10. Qd3 O-O 11. Ne2 {(Ce4)} Bxf3 $1 12. gxf3 $2 {(Dxf3 . ..Cxh2+! =)} Qh3+ $8 13. Kg1 Be1 $3 {[#]} 14. fxg4 f3 $8 $19) 8... Bb4 (8... Nc6) 9. e5 (9. Nd5 Nxd5 10. exd5+ Be7 {(...Rd8)} 11. Qe5 f6 12. Qxc7 Bxd5 $11) 9... Nh5 $6 (9... Nd5 10. Nxd5 Bxd5 11. Bc4) (9... Ng4 $1 10. h3 O-O $11 11. Rg1 $2 Bxf3 $1 $19) 10. Rg1 $1 O-O 11. d4 Qb6 {(RH qui conclut +/-)} 12. Na4 $1 (12. Ng5 g6 ) (12. Bd3 g6 {(...d6)} 13. Ne4 {(Df2 ...d6!)} Be7) (12. Bc4 $1 Bxc3 13. bxc3 g6 14. a4 Ba6 15. Kf2) 12... Qxb5 13. Qxb5 Ba6 $8 14. Qxa6 Nxa6 15. a3 Be7 $8 16. g4 $1 fxg3 17. hxg3 f5 18. Kg2 $14) 7... Nh5 (7... Bc5 8. d4 (8. Nc3) 8... Bb6 9. Nc3 Bb7 10. e5 (10. Bd3 {(Anderssen-Pollmacher 1852)} O-O 11. h4 Nc6 12. Ne2 Rae8 13. Bxf4 Qh5 $8 $15 14. e5 $6 Nd5 $17) 10... Ng4 $3 {[#]} (10... Nd5 $6 11. Nxd5 $1 Bxd5 12. c4 $1 {RH}) (10... Nh5 11. Rg1 {(Ce2 RH 0-0! Tg1 ...f6!)} O-O $1 12. g4 $6 {(a4)} Nf6 $3 {[#]} 13. exf6 Qh3+ $8 14. Kf2 $8 Bxf3 $1 15. Qxf3 Bxd4+ $8 16. Ke2 $8 Re8+ $1 17. Ne4 $8 Qxf3+ $8 18. Kxf3 Bxg1 $17) (10... Ne4 11. Nxe4 $8 Bxe4 12. h4 $1 {RH} Nc6 $1 {(...c6? Fc4! ou ...Fc6? a4! ou ...Dg6 c3!)} 13. c3 Bd5 $1 14. Ng5 f6 $1 15. exf6 O-O-O $1 $11) 11. h3 Ne3+ 12. Bxe3 fxe3 13. Qd3 O-O 14. Re1 (14. Ke2 Nc6 15. Qxe3 Qg6 $1 $17) 14... Nc6 15. Bxc6 Qxc6 16. Rxe3 Qh6 17. b4 (17. Ke2 c5 $1 $17) 17... d6 $15) 8. Nh4 $6 (8. Rg1 $1 Ba6 (8... Qb6 $6 9. Nc3 c6 10. Bc4 Qc5 $2 {(...g6!)} 11. Qe2 $1 $16 {RH}) (8... g5 9. g4 $1 fxg3 10. hxg3) (8... Nf6 9. Qd2 Qh5 10. Bc4 Bd6 $2 {(...g5)} 11. e5 $1 ) (8... c6 9. Bc4 d6 10. Nc3 g5 11. Nd5 $1 cxd5 $8 12. Bxd5 Nd7 13. Bxa8 Bg7 14. Qe2 O-O 15. g4 fxg3 16. Bxg5 Qg6 $8 {(menace ...Ce5)} 17. Qe3 $1 $14) 9. Nc3 (9. Bxa6 Qxa6 10. Nc3) (9. c4 $1 g5 10. g4 Ng7 $8 11. d4 $16) 9... Bxb5 10. Nxb5 Qb6 11. Nc3 $1 {[#](retour)} (11. c4 $1) 11... Nc6 (11... c6 12. e5 $1) 12. Nd5 Qb7 13. b3 $1 $16) (8. Ke2 Qg6 $1 (8... g5 9. Nc3 {(g4)} Nc6 10. Nd5 $2 g4 $1 11. Nxc7+ Kd8 $8 12. Bxc6 gxf3+ $8 13. gxf3 {(Von Jaenisch-Kieseritsky/ London 1851)} Rb8 $1 $19) (8... Qb6 9. Nc3 c6 10. Bc4 Ba6 $13 {RH}) 9. Rg1 (9. Qf1) 9... c6 10. Bc4 Bc5 (10... d5 $1) 11. Ne5 (11. d4 Bb6 $11) 11... Qd6 $1 12. Nxf7 $2 (12. Bxf7+ Ke7 13. Nd2 Qd4 $1 {(...Dxe5 Cf3!)} 14. Qf1 Qxg1) 12... f3+ $3 {[#]} (12... Qd4 13. Rf1 d5 14. Ke1 dxc4 $11) 13. Kd2 $8 Qxh2 14. Qxf3 Bxg1 15. Nxh8 Nf6 $8 $17) (8. Kg1 $4 Qb6+) 8... Qg5 $1 (8... g6 $1 9. g3 (9. g4 $2 Nf6 $1 {(...Fe7!)} 10. Ng2 Qh3 11. Bxf4 Nxg4 12. Nd2 $2 g5 $3 {[#]} 13. Bxg5 Rg8 14. Qf3 Qh5 $8 $19) (9. Nc3) 9... Be7 (9... Nc6 $1) (9... Bb7 $1) 10. Qf3 (10. Qg4 {(Rg2 ...Fxh4)} c6 {(...f5!)} 11. Bc4 f5 $1 {[#](non considéré par RH)} 12. exf5 d5 $1 13. Bb3 g5 $1 14. Ng2 Bxf5 $1 15. Qxf5 Nxg3+ $8 {gagne}) 10... Bg5 $1 ( 10... Bxh4 11. gxh4 Bb7 $1) (10... Nc6 $1) 11. Nc3 (11. Nd2 Bb7) 11... fxg3 12. Bxg5 (12. Nd5 $2 Bxc1 $1 {(...Rd8? Cf5!)} 13. Nxc7+ Kd8 $8 14. Nxa8 Qg5 $19) 12... Qxg5 13. Ng2 Bb7 14. Kg1 Nc6 $17) 9. Nf5 c6 $6 (9... g6 $1 {Steinitz} 10. h4 $8 (10. g4 $2 gxf5 $1 11. gxh5 fxe4 $19) 10... Qf6 $1 {von Gottschall} ( 10... Ng3+ $2 {(...Dd8!)} 11. Ke1 $1 {(ou Cxg3! ...Dxb5 Cc3)} Qf6 {(...Dh5 Cxg3 ...Dxb5 Cc3)} 12. Nxg3 fxg3 13. Rf1 $1 {(ou Df3! sur lequel WS donne +-)} Qxh4 14. Qf3 $8 Bc5 15. Qxf7+ Kd8 16. Bh6 $3 Bf2+ 17. Rxf2 gxf2+ 18. Qxf2 $16) 11. Nc3 c6 (11... Bb7 $1 12. Rh3 Na6) 12. Ba4 (12. Bc4 $2 d5 $1) 12... Na6 ( 12... d6 $6 13. Nd5 Qd8 14. Bd2 $1) 13. Qf3 (13. d4 $2 Nc7 $1 $17) 13... Nc5 ( 13... Bb4 14. g4 $1 fxg3 $2 15. Bg5 Qe5 {(...De6 Fb3!)} 16. d4) 14. g4 $1 (14. Bb3 $2 d5 $1 15. Ne2 {(Fxd5 ...cxd5 ou même ...Cd7!!)} dxe4 $1 16. dxe4 Ba6 $19 ) 14... fxg3 15. Bg5 Qe6 $1 16. Bb3 Nxb3 $8 17. axb3 f6 $11) 10. g4 $2 (10. h4 $2 Qg6 $1 11. Ba4 d5 $1 $17 {RH}) (10. Rg1 $2 g6 $1 11. g4 gxf5 12. gxh5 Qh4 $1 13. Qf3 (13. Bc4 fxe4 $1 14. dxe4 Bc5 $1 15. Rg2 d5 $1 $19) 13... cxb5 14. exf5 b4 $1 15. Qxa8 (15. Bxf4 Bb7 $1 $17) (15. Nd2 Nc6 $17) 15... Bc5 $1 16. Rg2 Kd8 $1 17. Qf3 Re8 $1 18. Bd2 Nc6 $17) (10. Bc4 $2 d5 $17 {RH}) (10. Ba4 $8 g6 ( 10... d5 11. Nc3 $1 {(g4?! ...dxe4! dxe4 ...Fa6+! Rg2 ...Cd7!! ou Df3 ...Fxf5 exf5 ...Dh4!! Dxd5 ...Cg3+!)} Bxf5 12. exf5 Qxf5 13. Qf3 $1 $16) 11. Ng3 (11. h4 Qf6 12. Bd2 gxf5 13. Qxh5 Qxb2 14. Ke2 $1 $11) 11... Nxg3+ $6 (11... Ng7 $1 12. Nc3 Ne6 $11) 12. hxg3 Qxg3 $8 13. Nc3 $1 Bc5 14. Qe2 $1 {(pour e5, Ce4)} ( 14. d4 $2 Ba6+ $1) (14. Qf3 Qxf3+ 15. gxf3 g5 16. Rh5 Be7 $11 {RH}) (14. Qe1 Qxe1+ 15. Kxe1 Bd6 {(...g5?! Th5! ...Fe7?! g3! RH)} 16. Kf2 f6 $11) 14... O-O 15. Rh3 Qg5 (15... f3 16. Rxg3) 16. Qf3 $16) 10... Nf6 (10... cxb5 11. gxh5 ( 11. Rg1 Nf6 {idem}) 11... g6 $1 (11... d5 $2 12. Rg1 $1 Qf6 13. Nc3 Bxf5 14. exf5 Qxf5 15. Qg4 $1 $16) 12. Rg1 (12. Nd4 $6 Qh4 $1 $17) 12... Qf6 13. Nc3 $1 gxf5 14. Bxf4 $1 Qc6 $11) (10... g6 $1 11. gxh5 (11. Nd4 $2 Bg7 $1 12. c3 d6 $1 {(...Fxd4?! cxd4 ...Dxb5?=)} 13. Rg1 {(gxh5 ...Fh3+!)} cxb5 14. Qf3 Qh4 $1 $19) 11... gxf5 12. Rg1 $8 (12. h4 $2 Qg3 $1 {(...Df6? e5!)} 13. Qe2 cxb5 14. exf5+ Kd8 $19) (12. Bc4 $2 fxe4 $1 13. dxe4 d5 $1 $19) 12... Qh4 $1 $17 {comme déjà vu dans 10 Tg1?}) 11. Rg1 $8 cxb5 $2 (11... d5 12. h4 $6 (12. Nd2 $1 Bxf5 13. gxf5 Qh6 $8 {(...Dh4? permettra des gains de temps par Cf3)} 14. Ba4 dxe4 15. dxe4 Bc5 $11) 12... Qg6 $8 13. h5 (13. Bxf4 h5 $1) 13... Qg5 $8 14. Qf3 Bxf5 $8 15. exf5 $15 cxb5 $2 (15... Bd6 $8 16. Ba4 O-O 17. Nc3 {RH} Nbd7 $1 18. Ne2 Rab8 $1 $15) 16. Bxf4 Qh4 $8 17. Nc3 Bc5 $2 (17... Nc6 $8 18. Re1+ Be7 19. Nxb5 $16) 18. Re1+ $1 Kf8 (18... Kd8 19. Rg3 $1 Nbd7 {(...Cc6 Cxd5!)} 20. Kg2 $18) 19. Bg3 $1 (19. Nxd5 $2 {RH} Nxd5 $8 20. Bd6+ $1 Bxd6 21. Qxd5 Nc6 $1 22. Qxd6+ $8 Ne7 $8 23. g5 Qh3+ $8 24. Ke2 Qxf5 $8 25. Kd2 Re8 $8 $11) (19. Rg3 Nc6 $1 20. Nxd5 Rd8 $1 21. Nxf6 Qxf6 22. c3 $16) 19... Qh3+ (19... Qg5 20. Nxd5) 20. Rg2 $8 Qh1+ 21. Ke2 $8 $18) (11... h5 $1 12. h4 Qg6 $8 13. g5 (13. gxh5 Qxh5 14. Qxh5 Nxh5 15. Ba4 Na6 $17) (13. Ba4 hxg4 14. Bxf4 d5 $1) 13... Ng4 $8 14. Ba4 $8 (14. Bxf4 $2 d5 $1) (14. Nc3 $2 cxb5 $1 15. Bxf4 Nc6 $1) (14. Bc4 $2 d5 $1) 14... d5 $1 (14... f3 $2 15. Bf4 $1) 15. Qe1 $8 (15. Nd4 $2 Bc5 $1 $19 {RH} ) 15... Bc5 (15... dxe4 16. Qxe4+ Kd8 17. Nd4 $8 $11) 16. Rxg4 $1 (16. Qc3 O-O $1 $15) 16... hxg4 17. Bxf4 $8 O-O 18. Ng3 $8 Bd6 $15) 12. h4 $1 $16 (12. Qf3 $2 h5 $1 {RH}) 12... Qg6 $8 13. h5 $8 Qg5 (13... Nxh5 14. gxh5 Qe6 (14... Qf6 15. Nc3 $1 Bb7 16. Bxf4 g6 17. Qg4 $18) 15. Nc3 $1 g6 16. Nd5 $1 Na6 17. Qf3 $8 gxf5 (17... Bb7 $1 18. Nd4 $8 Qe5 19. c3 Bh6 20. Bxf4 Bxf4 21. Qxf4 Qxf4+ 22. Nxf4 $16) 18. exf5 $8 Qc6 19. Bxf4 f6 20. Rg7 $3 {[#]} Bb7 (20... Bxg7 21. Re1+ Kd8 22. Qe3 $8 {pour empêcher ...Dc5}) 21. Re1+ $1 Kd8 22. Qe4 $3 Bc5 (22... Bd6 23. Rxh7 $1 {(Te7? ...Cc7!)} Rg8 24. Nxf6) 23. Re7 $3 d6 24. Qe6 $18) 14. Qf3 $8 Ng8 (14... Nxg4 $2 15. Rxg4 $8 Qxh5 16. Nc3 $1 (16. Bxf4 $2 Bb7 $1 {(RH n'envisage que ...g6 Cd6+! & ...d5 Cc3!)} 17. Qg3 Nc6 $1) 16... Nc6 17. Bxf4 $1 $18) (14... g6 $2 15. Bxf4 $8 Nxg4 16. Rxg4 $1 (16. Bxg5 Nh2+ 17. Ke2) 16... Qf6 (16... Qxh5 17. Nc3 $1 Bb7 18. Nd5) 17. Nc3 $1 (17. e5 $4 Qxf5 $8 18. Rg5 Bb7 $3 $19) 17... gxf5 18. exf5 $18) (14... Bb7 15. Bxf4 $8 Nxg4 $3 {[#]} 16. Qxg4 $1 (16. Rxg4 $4 Qxf5 $8) (16. Bxg5 $1 Nh2+ $8 17. Kg2) 16... Qxg4 17. Rxg4 g6 18. Nd6+ (18. Ne3) 18... Bxd6 19. Bxd6 $16) 15. Bxf4 $1 (15. Nc3 $1) 15... Qf6 ( 15... Qd8 16. Nc3 a6 (16... g6 17. Nxb5 $1 gxf5 18. Nc7+ {(exf5)} Ke7 19. exf5) (16... d6 17. Nxb5) (16... Qb6 17. Re1) 17. Bd6 $1 (17. e5 $1 Nc6 18. Ne4 $1) 17... Bb7 (17... g6 18. Re1 $1) 18. Nd5 $1 Bxd5 19. exd5 Bxd6 20. Nxd6+ Ke7 21. Nxf7 $18 {RH}) 16. Nc3 $1 $18 Bc5 (16... Bb7 17. Qg3 $1 {(Te1 ...Dc6)} (17. Nxb5 $1 Qxb2 18. Nc7+ Kd8 19. Kg2 Na6 {(...Cc6 Tab1!)} 20. Nxa8 Bxa8 21. Rab1 $1 Qxc2+ 22. Kh3 $18 {RH}) 17... Na6 (17... Nc6 18. g5 $1 {RH} Qe6 19. Nxb5) 18. Nxb5 Qxb2 19. Nfd6+ Bxd6 20. Nxd6+ Kf8 21. Be5 $1 Qb6 22. Kg2 f6 23. Rgf1 Qc6 24. g5 $18 {RH}) (16... Qc6 17. Nd4 $1 (17. a4 $1) 17... Qb6 (17... Qb7 18. Ndxb5 $1 Na6 19. Bd6 $1) 18. Ndxb5 $8 Na6 19. a4 $1 Bb7 20. Nd5 $1 Bxd5 21. exd5 O-O-O 22. c4 $1 Nf6 23. a5 Qb7 24. b4 $3 {[#]} Bxb4 (24... Nxb4 25. a6 $1) 25. Rb1 $18) (16... Na6 17. Bd6 $1 (17. Nxb5 $1 Qxb2 18. Nbd6+ Bxd6 19. Nxd6+ Ke7 { (...Rf8 Fe5!)} 20. Re1 $1 $18) (17. g5 $1 Qe6 18. Nxb5 $40) 17... Bxd6 18. Nd5 $8 Qe5 19. d4 $8 Qh2 20. Rg2 $1 Qh1+ 21. Kf2 $18) (16... g5 17. Bg3 Nc6 18. Nxb5 $18) (16... g6 17. g5 $1 Qc6 18. Nd4 $1 $18) 17. Nd5 $6 {Ne compromet pas le gain, mais le complique.} (17. d4 $1 {(Réti -- sa "seule bonne remarque de toute la partie", dixit Hübner !)} Bf8 (17... Bxd4 18. Nd5 $1 Qc6 19. Nxd4) ( 17... Be7 18. Bd6 $1 {(Cd5!)} Bxd6 19. g5) 18. Be5 $1 (18. Nd5 $1 Qc6 19. Nc7+ $1) 18... Qg5 19. Bxg7 $3 {[#]} Bxg7 20. Nd6+ $1 Ke7 21. Nd5+ $1 Ke6 (21... Kxd6 22. Qa3+ $8) 22. Nxf7 $18) (17. Bd6 $1 Bxg1 (17... Bxd6 18. Nd5 $8) 18. e5 $1 Qg5 19. Kxg1 Nc6 20. Ne4 $18) 17... Qxb2 18. Bd6 $2 {Donné " !!" par " presque tous" les commentateurs ; en réalité, une faute qui laisse échapper le gain, ou du moins le complique terriblement.} (18. d4 $1 Qxa1+ (18... Bf8 19. Qb3 $1 {(Cc7+ ...Rd8 Te1 RH)} Qxb3 20. Nc7+ $8 Kd8 21. axb3 $8) (18... Bxd4 19. Nd6+ $1 Kf8 20. Bc1) 19. Kg2 $8 Qb2 (19... Qxa2 20. dxc5 {(Dc3? ...Da3)} f6 21. Nc7+ ) 20. dxc5 $1 (20. Nxg7+ $1) 20... Qxc2+ {(...Fb7 Cd6+ et Cxb7 idem)} (20... Na6 21. Nd6+ $1 {(Fe5! ...Dxe5 Cd6+!!)} Kf8 {(...Rd8 Fd2!)} 22. Be5 $1 Qxc2+ 23. Kh3 f6 24. Nxf6 $1 {(RH ; ou h6! ou g5!)} gxf6 25. Bxf6 Qxa2 26. Bg7+ $1 Kxg7 27. Ne8+ Kh6 28. g5#) 21. Kh3 $1 Bb7 (21... Nc6 22. Nxg7+ $1 Kf8 23. Bd6+ $1 Nce7 {(...Rxg7 h6+!)} 24. Rf1 $1) (21... f6 22. e5 $1 {(ou Cc7+!)} Qxc5 23. Re1 $1) 22. Nd6+ $1 (22. h6 $1 g5 23. Nd6+ Kf8 24. Bxg5 $18) 22... Kf8 23. Nxb7 Na6 24. Bd6+ $1 Ke8 25. Rf1 $1 {(ou e5! ou h6!)} f6 26. h6 $1 (26. e5 $1) 26... Qd2 27. Bf4 $18) (18. Be3 $1 Qxa1+ {(...Rd8 Fxc5)} (18... d6 19. Bd4 $3 {[#] (Fxc5!)} Bxd4 20. Nxd6+ $8 Kd8 {(...Rd7 mène au mat en 4)} 21. Qxf7 Qxa1+ 22. Ke2 $8) 19. Kg2 $8 Qxa2 (19... Qb2 20. Bxc5 {idem}) 20. Bxc5 $1 Qxc2+ 21. Kh3 $1 Qxc5 22. Rc1 $3 {[#]} d6 (22... Qxc1 23. Nd6+ $8 Kd8 24. Nxf7+ $8 Ke8 25. Nd6+ $8 Kd8 26. Qf8#) 23. Rxc5 Bxf5 24. Qxf5 Nd7 25. Rxb5 $18) (18. Re1 $1 Bb7 (18... Na6 19. Bd6 Bb7 {(...Fxg1 e5! ...Rd8 Cxg7)} 20. Bxc5 Nxc5 21. Nd6+ Kd8 22. Nxf7+ {RH}) (18... Nc6 19. Nc7+ Kd8 20. Nxa8 Ne5 21. Qg3) 19. Be3 $1 (19. d4 $1 {RH} Bf8 20. Bd6 $1) (19. Nc7+ $1 Kd8 {(...Rf8 Fd6+!)} 20. Nxa8 Na6 21. Qg3 $1 {(pour Fe5 ; ou Fe3! pour Fxc5 & Cd6 RH)} Nh6 22. Nc7 $1 Nxf5 23. gxf5 $1 Bxg1 24. Nxa6 Bxa6 25. Qxg1 $18) 19... Bxd5 20. exd5 Bxe3 21. Qxe3+ Kd8 22. Qc5 $3 {[#]} Qf6 23. Re8+ $1 Kxe8 24. Qc8+ $8 Qd8 25. Nxg7+ $8 Ke7 26. d6+ $8) (18. Nc7+ Kd8 19. Re1 $1 g5 (19... Bb7) (19... Na6 20. Nxa8 Ne7 21. Qg3 $1) 20. Bc1 $1 Qxa2 21. Nxa8 $18) 18... Bxg1 $2 {L'acceptation d'un sacrifice est souvent la meilleure attitude, mais que faire devant un double sacrifice ?} (18... Qxa1+ $1 19. Ke2 $8 Qb2 $1 {(conseillé par Steinitz ; ceci semblait mener à la nulle, mais les pièces dites "mineures" ont décidé de se rebeller)} (19... Bxg1 20. e5 $3 {: texte}) 20. Kd2 $8 {(Tc1 ...g6 plutôt que ...Fb7 ; idem Td1)} (20. Bxc5 $2 Qxc2+ $8 21. Kf1 Qxc5 $8 22. Qf4 $3 {[#](e5? ...f6! -- ou ...Rf8! Cd6...Ch6! -- Cxg7+ ...Rd8 exf6 ...Fb7! f7 ...Df8!!-+)} f6 $1 23. g5 Kd8 $1 24. Nd6 $8 Qd4 $1 25. Nf7+ Ke8 26. Nd6+ Kd8 $8 $11) 20... Bxg1 {(...Fb7? Fxc5! ...Fxd5 exd)} ( 20... g6 21. Bxc5 $3 {[#](non considéré par RH ; Te1! ...Fb6 -- ...Fd4 Cxd4! & e5! ou ...Fb7 Fxc5!! -- Fb4!! mais non Tb1? ...gxf5!! Cc7+!! ...Rd8=)} gxf5 22. exf5 $8 Bb7 23. Re1+ $1 {(De3+!)} Kd8 24. Bb6+ $3 {[#](De3?? ...Fxd5!!)} axb6 25. Qe3 $3 Bxd5 26. Qxb6+ $8 Kc8 27. Re8#) 21. e5 $8 Ba6 {(pas sûr que ce coup de Fou soit meilleur que l'autre)} (21... Bb7 22. Nxg7+ $8 Kd8 23. Qxf7 $8 Be3+ $3 24. Nxe3 $8 Ne7 $1 {(...Ch6 Df6+!! ...Rc8 Cgf5!! ...Fc6 Dxh8+ ...Rb7 Fa3!! & Cd6+!!)} 25. Qf6 $3 {[#](plus fort que Cg5! ...Cd5! Cxd5 ...Fxd5 Dxd5 ...Cc6! Df7 ...Rc8!)} Qxa2 26. Bxe7+ $8 Kc7 27. Ngf5 $8 Bf3 28. Qxh8 $8 Qa5+ 29. c3 $8 Na6 30. Qxh7 $8 Qa2+ 31. Nc2 $8 Bxg4 32. Nfe3 $1 Be6 33. Qe4 $1 Rh8 34. h6 $1 Qb1 { (...Txh6? Da8!!)} 35. Qh4 $1 $18) 22. Bb4 $3 {[#]} (22. Nxg7+ $2 Kd8 23. Nf5 $8 { (Dxf7? ...Ch6!!-+, plutôt que ...Rc8?? De8+ ...Rb7 Dd8!!+-)}) (22. Nc7+ $6 Kd8 23. Qxa8 $1 {(Cxa6!...Fb6 Dxa8 ...Fa5+!! RH Re3!=)} Bb6 $1 24. Qxb8+ Bc8 25. Nd5 $8 Ba5+ $8 26. Ke3 $8 Qxc2 $1 {RH} 27. Qxa7 $1 {(Fa3! pour Dd6!)} Qd2+ 28. Kf3 Qd1+ $8 29. Kg3 Qe1+ $8 30. Kg2 Qe2+ $8 {(...g6? Fb4!!)} 31. Kh3 $11) (22. Be7 $4 Be3+ $3 23. Ke2 {(Dxe3 ...Cxe7!!)} d6 $8 24. Nxd6+ Kd7 $19) (22. Ba3 $4 Qxa3 $8 23. Nd6+ Qxd6 $8 24. exd6 Nc6 $1 25. Nc7+ Kf8 $1 $19) (22. Bxb8 $2 Bc5 $8 23. Bd6 $8 Ne7 $3 {[#](...Tc8? ou ...Ch6? Cxg7+!! ; difficile est ...Rd8?! Fxc5!! ...Tc8 De3!! ...Fb7 -- ...Tc6 a3!! -- Dg5+!! ...f6 exf6!! ...Txc5 fxg7+!! ...Rc8 Cfe7+! ...Rb8 Df4+!! ...Ra8 Df8+!! ...Fc8 Ce3!!+-)} 24. Nc7+ $1 {(Cdxe7! ...Fb4+! mais ni Cfxe7? ...Fxd6!! ni Fxe7? ...Fxe7!!)} Kd8 $8 25. Qxa8+ $8 Bc8 $8 26. Bxc5 $8 Nxf5 $8 27. gxf5 Qxe5 $8 28. Qxa7 $8 Re8 $8 29. Nxe8 {(Ce6+ ...Txe6!!=)} Kxe8 $11) 22... Be3+ $3 {[#](brillant, mais il y aura une digne réplique)} (22... Qxb4+ 23. Nxb4 $18) (22... Qxe5 23. Nd6+ $8 Qxd6 24. Bxd6 $8 Nc6 25. Nc7+ $8 Kd8 26. Qxf7 $1 {(Cxa8!)} Nge7 27. Nxa8 $8 Bb7 28. Nc7 $8 $18) (22... Nh6 23. Nd6+ Kf8 {(...Rd8 Fa5+!!)} 24. g5 $8 Be3+ 25. Qxe3 $8 $18) (22... d6 23. Nxg7+ $1 Kd8 24. Ba5+ $1 Kc8 25. Qxf7 $8 $18) (22... Ne7 23. Nd6+ $8 Kd8 24. Nxf7+ $1 Kc8 {(sinon mat en 2)} 25. Nxe7+ $8 Kc7 26. Ba5+ $8 Bb6 27. Nd5+ $8 Kc8 28. Nd6+ $1 Kd8 29. Bxb6+ axb6 30. Qe3 $18) (22... Nc6 23. Nd6+ Kd8 24. Nxf7+) 23. Qxe3 $8 (23. Ke2 $4 Nh6 $3 {(plus fort que ...Fc5! Fxc5 ...Dxc2+!!)} 24. Nd6+ Kd8 $8 $19) (23. Nfxe3 $4 Nc6 $8 $19) (23. Kxe3 $2 Qxe5+ $8 24. Kd2 Bb7 $8 {(...Cc6? Fd6!)} 25. Nd6+ Qxd6 26. Qe3+ $1 Qe6 $8 27. Nc7+ $8 Kd8 28. Nxe6+ $8 dxe6 $8 {(...fxe6? Dg5+!! ...Cf6 Dxg7+-)} 29. Qd4+ { (Dg5+? ...Rd7!)} Nd7 $8 30. Qxg7 Ngf6 $8 31. Qxh8+ $8 Kc7 $8 32. Qg7 $14) 23... Nc6 $8 24. Nxg7+ $8 Kd8 25. Ba5+ $3 {[#](et voilà la réponse du berger à la bergère !)} Kc8 (25... Nxa5 26. Qc5 $3 {avec deux menaces de mat en un}) 26. Ne8 $1 (26. Nf5 $1) 26... d6 27. e6 $3 {(l'attaque continue gaillardement avec deux Tours de moins)} Qa3 28. Bc7 $3 {[#](mais la Dame noire est perdue)} Nge7 29. Nxd6+ $8 Qxd6 30. Bxd6 Nxd5 31. Qc5 $8 Kb7 32. exf7 $8 (32. Qxd5 $2 fxe6 $8 $11 ) 32... Nc7 (32... Ncb4 33. Qd4 $1) 33. Qf5 $1 Nd4 34. Qf6 $1 Nde6 35. g5 $18) 19. e5 $3 {[#]} Qxa1+ (19... Ba6 20. Nc7+ $1 (20. Re1 $1 Nc6 21. Nc7+ $1) 20... Kd8 21. Nxa6 $8 Qxa1+ (21... Bb6 22. Qxa8 $8 Qxc2 23. Qxb8+) 22. Ke2 $8 {RH} Qc3 23. Bc7+ $8 Qxc7 24. Nxc7 Nc6 25. Nxa8 $18) 20. Ke2 $8 (20. Kg2 $4 Bb7 $8 $19) 20... Na6 $2 (20... f6 21. Nxg7+ $8 Kf7 22. Nxf6 $8 Kxg7 (22... Bb7 23. Nd5+ Kxg7 24. Bf8#) 23. Ne8+ Kh6 24. Qf4# {RH}) (20... Bb7 21. Nxg7+ $8 Kd8 22. Qxf7 $8 Nh6 23. Ne6+ $1 {RH}) (20... Ba6 21. Nc7+ $8 (21. Nxg7+ $4 Kd8 22. Qxf7 Nh6 $1 23. Ne6+ Kc8 $8 $19 {RH}) (21. Nf6+ $4 gxf6 22. Qxa8 Qc3 $1 $19) (21. Nb4 $2 Qc3 $1 $11) 21... Kd8 22. Nxa6 $8 (22. Qxa8 $2 Qc3 $1 23. Qxb8+ Bc8 24. Nd5 Qxc2+ $8 {RH} 25. Ke1 $8 Qc1+ 26. Ke2 $11) 22... Qxa2 (22... Qc3 23. Bc7+ $8 Qxc7 24. Nxc7 Kxc7 {(...Cc6 Cxa8 ...g6 Dg2)} 25. Qxa8 $8 Nc6 26. Nd6 $1 {(le même coup sur ...Fc5)} Nxe5 27. Ne8+ $1 Kb6 28. Qb8+ $1 {Falkbeer} Ka5 29. Qxe5 $18) (22... Bb6 23. Qxa8 Qc3 24. Qxb8+ Qc8 25. Qxc8+ $8 Kxc8 26. Bf8 $3 h6 27. Nd6+ $1 Kd8 28. Nxf7+ $8 Ke8 29. Nxh8 $8 Kxf8 30. Kf3 $1 $18 {Chigorin}) 23. Bc7+ $1 (23. Nb4 $1 Nc6 $1 24. Nxa2 g6 25. Nb4 gxf5 26. Nxc6+ dxc6 27. Qxc6 Rc8 {RH} 28. Qb7 $1 fxg4 29. Qxf7 $8 Rxc2+ 30. Kd1 $18) 23... Ke8 24. Nb4 $1 (24. Kd2 $1) 24... Nc6 (24... f6 25. Qxa8) 25. Nxa2 Bc5 26. Qd5 $1 Bf8 27. Qxb5 $1 { RH} Nd8 (27... Nh6 28. Qb7 $18) 28. Nb4 g6 29. Nd6+ Bxd6 30. Bxd6 $18) 21. Nxg7+ Kd8 22. Qf6+ $3 {[#]} (22. Qxf7 $1) 22... Nxf6 23. Be7# $1 1-0

Ajouter un commentaire

Anti-spam