les positions du 10 mai 2005

PGN Reader

les diagrammes du Maître

[Event "aidé 5#"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Vinagre, J."] [Black "0031.34"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/k2p4/1p1P4/1P1pK3/3P1p2/2N5/6b1 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2005.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "aidé 3# b) RBb8"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Jones, Ch"] [Black "3131.22"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/K3N3/8/2Rp2P1/4p2k/4P3/3q4/6b1 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2005.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "aidé 6#"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Onkoud, A."] [Black "0041.33"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/p1p5/PbPp4/kB1P4/1NK5 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2005.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1999.??.??"] [Round "?"] [White "Ulrichsen, J."] [Black "+0130.02f2h5"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/7k/3p4/3b1R2/2p2K2/8 w - - 0 1"] [PlyCount "17"] [EventDate "1999.??.??"] 1. Rh3+ $8 Kg4 2. Rh1 $8 Kf4 3. Ra1 $3 {[#]} (3. Re1 $2 Bf1 $3 {[#]} (3... Bc4 $2 4. Rc1 $8 d3 5. Ke1 $8 Ke3 6. Rxc2 $8) 4. Ra1 (4. Rc1 d3 $8 5. Ke1 Ke3 $8) 4... d3 $8 5. Ra4+ Ke5 $19) (3. Rc1 $2 Ke4 $8 {ZZ[#]} 4. Ra1 (4. Ke1 Ke3 $8 5. Ra1 Bc4 $1) (4. Re1+ Kd5 $8 5. Ra1 Kc4 $8) 4... Bc4 $1 5. Ke1 (5. Rc1 Kd3 $8 6. Ke1 Kc3) 5... Ke3 $1 (5... Kd3 $1 6. Ra3+ Bb3 $3 {[#]}) 6. Ra3+ (6. Rc1 Bb3) 6... d3 $8 7. Rc3 c1=Q+ $1 (7... Bd5 $1) 8. Rxc1 d2+ 9. Kd1 Bb3+ $8 10. Rc2 Bxc2+ $8 11. Kxc2 Ke2 $8 $19) (3. Rh4+ $2 Ke5 $8 4. Rh1 Kd5 $8 5. Rc1 Kc4 $8 $19) 3... Bf1 (3... Ke4 4. Rc1 $3 {ZZ[#]} (4. Ke1 $2 Ke3 $8) (4. Re1+ $2 Kd5 $8 {comme déjà vu}) 4... Kf4 (4... Kd5 5. Ke1 $8) 5. Ra1 $8 $11) (3... Bc4 4. Rc1 $8 Bd3 5. Ra1 $8 {idem}) 4. Ke1 $3 {[#]} (4. Kxf1 $2 d3 $1 (4... Ke3 $1 5. Ke1 d3 $8) 5. Ke1 Ke3 $8 $19) 4... Ke3 5. Ra3+ $8 d3 (5... Bd3 6. Rc3 $3 {[#]} (6. Ra1 $2 Be4) 6... Kf4 7. Kd2 (7. Rc7 Ke3 8. Rc3 $8) 7... dxc3+ (7... Be4 8. Rc4) 8. Kc1 $8 $11) 6. Rc3 $8 c1=Q+ ( 6... Bg2 7. Rxc2 $3 {[#]}) 7. Rxc1 d2+ 8. Kd1 $8 Kd3 9. Rc3+ $8 {[#]} 1/2-1/2 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1996.??.??"] [Round "?"] [White "Tkachenko, SN."] [Black "+0402.02c8g7"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2K2R2/6k1/8/3p1p2/8/N5N1/3r4/8 w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "1996.??.??"] 1. Re8 $8 (1. Rd8 $2 Rd3 $8 2. Nxf5+ Kg6 $8 3. Ne7+ Kf7 $8 $11) (1. Rxf5 $2 Rd3 $8 2. Nh5+ Kg6 $8 3. Nf4+ Kxf5 $8 4. Nxd3 Ke4 $8 5. Nc5+ Kd4 $3 (5... Ke5 $2 6. Nc2 $3 d4 7. Nd3+ $8 Ke4 8. Nce1 $1) (5... Ke3 $2 6. Nc2+ $8 Kd2 7. Nd4 $1) 6. Ne6+ Ke5 $11) 1... Rd3 (1... Kf7 2. Re3 $8 f4 3. Rf3 $8 $18) 2. Nxf5+ $8 (2. Nh5+ $2 Kh6 3. Rh8+ Kg5 $8 4. Nb5 Rh3 $8 $11) 2... Kg6 (2... Kf6 3. Rf8+ $8 Ke5 (3... Kg5 4. Nb5 $8) 4. Nb5 $8 Rf3 5. Nbd4 $1) 3. Ne7+ $8 (3. Re3 $2 Rxe3 $8 4. Nxe3 d4 $11) (3. Nh4+ $2 Kh5 $1 (3... Kg5 $1) 4. Rh8+ Kg4 $8 5. Nb5 Rh3 $8 $11) 3... Kf7 4. Nb5 $3 {[#]} Kxe8 (4... Rd1 5. Kd7 $1 (5. Nd6+ $1)) (4... Rc3+ 5. Kd7 $1 (5. Nxc3 $1)) 5. Ng6 $3 {[#]} Rc3+ (5... Kf7 6. Ne5+ $8 Ke6 7. Nxd3 $8 Kf5 8. Nd6+ $1 Kg4 9. Kd7 $1 Kf3 10. Nb7 $1 Ke3 11. Nbc5 $8 $18) 6. Nxc3 $8 d4 (6... Kf7 7. Ne5+ $8 Ke6 8. Nd3 $8 Kf5 9. Kd7 $18) 7. Ne4 $8 {[#]} (7. Nb5 $2 Kf7 $8 8. Ne5+ Ke6 $8 9. Nd3 Kd5 $8 10. Na3 Ke4 $8 $11) 7... Kf7 8. Ne5+ $8 Ke6 9. Nd3 $8 Kd5 10. Nec5 $1 {Ou en f2 ou en d2.} 1-0 [Event "Sarajevo"] [Site "Sarajevo"] [Date "1999.05.19"] [Round "3"] [White "Kasparov, G."] [Black "Short, N."] [Result "1-0"] [ECO "E20"] [WhiteElo "2812"] [BlackElo "2697"] [PlyCount "79"] [EventDate "1999.05.??"] [EventType "tourn"] [EventRounds "9"] [EventCountry "BIH"] [EventCategory "19"] {75/466} 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Nf3 (4. e3 $1) 4... c5 5. g3 O-O ( 5... cxd4 6. Nxd4 Ne4 7. Qd3 Qa5 8. Nb3 Nxc3 9. Bd2 Ne4 10. Qxe4 Bxd2+ 11. Nxd2 O-O 12. Bg2 Nc6 13. Qe3 $14 (13. Qd3)) (5... Nc6 6. Bg2 Ne4 7. Bd2 Nxd2 8. Qxd2 cxd4 9. Nxd4 Ne5 10. Nc2 Be7 11. b3 (11. Ne3) 11... f5) 6. Bg2 (6. d5 exd5 7. cxd5 b6 (7... Re8 8. Bg2 b6) 8. Bg2 Bb7) 6... cxd4 7. Nxd4 d5 8. cxd5 (8. Qb3 Bxc3+ 9. bxc3 (9. Qxc3 e5 10. Nb3 d4 11. Qa5 Qe8 12. Bg5 Nc6 13. Qa3 Qe6 14. Rc1 b6 15. O-O Bb7 16. Bxf6 Qxf6 17. c5 Rfc8 18. Nd2 Nd8 19. Ne4 Qe6 20. b4 Rc7 21. Qa4 h6 22. Rc2 f5 23. Nd6 Bxg2 24. Kxg2 bxc5 25. bxc5 Nf7 $11 {1/2, Boensch,U-Ftacnik,L/Munich/1993/}) 9... Nc6 $1 10. cxd5 Na5 11. Qc2 Nxd5 12. Qd3 Qc7 $1 $132 (12... Bd7 13. c4 Ne7 14. O-O Rc8 15. Nb3 {Kasparov,G-Karpov,A/ London/Leningrad 1986}) 13. Nb5 Qc6 $1 14. e4 Nb6 15. O-O a6 (15... e5) (15... Nbc4 16. Rb1 e5 {ou ...a6}) 16. Nd6 Nbc4 $1 (16... Nac4 $2 17. e5 $1 Nxe5 18. Qd4) (16... e5) (16... Rd8 $2 17. e5 Qc7 18. Bf4 $1 Nbc4 19. Qe2) 17. e5 Nxe5 18. Qd4 Nf3+) 8... Nxd5 9. Bd2 (9. Qb3 Nc6 (9... Qb6 10. Bxd5 exd5 11. Be3 Bxc3+ 12. Qxc3 Qg6 $1 13. O-O Nc6 14. Rfc1 Bh3 15. Qc2 Nxd4 16. Bxd4 Qe6 17. f3 Rfe8 $132 18. Kf2 $6 Qh6 19. Qd3 Re7 20. Rc2 Rae8 21. Re1 Qh5 22. Kg1 Bf5 { Kasparov,G-Kramnik,V/Moscow m 5'/1998/}) (9... Qf6 10. Bxd5 Qxd4 11. Bg2) 10. Nxc6 bxc6 11. O-O Qa5 12. Bd2 Bxc3 13. bxc3 Ba6 14. Rfd1 Qc5 15. e4 Bc4 16. Qa4 Nb6 17. Qb4 Qh5 18. Be3 Be2 19. Rd2 Rab8 20. Bxb6 axb6 21. Qd6 Rfc8 22. h3 Bf3 $3 23. Rb1 (23. g4 Qg5 $1 24. Bxf3 $2 Rd8) 23... Bxg2 24. Kxg2 Qa5 $11) 9... Bxc3 (9... Nxc3 10. bxc3 Be7 11. Rb1 a6 {[#]} (11... e5 $6 12. Rxb7 $1 exd4 13. Rb3 $1 {(Txe7? ...Dxe7 Fxa8 ...d3!)} Nc6 {(...Fe6 Fxa8 Kasparov,G-Anand,V/Wijk aan Zee 5'/1999)} 14. Bxc6 Be6 15. Bxa8 Bxb3 16. axb3 dxc3 17. Bxc3 Qxd1+ 18. Kxd1 Rxa8 19. Kc2) (11... Qd7 12. Bf4 Bf6 13. Nb5 a6 14. Qxd7 Nxd7 15. Nd6 Bxc3+ 16. Kf1 Bf6 17. Nxb7 $14 {Stohl,I-Aronian,L/Portoroz/1999/}) (11... Nd7 12. O-O Nb6 13. Bf4 Nd5 14. Qb3 Nxf4 15. gxf4 Bd6 16. e3 e5 17. fxe5 Bxe5 18. f4 Bf6 19. Bxb7 $2 Bxd4 $1) 12. O-O (12. Bxb7 $4 Bxb7 13. Rxb7 Qd5) 12... e5 (12... Qc7 13. Qb3 Nd7 14. Bf4 e5 15. Nf5 Bc5 16. Bg5 Nb6 17. Ne7+ Kh8 18. Nxc8 Raxc8 19. a4 Rb8 20. Rfd1 Nc4 21. Bd5 b5 22. axb5 axb5 23. Kg2 h6 24. Bc1 Ba7 $132 { Piket,J-Nielsen,P/Moscow olm/1994/}) 13. Nc2 Nc6 14. Ne3 Bc5 15. Qc2 f5 16. Qa4 Kh8 17. Qc4 Qd6 18. Qd5 Qe7 19. Qb3 e4 {Diesen,M-Gligoric,S/Lone Pine 1979}) ( 9... Nb6 10. Nc2 Be7 11. O-O Nc6 12. Ne3 e5 13. Ned5 $14) 10. bxc3 Nb6 {[%csl Rc4]} (10... e5 11. Nb5 (11. c4 Nb6 12. Nb5 Nc6 13. c5 Nc4 14. Qc2 Be6 {(ou ... a6)} 15. Bc3 Qe7) (11. Nb3 Nc6) 11... Nc6 12. O-O Be6 13. Bc1 a6 14. c4 Nb6 ( 14... Nde7 15. Nd6 b6 16. Ba3 Ra7 17. c5 bxc5 18. Ne4 $1 c4 19. Ng5 Qxd1 20. Rfxd1 Rc8 21. Nxe6 fxe6 {Kasparov,G-Kramnik,V/Wijk aan Zee/1999/} 22. e3 $44 { [%csl Ga3,Gg2] ^^|^}) 15. Nd6 Nxc4 16. Nxb7 Qb6 (16... Qxd1 17. Rxd1 Nd4 18. Nc5 Rab8 19. Nxe6 {(Cxa6 ...Tb6)} fxe6 20. Bh3 Kf7 $15) (16... Qd4) 17. Qb3 ( 17. Nd6) 17... Qd4 18. Ba3 Nxa3 19. Qxa3 Qb4 20. Qxb4 Nxb4 21. Nc5 Bd5 22. a3 Bxg2 23. Kxg2 Nd5 24. Rfc1 Rfd8 25. Rab1 h6 26. a4 Nf6 27. Rd1 $11 {1/2,Piket, J-Kortschnoj,V/Nijmegen m/1993 57/524}) 11. Be3 (11. O-O e5 12. Nb5 (12. Nc2 Nc6 13. Be3 Qxd1 14. Rfxd1 Na4 $1 15. Nb4 (15. Bd2 Rd8) 15... Nxc3 16. Nxc6 bxc6 17. Bxc6 Nxd1 18. Rxd1 Be6 (18... Rb8 19. Bxa7 $14 Rb2 20. Bc5) 19. Bxa8 Rxa8 20. a3 a6 $11 {Izhnin,A-Gurevich,V/UKR-ch sf/1986/}) 12... Nc4 (12... Nc6 $6 13. Be3 $36 {[%cal Rb5a7]} Nc4 14. Bc5) 13. Bc1 Nc6 14. Bd5 Nb6 (14... N6a5 15. Qd3 a6 16. Na3 Bf5 {Makarichev,S-Yudasin,L/Ivano Frankovsk/1982/} 17. e4 Nb6 18. c4 Nxd5 19. cxd5 Bh3 20. Rd1 b5 21. Bd2 Nb7 $11) (14... Be6 $13) 15. Bg2 Qf6 $11 (15... Nc4)) (11. Nb5 $6 Bd7 12. Rb1 Bc6) (11. Qb3 $6 e5 12. Nc2 ( 12. Nf3 Qc7) 12... Be6) 11... Nd5 $146 (11... Nc4 12. Qd3 Nxe3 (12... Ne5 13. Qe4) 13. Qxe3 {GK} Nd7 14. O-O {[%csl Rb7][%cal Gb1b7,Gg2b7]} e5 15. Nb5 Qb6 16. Qxb6 (16. Rab1 $6 Qxe3 17. fxe3 Nc5 18. Nd6 Rb8 19. Bd5 Be6 20. Bxe6 fxe6 21. Rb4 Rxf1+ 22. Kxf1 b6 23. Ke1 Rd8 24. Ne4 Nxe4 {1/2,Mochalov,E-Dydyshko,V/ Minsk/1982/}) 16... Nxb6 (16... axb6 17. Nd6 $14) 17. Rfd1 Bg4 18. Kf1 Na4 19. Rac1 (19. Bxb7 Rab8 20. Ba6 Rb6) 19... Nb2 20. Rd5) (11... N8d7 12. Qb3 $14 {/\ } Nd5 $2 13. Bxd5 Nc5 14. Qc4 Qxd5 15. Qxd5 exd5 16. Nb5 $16) 12. Qd2 (12. Qd3 Nd7 {[%cal Yd7c5,Yd7e5]}) (12. Bd2 $11) (12. Bc1 $6 Nxc3 (12... Qa5 {GK} 13. Bb2 Nc6) 13. Qd2 Nd5 {Stohl} (13... e5 14. Nf3 Qxd2+ 15. Bxd2 Ne4 16. Nxe5 Nxd2 17. Kxd2 Rd8+ 18. Nd3 $14 {GK} Nd7 19. Rhb1 Rb8) 14. Ba3 Re8 15. Nb5 Qb6 16. Nd6 Rd8 17. e4 Qa6 $1 18. exd5 (18. Bc5 $2 Nd7) 18... Qxa3 19. Nxc8 Na6 $1 $15) 12... Nd7 {[%csl Rc4][%cal Yd7b6]} (12... Nxe3 $14 {ci-dessus}) 13. Bg5 $1 (13. c4 Nxe3 (13... N5b6 $6 14. Rc1 Ne5 15. c5 Nbc4 16. Qc3) 14. Qxe3 {("en comparaison avec la position après 11...Nc4, les Blancs ont joué c4 au lieu de 0-0, ce qui facilite la tâche des Noirs" Stohl)} Qc7 (14... Nc5 15. Nb3 $1 $36 {ou 0-0}) (14... Qa5+ 15. Qd2 Qc5 {ou ...Dxd2+}) 15. Rc1 (15. O-O Qxc4 16. Rfc1 $44) 15... Nc5 16. O-O (16. Nb3 Nxb3 17. axb3 Bd7 $11) 16... Bd7 17. Nb5 Qb6 $132) (13. O-O $6 N7b6 $15) 13... Qc7 (13... Qa5 14. c4 (14. e4 N5b6) 14... Qxd2+ 15. Bxd2 N5b6 16. Nb5 $14) 14. Nb5 (14. Bxd5 $6 exd5 $8 {[%csl Rc4,Re1]} 15. Nf5 f6 (15... Nb6 16. Nxg7 Qe5 17. Bh6 {(Ch5 ...f6)} Bg4) (15... Ne5) ( 15... Re8 16. Ne7+ Kh8 17. Nxd5 Qc6 18. O-O Nb6) (15... Kh8 16. Nxg7 $6 Qe5 $1 {(le même coup sur 16 0-0)} 17. Nh5 f6 $1 $15) 16. Ne7+ Kh8 17. Nxd5 Qc6 18. Be3 Ne5 19. O-O Bh3 (19... Nc4 20. Qd4 Rd8 21. Ne7 Rxd4 22. Nxc6 Re4 {GK} 23. Rfd1 Re8 24. Nb4 $11) 20. Rfd1 Rad8 {(menace ...Fe6)} 21. Bf4 Nc4 22. Qd4 $8 Rd7 $15) (14. e4 $6 N5b6 $15 {GK} (14... Qxc3 $2 15. exd5 Qxa1+ 16. Ke2 $18)) 14... Qc5 (14... Qa5 $2 15. c4 $16) (14... Qc4 15. Nd6 (15. Rb1) 15... Qc5 16. c4 (16. Bxd5 Qxd6 17. Bg2 Qc5) 16... Qxd6 17. cxd5 e5 18. O-O $14) (14... Qb6 15. Rb1 (15. c4 f6) (15. a4 f6 16. Bf4 Nxf4 17. Qxf4 Nc5) 15... f6 16. e4) 15. c4 $1 {[#]} (15. Rb1 a6 $1 (15... N7b6 16. e4 Nc4 17. Qd4 Qxd4 18. cxd4 a6 $1 19. exd5 axb5 20. Rxb5 Rxa2 21. dxe6 Bxe6 22. Rxb7 Ra1+ 23. Ke2 Ra2+) (15... f6 16. Bxd5 Nb6 $1 17. Be4 fxg5 18. O-O $14) (15... h6 16. c4 N5b6 {(...Dxc4?! Fxd5)} 17. Be3 Nxc4 {(...Df5 Dd3 ou ...Dxc4 Tb4)} 18. Bxc5 Nxd2 19. Rc1 $6 {(Fxf8 ... Cxb1 Fb4!)} Nxc5 20. Rxc5 Rd8 21. Rc2 Bd7 22. Na3 Rac8 $3 $15 {[#]}) 16. Bxd5 (16. e4 axb5 17. exd5 Qc4 $1 18. Rb4 Qxa2) (16. c4 $2 f6 $1) 16... exd5 (16... axb5 17. Bg2 $11) 17. Be3 Qc4 18. Nd6 Qc6 $11) 15... Qxc4 (15... Nb4 $2 16. Be3 (16. O-O Nc6 17. Nd6) 16... Qxc4 17. Na3 $18) 16. Rb1 {[%cal Rg2d5]} N7b6 (16... Nc5 $6 17. Bxd5 exd5 (17... Qxd5 18. Qxd5 exd5 19. Nc7 {GK}) 18. Rb4 $1 Ne4 $8 19. Rxc4 Nxd2 20. Rxc8 Nf3+ 21. exf3 Rfxc8 22. Kd2 $14 {GK}) (16... f6 17. Bf4 (17. Nd6 Qc6 $15) (17. e4 $2 fxg5 18. exd5 Nc5 $40) 17... N7b6 $1 {[#](non considéré par GK)} (17... Nxf4 18. gxf4 Nb6 19. O-O e5 (19... Bd7 20. Nd6 Qc7 21. Rfc1) ( 19... Qa4 20. Rfd1 $36 {GK} Bd7 21. Nd6 Bc6 22. Rb4 Qa5) 20. Nd6 Qxf4 (20... Qc7 21. a4) (20... Qd4 21. Qxd4 exd4 22. Rfd1) 21. Bd5+ Kh8 22. Nf7+ Rxf7 $8 23. Qxf4 exf4 24. Bxf7 {(avantage net selon GK)} Bd7 25. Rfd1 Bc6 26. Rd4 (26. Rd6 g6 $1) 26... g5 27. Rbd1 Kg7 28. Bh5 $14) 18. O-O (18. Bd6 $6 {[%csl Rd6]} Rd8 19. O-O Bd7 20. Rfc1 Bxb5 $1 21. Rxc4 Nxc4 $17) (18. Nd6 Qc6) 18... Bd7 19. Rfc1 (19. Nd6 Qa6 20. Rxb6 $6 Qxb6 21. Bxd5 exd5 22. Qxd5+ Kh8 23. Nf7+ Rxf7 24. Qxf7 Be6 $17) 19... Qa4 $8 20. Nc7 Nxc7 (20... Rac8 21. Nxd5 Rxc1+ 22. Rxc1 Nxd5 23. Bxd5 exd5 24. Qxd5+ Kh8 25. Qxb7 Be6 $14 {Stohl}) 21. Rxc7 Rad8 22. Rd1 (22. Bxb7 Bc8) (22. Bd6 Bc8) (22. Rb4 Bc8 $1 {également}) 22... e5 23. Be3 Qxd1+ $3 24. Qxd1 Ba4 $3 {[#]} 25. Qf1 Rd1 26. Rxb7 Rxf1+ 27. Kxf1 Rf7 28. Bc5 Rxb7 29. Bxb7 Kf7 30. Be4 g6 $11) (16... a6 $2 17. Bxd5 $1 exd5 (17... Qxd5 18. Qxd5 exd5 19. Nc7 Ra7 20. Be7) 18. Nd6 Qc6 19. Be7 $18 {GK}) (16... N7f6 17. Bxf6 ( 17. O-O Ne4 18. Bxe4 Qxe4 19. f3 $44 Qe5 20. e4) 17... Nxf6 18. O-O) (16... h6 $6 17. Bxd5 Qxd5 18. Qxd5 exd5 19. Nc7 {GK} hxg5 20. Nxa8 d4 21. Nc7 $16) 17. O-O h6 $1 (17... f6 $6 18. e4 $1 fxg5 (18... Ne7 19. Be3 $44) (18... Nc3 19. Nxc3 fxg5 20. Rfc1) 19. Rfc1 $40 Qa4 20. exd5) (17... Bd7 $6 18. Rfc1 Qa4 19. Nd6 $36 h6 (19... f6 20. e4 $1 Ne7 {(...fxg exd)} 21. Be3 Bc6 22. Bc5 {(ou Tb4) } Rfd8 23. Rb3 Be8 24. e5 $16 {GK}) (19... Qa3 20. Nxb7) 20. Bxh6 $1 { (étonnant que GK ne considère pas ce coup, alors qu'il l'a joué dans la partie, à quelques détails près ; mais nous savons que ses analyses ne sont pas à la hauteur de son jeu !)} (20. e4 hxg5 21. exd5 exd5 22. Qxg5 Qxa2 23. h4 $44 {GK} ) (20. Bf4 Nxf4 {(...Fc6)} 21. gxf4 Bc6 {GK}) (20. Bxd5 $1 {(non considéré par GK, mais peut-être encore meilleur que Fxh6)} hxg5 {(...Cxd5 Fxh6)} 21. Bxb7 Rad8 22. Qxg5 $16) 20... gxh6 21. Bxd5 (21. e4 $1 Ne7 (21... Qa3 {(...Cf6 e5)} 22. Nxb7 $1 {(e5 ...Rg7 Tb3 ...Da6! Fxd5 ...Cxd5 Tc4 ...Th8!)} Nf6 23. Nc5 Rac8 24. Rb3 Qxc5 25. Rxc5 Rxc5 26. Qxh6 $16) 22. Rc5 (22. Qxh6 Qd4) (22. e5 Qg4 $1) 22... Rfd8 $1 23. Qxh6 (23. Ra5 Nc4 $8 24. Qf4 Qxa5 $11) (23. Rh5 Be8 24. Qxh6 Ng6 $8 25. e5 Rxd6 $1 26. exd6 Rd8 $11) 23... Be8 $8 24. Rg5+ Ng6 25. e5 $1 ( 25. Nxf7 Rd1+ $1) (25. Nxe8 Qxe8) 25... Qxa2 26. Be4 Rxd6 $8 27. exd6 Qe2 $8 28. Rg4 $3 {[#]} (28. Bxg6 fxg6 29. Rxg6+ Bxg6 30. Qxg6+ Kh8 31. Qh6+ Kg8 32. Qg5+ $1 Kf7 $8 {(...Rh8? Dh4+ puis Tb4)} 33. Qe7+ Kg8 34. d7 Nxd7 35. Qxd7 Rf8 36. Qd4 $14) 28... Qxg4 29. f3 {(enfermement de la DN)} Qxe4 $8 30. fxe4 Bc6 $8 31. h4 Nd7 $8 (31... Bxe4 $2 32. Rb4 Bf5 33. g4) 32. Qg5 (32. h5 Nge5) 32... Kh7 33. Rf1 Rf8 34. Rf6 $1 Nxf6 35. Qxf6 $16) 21... exd5 (21... Nxd5 $2 22. Rc4) 22. Rb4 Qa3 $8 (22... Qa6 $2 23. Rh4) 23. Rc7 (23. Rcb1 {(pour T1b3)} Rac8 $1 24. Qxh6 Qc3 25. Nb5 $6 Qg7) (23. Qxh6 Qxb4 $11) 23... Rfc8 $1 {(apparemment la meilleure défense)} (23... Kh7 $2 24. Rxd7 $1 Nxd7 25. Nf5 $18) (23... Bh3 $2 24. Nb5 $1 {[%cal Rd2h6]} Qa6 {(...Da5 Tg4+)} 25. Qxh6 $18) (23... Rad8 $2 24. Rxd7 $1 Rxd7 25. Rg4+ $8 Kh7 26. Nf5 $8 Rd6 27. Rg7+ $8 Kh8 28. Qd4 $3 {[#]} Qc1+ 29. Kg2 f6 30. Qg4 $1 $18 {[%cal Rg7h7]}) (23... Bc6 $2 24. Rg4+) (23... Rac8 $6 24. Nb5 $1 Bxb5 {(...Da6 Dxh6)} 25. Rg4+ Kh7 26. Qd4 $1 {(Df4 ...Cd7!! Df5+ --Txc8 ...De7!! -- ...Rh8 Txd7 ...Dc3!!)} Qc1+ $8 27. Kg2 Qg5 28. Rxg5 hxg5 29. Rxb7 $16) (23... Rfd8 $6 24. Qf4 {(ou Txb7)} Rf8 25. Rxd7 $1 Nxd7 26. Nf5 $1 Rfc8 27. Kg2 $16) 24. Nb5 (24. Rxd7 $2 Qc1+) (24. Nxc8 Rxc8 25. Rxc8+ Bxc8 26. Rh4 Qd6) 24... Qa6 $8 25. Qxh6 d4 $8 (25... Rxc7 $2 26. Rh4) (25... Nc4 $2 26. Qg5+) 26. Nxd4 (26. Rxd4 Qxb5 $8 27. Rh4 {(Txd7 ...Tc1+)} Qb2 28. Rh5 Qb1+ 29. Kg2 Qe4+ 30. Kg1 $11) (26. Qg5+ Kf8 $11) 26... Rxc7 (26... Qa5 $2 27. Rb5 $1) 27. Ne6 $1 {[#](joli mais insuffisant)} (27. Qg5+ Kf8 $11) 27... Bxe6 28. Rh4 $8 Rc1+ $8 (28... f6 $2 29. Qh8+ Kf7 30. Rh7+ Kg6 31. Rh6+ $8 Kf5 32. Qxf6+ $8 Ke4 33. Qxe6+ Kd4 34. Rh4+) 29. Kg2 $8 Bd5+ $8 30. Kh3 $8 Be6+ $8 31. Kg2 $8 $11) ( 17... Qg4 $6 18. e4 $1 Nc4 19. Qc1 a6 (19... Ndb6 20. Be7) 20. Nd4 $1 (20. h3 $1 Qh5 21. exd5 axb5 22. Rxb5 exd5 23. Be7) (20. Qxc4 axb5 21. Rxb5 Bd7) 20... Ndb6 $8 21. Bf3 $1 (21. Be7 Re8 22. Bc5 e5 23. Nf5 {(meilleur h3, mais non Cf3 ...De6)} Bxf5 24. exf5 Rac8 $1) (21. h3 Qh5 $8) 21... Qh3 $8 22. e5 $1 Bd7 ( 22... f6 23. exf6 gxf6 24. Be2 Bd7 25. Rb3 $1 Ba4 26. Rc3) (22... h6 $2 23. Be7 Re8 24. Bc5) 23. Qd1 $1 (23. Re1 $1 f6 {(...h6 Fe7 ou ...Tac8 Dd1)} 24. exf6 e5 25. Bd5+ Nxd5 26. Qxc4) 23... f5 (23... h5 24. Re1 $1 Ba4 25. Qc1) 24. Rxb6 $1 (24. exf6 e5 $1) (24. Be7 Rf7 25. Bd6 {(Fc5 ?..Ca4)} Re8) (24. Qe2 Rab8 25. Rb4 h6 26. Be7 Rfc8 27. Rfb1 $16) 24... Nxb6 25. Qb3 h6 26. Nxe6 Bxe6 27. Qxe6+ Kh7 28. Be3 Na4 29. Rc1 $18) 18. Bxh6 $1 {[#]N'est nullement gagnant, mais donne lieu à de passionnantes complications.} (18. Rfc1 Qg4 $15) (18. e4 hxg5 19. Rfc1 Qa4 $13) (18. Bf4 Nxf4 19. gxf4 Nd5 (19... Qa4) 20. e4 (20. e3 Qa4) 20... Nf6) 18... gxh6 19. e4 $8 {"Court-circuit", aurait dit O'Kelly de Galway.} (19. Qxh6 $2 Qg4 $17) 19... Ne7 $1 (19... Bd7 $2 20. Rfc1 Qa4 21. exd5 Bxb5 22. Rb4 Qa3 23. Rg4+ Kh7 24. Rh4 $18 {GK}) (19... Nf6 $6 20. Rfc1 Nxe4 (20... Qa4 $2 21. Rb4) 21. Qe1 $1 (21. Qf4 Qa4 22. Bxe4 f5 $11) 21... Qxa2 22. Bxe4 (22. Qxe4 Qd5 ) 22... Nd5 23. Bxd5 exd5 24. Qe5 $16) 20. Rfc1 Qa4 21. Qxh6 $44 Bd7 $1 (21... f6 $6 22. Rc7 $1 {(possible aussi g4 ou a3 mais non e5?! ...Dg4)} (22. Rc5 e5 $8 {(...Dxa2? Th5)} 23. Rc7 {(Txe5=)} Rf7 $8 (23... Bd7 $6 24. Nc3 $1 Qd4 ( 24... Qa3 25. Rxb6 axb6 26. Rxd7 $40 {[%cal Rc3d5,Rg2h3]} Rad8 27. Rxb7 Rb8 28. Rxb8 Rxb8 29. Bh3 Qd6 30. Nb5 Qc6 31. Nc7 $1) 25. Bh3 $1 {[#](exploite la position du P en e5 plutôt que e6)} (25. Rd1 Qb4 26. Rdxd7 Nxd7 27. Bh3 $1 Rf7 28. Rxd7) 25... Rac8 26. Rxd7 Nxd7 27. Be6+ Rf7 28. Nd5 $1 $18) 24. Nd6 Rh7 ( 24... Qxa2 25. Bf1 $1) 25. Qxf6 Bd7 $8) 22... Rf7 (22... Bd7 23. Nd6 {(Cc3 ... Dd4)} Rad8 24. e5) (22... Nd7 23. Nd6) 23. Nd6 Qxa2 24. Nxf7 $1 (24. Rbc1 e5 25. Nxf7 Qxf7 26. Rd1 $36) 24... Qxb1+ 25. Bf1 Bd7 (25... Nd7 26. Nd6 Qd1 27. e5) 26. Qxf6 Qxe4 27. Nh6+ $1 Kh7 28. Qxe7+ Kxh6 29. Rc5 $8 Be8 30. Qg5+ $8 Kh7 31. Re5 $8 $18) (21... Ng6 $2 {(GK donne là-dessus une tonne d'analyse de qualité médiocre)} 22. h4 $1 Nc4 23. h5 $1 (23. a3 a5 24. h5 Nge5 25. f4 Nd7 { (...Fd7 fxe5 ...Fxb5 Rh2!)} 26. f5 exf5 27. exf5 Ra6) (23. Rxc4 Qxc4 24. h5 Nh8 {(...Dd3)} 25. Nd6 {(Dg5+)} Qd3 26. Rb5 $2 {(GK s'embourbe là-dedans au lieu de jouer Df6 ou Dg5+ avec égalité)} f6 $1 27. Rg5+ fxg5 28. Qxg5+ Kh7 29. Qe7+ Rf7 $3 {[#]("oublié" par GK, qui ne considère que ...Cf7?? et ...Rg8?)} 30. Nxf7 Qd7 $1 31. Ng5+ Kg8 32. Qf6 Qg7 $1 33. Qd8+ Qf8 34. Qd2 Nf7 $17) 23... Nge5 24. Rxc4 $1 {GK} Nxc4 (24... Qxc4 25. Qg5+ $1 Kh7 26. Qxe5 {GK} Qc2 27. Nc3) 25. Qf6 Kh7 26. h6 Rg8 27. Qxf7+ Kh8 28. Qf6+ Kh7 29. e5 $1 Nd2 (29... Qc2 30. Re1 $1 {(GK analyse Cc3 ...Cd2 Td1 qui gagne aussi, mais plus laborieusement)} Nd2 31. Nd6 $1 Qc7 32. Nf7 $18) (29... Ne3 30. Qf7+ Kh8 31. Nd6 $1 {(fxe3? GK ... Txg3)} Nxg2 32. Qf6+ Kh7 33. Qe7+ Kxh6 34. Nf7+ Kh5 35. Rb4 $8) 30. Nd6 $6 (30. Qe7+ $1 Kh8 {(...Rxh6 Tb4!)} 31. Nd6 $1 {est immédiat}) 30... Bd7 (30... Rg6 31. Qe7+ $1 {(GK se fend d'une élégance parfaitement inutile par Fe4!)} Kxh6 32. Nf7+ $1 Kg7 {(de nouveau ...Rh5 Tb4!)} 33. Ng5+ $1 Kh6 34. Qh7+ $1 Kxg5 35. f4+) (30... Rg4 31. Rb2 $1 Qd1+ 32. Kh2 {GK}) 31. Rxb7 $2 {(cette fois, GK laisse carrément échapper le gain)} (31. Qe7+ $1 {(non considéré par GK)} Kg6 32. Nf7 $1 Nxb1 33. Bf3 $1 {[#](menace Ch8+!!, que l'on pouvait aussi jouer immédiatement ; l'idée est de revenir en f7, le pion h6 disparu, de sorte que Df6-h6#)} Be8 34. Qxe6+ Kh7 35. Qf5+ Rg6 36. Bh5 Qc6 37. e6 $18) 31... Qd1+ 32. Kh2 Qh5+ 33. Bh3 Nf3+ 34. Kg2 Nh4+ 35. Qxh4 $1 (35. Kg1 Nf3+) 35... Qxh4 36. Rxd7+ Kxh6 37. Bf5 {(gratifié d'un "!" par GK)} (37. Bxe6 Qa4 38. Nf5+ Kg6 {GK} 39. Ne7+ Kh6 $11) 37... Rxg3+ $1 {(non considéré par GK)} (37... Qb4 $6 38. Rh7+ Kg5 39. Bc2 {GK}) (37... Qa4 38. Rh7+ Kg5 39. Bd3 $1 {(menace Cf7+ & Ce4+) } Qc6+ 40. Be4 Qxe4+ 41. Nxe4+ Kf5 42. Kf3 Kxe5 {(...Th8? Cd6+ mais ...Rg6)} 43. Ke3 Kf5 {(...Th8 f4+ ...Rd5 Tc7 GK)} 44. Rf7+ Kg6 45. Rf6+ Kg7 46. Rxe6 a5) (37... Qxg3+ {(probablement suffisant pour annuler)} 38. fxg3 exf5 39. Nxf5+ Kg5 40. Nd6 Kg6 41. Kf3 {(+/- selon GK)} Rg7 42. Rxg7+ Kxg7 43. Ke4 {(Cb5 ... a5)} Rf8 $1 {Stohl} 44. Kd5 Rf3 45. a4 Ra3 $11) 38. fxg3 Qb4 $8 39. Rh7+ (39. Bd3 Qd2+ 40. Kh3 Rh8) (39. Be4 Qd2+ 40. Kf3 Rf8+ 41. Nf7+ Rxf7+ 42. Rxf7 Qd1+) (39. Bxe6 Rf8) 39... Kg5 40. Bxe6 Qb1 (40... Qb2+ 41. Kh3 Rf8 42. Bf7 Qxe5 43. Rh5+ Kf6 44. Rxe5 Kxe5 45. Nc4+ Kd4 46. Be6 Re8 $11) (40... Rf8 41. Bf7 Qb2+) 41. Rg7+ Kh6 42. Nf5+ Qxf5 43. Bxf5 Kxg7 44. Bd7 (44. Kf3 Rb8 45. Be4 Rb4) 44... Rd8 45. e6 Kf6 46. g4 Rg8 $11) (21... Rd8 $6 22. Qg5+ $1 (22. h4 Bd7) ( 22. Qf6 Nc6 23. e5 $40 {(Txc6? ...Td1+)} Rd7 {(...Fd7 Cd6)} 24. Qg5+ Kf8 25. Nd6) 22... Kf8 23. e5 $1 Rd3 24. Nd6 $16) 22. Rc5 (22. Nd6 $2 Qd4 $17) 22... Ng6 $1 (22... Bxb5 $4 23. Rh5 $18 {et mat}) (22... Rfd8 $6 23. Rg5+ Ng6 24. Nd6 $6 (24. Rxg6+ $1 fxg6 25. Qxg6+ Kh8 $8 {(non ...Rf8? Cd6)} 26. Nd6 Rf8 27. e5 $40) (24. h4 Qxa2 {(...Fxb5 Tbxb5 ...Dxa2 Rh2!)} 25. h5 $3 {[#]} Qxb1+ 26. Kh2 Qb2 27. e5 $8 Qxe5 $8 28. Rxe5 Nxe5 29. Qg5+ Kh7 30. Qxe5 Bxb5 31. Qxb5 $16) 24... Be8 $8 25. e5 {(position déjà étudiée sur 17...Fd7, 21 e4)} (25. Nxf7 $2 Rd1+) 25... Rxd6 (25... Qxa2 26. Be4 $1) 26. exd6 Qc2 (26... Qd4 $2 27. h4 Qh8 28. Qxh8+ Kxh8 29. h5 {ou Ta5}) 27. Rf1 Nc4) 23. Rg5 {[%cal Rh2h5,Re4e5,Rb5d6, Rd6e4,Rg2e4]} (23. Rh5 Rfd8 24. Qh7+ (24. Nd6 Be8 $8 25. e5 Rxd6 26. exd6 Qd4 { GK} 27. h4 Rd8 28. Rg5 Qg7 29. Qxg7+ Kxg7 30. h5 f6 31. Ra5 Ne5) 24... Kf8 25. Nd6 Be8 $8 26. e5 Qd4 (26... Nxe5 $2 27. Qh8+ $8 Ke7 28. Nf5+ $3 exf5 29. Qxe5+ $8 Kd7 30. Rc1 $18) (26... Rxd6 27. exd6 Rd8 $11) 27. Qh6+ Ke7 28. Qg5+ Kd7 $6 (28... Kf8 29. Be4 Qxe5 30. Qxe5 Nxe5 31. Nxe8 Ned7 $11) 29. Nxb7 (29. Qxg6 $2 Qxd6 $1) 29... Rdc8 30. Bf3) (23. h4 Qxa2 (23... Bxb5 24. Rbxb5 Qxa2 25. h5 Qa1+ 26. Rc1 Qg7 {(...Dh8 Dg5 GK)} 27. Qxg7+ Kxg7 28. hxg6 Kxg6 $11) (23... Rfc8 $2 24. Rg5) 24. Nc3 Qa3 $8 25. Rg5 $2 (25. h5 $8 Qxc5 26. hxg6 fxg6 $11 { GK}) (25. Rh5 $2 Rfc8) 25... Rfc8 $1 {[#]} (25... Qxc3 $2 26. e5 $8 Qd3 (26... Nd5 $2 27. Be4 $1 Nde7 28. h5 Be8 29. hxg6 fxg6 30. Rh5 $1 $18 {GK}) 27. Rb4 (27. Re1 $1) 27... Nd5 (27... Rfc8 28. h5 $8 Be8 29. hxg6 fxg6 30. Rh4 $18 {GK}) (27... Bc6 28. Bxc6 bxc6 29. h5 $8 Qd7 30. Rh4 $18 {GK}) 28. Be4 $1 (28. Rbg4 $1) 28... Qd1+ (28... Nxb4 29. Rxg6+) 29. Kh2 Nde7 30. h5 Qe1 (30... Be8 31. Rxb7 $8 Qd8 32. hxg6 fxg6 33. Bxg6 Rxf2+ 34. Kh3 $18 {GK}) 31. hxg6 $8 Qxf2+ 32. Bg2 fxg6 33. Rxg6+ $8 Kf7 34. Qg7+ {(Tf6 GK)} Ke8 35. Rf6 $8 $18) 26. Rxg6+ (26. h5 Qf8 $19) 26... fxg6 27. Qxg6+ Kf8 $17 {GK} 28. Qf6+ Ke8 29. Nb5 Qf8 $19) 23... Qc2 (23... Bxb5 $1 {(Stohl ; non considéré par GK)} 24. Rbxb5 (24. Rxg6+ fxg6 25. Qxg6+ Kh8 26. Qh5+ $2 Kg7 27. Qg5+ {(Txb5 ...Tf7)} Kf7) (24. h4 Qd4 {ou ... Tfc8}) 24... Qd1+ $1 (24... Rfd8 $2 25. Rxg6+ fxg6 26. Qxg6+ Kf8 27. Qf6+) ( 24... Qd4 $1 25. e5 Qd1+ 26. Bf1 Rad8 $3 {(...Tfc8? Tb4! IS)} 27. Rb4 Rd4 $8) 25. Bf1 Qa1 $1 {[#]} (25... Qd4 $1 26. e5 $1 Rac8 $1 (26... Rfd8 $2 27. h4 Qa1 28. Rb4 $1 Rd1 29. Rxg6+ fxg6 30. Qxg6+ Kh8 31. Qh6+ Kg8 32. Rg4+) (26... Rfc8 $2 27. Rxg6+ $1 fxg6 28. Qxg6+ Kf8 29. Qf6+ Ke8 30. Rb3 $1) 27. Rb3 (27. h4 Qd1 28. Rxg6+ fxg6 29. Qxg6+ Kh8 30. Qh6+ Kg8 31. Qxe6+ Kh7) 27... Rc3 $1 (27... Nc4) 28. Rxc3 Qxc3 29. h4 Nd7 30. Rxg6+ fxg6 31. Qxg6+ Kh8 32. Qh6+ Kg8 33. Qxe6+ Rf7 {: ce serait moins bon si l'on avait placé l'autre Tour}) 26. Rbe5 ( 26. e5 Rad8 $1 27. Rb4 Rd4 28. Rxd4 Qxd4 29. h4 Nd7 30. Rxg6+ {(h5? ...Cdxe5)} fxg6 $11) (26. h4 Qg7 $1 27. Qxg7+ {(Dh5 ...Cd7=)} Kxg7 28. h5 Rad8 29. hxg6 fxg6 $11) 26... Qxe5 $8 27. Rxe5 Nxe5 28. f4 (28. Qg5+ Ng6 29. h4 Kh7 30. h5 Nh8 31. e5 Rad8 $11) 28... Nf3+ 29. Kf2 Nd4 (29... Nxh2 30. Qxh2 Rfc8) 30. Ke3 Rfd8 $11) (23... Qxa2 $2 24. Nc3 $3 Qa3 (24... Qc2 25. e5 $8 {(menace Fe4)} Bc6 26. Bxc6 bxc6 27. Rb4 $8 Nd5 28. Rh4 $18 {(ou Ce4 GK)}) (24... Qc4 25. e5 $3) 25. e5 $8 Rfc8 (25... Qxc3 26. Be4 $8 Be8 27. Rh5 $8 {GK}) (25... Qe7 26. Ne4 $1 Nd5 27. Rd1 $1) 26. Ne4 $8 Nd5 27. Nf6+ Nxf6 28. exf6 Qf8 29. Rxg6+ fxg6 30. Qxg6+ Kh8 31. Be4 $18 {GK}) (23... Rfd8 $6 {(voir 22...Rfd8)}) 24. Na3 $1 {[#] Réminiscence de la 16e de 1986 contre Karpov ?} (24. Rb3 {(GK donne là-dessus une analyse particulièrement médiocre)} Qd1+ (24... Bxb5 $1) 25. Bf1 Qa1 $8 { (donné par Stohl, non considéré par GK)} (25... Bxb5 $2 26. Rxg6+ $1 {(GK ne voit que Tbxb5? Da1=)} fxg6 27. Qxg6+ Kh8 28. Rxb5 $18) (25... Bc6 $2 26. g4) 26. e5 Bxb5 27. Rxb5 Rad8 $11 {ci-dessus}) 24... Qd3 $1 {[%csl Ge4]} (24... Qxa2 $2 25. e5 Qxa3 (25... Rfc8 26. Be4 Be8 27. Rh5 $1 {[%cal Re4g6] /\Bg6+-}) 26. Be4 Be8 27. Rh5 $18) (24... Qe2 $2 25. h4 Qxa2 26. e5 $1 $18) (24... Qc3 $1 {(gratifié d'un "?" par GK)} 25. e5 Bc6 26. Bxc6 bxc6 27. h4 Qxa3 $2 (27... Nd7 $1 {(non considéré par GK)} 28. h5 Ndxe5) (27... Rab8 $1 {(pas davantage)} 28. h5 Nc4 $1) 28. h5 Qe7 29. Kg2 $1 (29. hxg6 $2 f6) (29. Rb4 Qxb4 30. hxg6 Qb1+ 31. Kg2 Qxg6 32. Rxg6+ fxg6 33. Qxg6+ Kh8 34. Qh6+ Kg8 35. Qxe6+ Rf7) 29... c5 (29... Qd7 30. Rh1 $1 Qd5+ 31. f3 Qd2+ 32. Kh3 Qd7 33. g4 $1 Nc4 34. Kg3 Ncxe5 35. hxg6 fxg6 36. Qh8+ Kf7 37. Qxe5 $18 {GK}) 30. Rh1 Qb7+ 31. f3 (31. Kg1 $2 Rfd8) 31... Nd5 32. hxg6 Ne3+ 33. Kh3 $1 (33. Kf2 $1 {GK} Qb2+ 34. Kxe3 Qd4+ 35. Ke2 Qb2+ 36. Kf1 Qc1+ 37. Kg2 Qc2+ 38. Kh3 $18) (33. Kg1 Qb1+ 34. Kf2) 33... f6 34. Rh5 $3 {[#]} ({GK ne considère que} 34. g7 $2 fxg5 $19) 34... Qg7 35. Qxe3 Qxg6 36. g4 Rad8 37. Kg3 $18) 25. h4 (25. Rb3 {(GK donne un "!" à ce coup, pourtant pas spécialement efficace, accompagné par un déluge de variantes de qualité inégale)} Qd4 $8 (25... Qd1+ $2 {(a l'inconvénient de conduire le FB sur une meilleure diagonale)} 26. Bf1 Rfc8 (26... Rac8 27. g4 $1 Qd4 28. e5 Rc3 29. Nc2 $1 Qc5 30. Bd3 $18 {GK}) (26... Qd4 27. e5 Bc6 28. Bd3 $1 Be4 29. Nb5 $1 $18) 27. Rxg6+ $1 (27. g4 $2 Rc1 28. Rxg6+ fxg6 29. Qxg6+ Kf8 30. Qf6+ Ke8 31. Qh8+ Ke7 32. Qh4+ Kd6 $19) (27. Rd3 $2 Qa1 $3 28. e5 Be8 $3 29. Rh5 {(Tf3 . ..Cd7!)} Nd5 $3 {(...Fc6?? Cc2!! ou ...Tc1? Dh7+)} 30. Qh7+ Kf8 31. Qh6+ Ke7 $19) 27... fxg6 28. Qxg6+ Kf8 (28... Kh8 $2 29. g4 $18) 29. Qf6+ $1 ({ou} 29. Rd3 $1 Qa1 30. Rf3+ $8 Ke7 31. Qg5+ $8 Kd6 {(...Re8 e5!)} 32. Qd2+ Nd5 {(... Rc7 Tc3+ puis Dg5-g8-g7+ GK ; ...Re7 Db4+)} 33. exd5 $8 exd5 34. Qh6+ { (meilleur que Db4+ ...Tc5 Tf7 GK)} Kc5 {(...Rc7 Df4+ ...Rc6 Cc2)} 35. Qe3+ Kc6 36. Qe7 $1 $18) 29... Kg8 (29... Ke8 30. Rf3 $8 Qd6 31. Nb5 $1 Qc5 32. e5 $1 $18 {GK} Bxb5 33. Bxb5+ Rc6 34. Qh8+) 30. Qg5+ $1 (30. Qg6+ $1) 30... Kf7 ( 30... Kh7 31. g4 $8) 31. Rd3 Qc1 (31... Qa1 {(idem sur ...De1)} 32. Rf3+ Ke8 33. e5 $1 $18 {GK}) 32. Rf3+ $8 Ke8 33. Qg6+ Ke7 (33... Kd8 34. Qf6+ $8 Kc7 35. Rc3+) 34. Qf6+ Kd6 35. Rd3+ Kc7 36. Rc3+ {GK}) 26. e5 Rac8 $1 (26... Qd1+ $2 27. Bf1 Nd5 28. Rd3 Qa1 {(...Da4 Tf3 ...Cde7 Th5 GK)} 29. Nc2 Qxa2 30. Rxg6+ fxg6 31. Qxg6+ Kh8 32. g4 $18 {GK}) (26... Qa1+ $2 27. Nb1 {ou Ff1}) (26... Rfc8 $1 27. Bf1 {(le sacrifice en g6 pour Fe4 se heurte à ...Dxe4! suivi de ... Tc1+ et ...Fc6)} Bc6 {(ou ...Tc3)} 28. Rd3 Qe4 $1 {(sur ...Da4? Txg6+ la défense ...Ff3 n'a plus cours après g4, comme c'est le cas dans 26...Tac8 ; mais ...Dc5! est également possible avec fuite du RN en f8)} 29. f3 $8 Qb4 $8 30. Rxg6+ fxg6 31. Qxg6+ Kf8 32. Qf6+ Ke8 33. Qxe6+ Qe7 $11) 27. Bf1 $1 (27. h4 Rc1+ $8 28. Kh2 Bc6 $8 {(non ...Dxf2? Tf3)} 29. Bxc6 Qxf2+ 30. Bg2 Rg1 $8 $11 { GK}) 27... Bc6 $3 {[#]} (27... Rc1 $2 28. Rf3 $8 {(surtout pas Th5?? ...Txf1+! gagne) } Rfc8 {(...De4 Th5)} 29. Rxg6+ $1 {(ou Txf7!)} fxg6 30. Qxg6+ Kh8 31. Qh6+ Kg8 32. Qg5+ Kh8 33. Rf7 Rxf1+ 34. Kxf1 Qd3+ 35. Kg2 Bc6+ 36. Kh3 $18 {GK}) 28. Rd3 (28. g4 $2 Qe4 $8 29. f3 Qf4 $19) 28... Qa4 $2 {(la défense donnée par GK n'en est pas une !)} (28... Qe4 $3 {(la seule bonne défense ; mais non imédiatement ...Db4? Cc2! ...De4 f3! ...Da4 Td4)} 29. f3 $8 {(affaiblissement très utile aux Noirs)} Qb4 $3 {[#](non considéré par GK, qui voit 28...De4 comme perdant)} ( 29... Qe1 $2 30. Nc2 Qa5 31. Rd4 Qc5 32. Bd3 $1 Be8 33. Rh5 {GK}) (29... Qa4 $2 30. Rxg6+ fxg6 31. Qxg6+ Kh8 32. Qh6+ Kg8 33. Bh3 $8 Rce8 {(...Fd5 Txd5! GK)} 34. Bxe6+ $8 Rxe6 35. Qxe6+ Kg7 {(...Tf7 Dg6+ ...Rf8 e6)} 36. Qe7+ Rf7 37. Qg5+ Kf8 38. e6 Rxf3 39. Rd8+ Be8 40. Nb5 $1 $18 {GK}) 30. Nc2 (30. Rxg6+ fxg6 31. Qxg6+ Kh8 32. Qh6+ Kg8 $11 33. Bh3 $2 {(ceci gagnait avec la DN en a4)} Qe1+ $8 ) (30. h4 Qc5+ 31. Kg2 Rfd8 $11) 30... Qc5+ $8 {(il était essentiel de forcer f2-f3)} 31. Rd4 Rfd8 $11) 29. Nc2 $3 {[#](non considéré par GK)} (29. Rxg6+ $2 fxg6 30. Qxg6+ Kh8 31. Qh6+ {(g4 ...Ff3!)} Kg8 32. Bh3 {(Dxe6+ ...Tf7 Cc4? Te8!)} Qe4 $1 33. Bxe6+ $8 Rf7 34. Bxf7+ Kxf7 35. Qf6+ Kg8 $11 {GK} 36. Qg5+ Kh7 37. Qe7+ Kg8 38. Qe6+ Kg7 $11) (29. h4 $2 Be4 {(...De4? f3)} 30. h5 {(Tg4 . ..Dc6)} Rc1 $8 31. hxg6 Rxf1+ $8 32. Kxf1 Bxd3+ $8 33. Kg2 Qe4+ 34. f3 $8 Qe2+ 35. Kh3 Qf1+ 36. Kh2 $11 {GK}) (29. Nc4 $2 Qxc4 $8 {(...Cxc4? Txg6+ ou ...Fe4? Cd6! ...Tfd8 Cxf7!)} 30. Rxg6+ fxg6 31. Qxg6+ Kh8 32. g4 Bg2 $1 {(...Ff3!)} 33. Bxg2 Qc1+ $8 34. Bf1 Rc3 $8 35. Rxc3 Qxc3 36. Qh6+ Kg8 $11) (29. Nb5 $3 {(un autre gain d'étude)} Qe4 {(...Fxb5 Th5! ...Tfd8 Tf3! ou ...Dxb5 Td4!)} 30. f3 Qb4 31. Rxg6+ fxg6 32. Qxg6+ Kh8 33. Rd4 Qc5 34. Qh6+ Kg8 35. Qg5+ Kh8 36. Bd3 $3 Be4 37. Qh6+ Kg8 38. Qxe6+ Rf7 39. Qg4+ Kf8 40. Qxe4 $18) 29... Qxc2 30. g4 $3 Bg2 $1 31. Kxg2 Rc3 32. Rxg6+ $1 fxg6 33. Qxg6+ Kh8 34. Rh3+ $1 Rxh3 35. Qxc2 Rhf3 36. Bd3 Rxf2+ 37. Qxf2 Rxf2+ 38. Kxf2 $18) (25. e5 Rfc8 $1 {[%cal Rd3a3,Ra3f8]} (25... Qxa3 $2 26. Be4 $18) 26. h4 Qxa3 27. Rxg6+ fxg6 28. Qxg6+ Kf8 29. Rb3 $8 Qc1+ 30. Kh2 Be8 $11) (25. Rxg6+ fxg6 26. Qxg6+ Kh8 $11) 25... Qxa3 $11 26. h5 {GK donne un "?" (injustifié) sans commenter davantage.} (26. Rxg6+ fxg6 27. Qxg6+ Kh8 $11) (26. e5 Rfc8 (26... Qd3 $2 27. Rb3) 27. Rxg6+ fxg6 28. Qxg6+ Kf8 29. Rb3 $8 Qc1+ $8 30. Kh2 Rc3 $11) 26... Qe7 $8 (26... Be8 $2 27. hxg6 fxg6 28. Rxg6+ Bxg6 29. Qxg6+ Kh8 30. Rb5 $1 $18) 27. e5 (27. hxg6 $2 f6 $8 28. Ra5 (28. Rh5 Qg7) (28. g7 fxg5 $19) 28... Qg7 $17) (27. Rb3) 27... Be8 $8 (27... Bc6 $2 28. Bxc6 $1 (28. hxg6 $2 f6 $17) (28. Rb4 $1 Qxb4 {(... Fe8 Tbg4)} 29. hxg6 Qb1+ 30. Bf1) 28... bxc6 29. Kg2 $1 $18 {(voir 24...Dc3)}) 28. Be4 (28. hxg6 fxg6 (28... f6 $6 29. Bh3 $1 Bd7 30. Rd1 $1 Nd5 31. Rh5 Qg7 32. Qh7+ $1) 29. Bh3 Rf3 $1 (29... Rd8 30. Bxe6+ Qxe6 31. Rh5 $1) (29... Qh7 30. Bxe6+ Bf7 31. Rxg6+ Kh8 32. Bxf7 Rxf7 $8 {(...Dxh6 Txh6+xb6)} 33. Qg5) ( 29... Rf5 30. Rxg6+ {(Fxf5)} Bxg6 31. Qxg6+) 30. Kg2 Rxf2+ $1 {[#]} (30... Ra3 $6 31. Rxg6+ Bxg6 32. Qxg6+ {pour un prochain Tc1}) (30... Rf5 $1 31. Bxf5 exf5) ( 30... Rc3 $6 31. Rb4 $1 Nc4 32. Rxg6+ Bxg6 33. Qxg6+ Qg7 34. Bxe6+) 31. Kxf2 Qc5+ 32. Kf1 $8 Bb5+ $8 33. Rxb5 $8 Rf8+ $8 34. Kg2 Qf2+ 35. Kh1 $11) 28... f5 29. exf6 (29. hxg6 $2 Qg7 $19) 29... Rxf6 30. hxg6 $2 (30. Bxg6 $1 Bxg6 31. Rxg6+ Rxg6 32. Qxg6+ Kf8 (32... Kh8 33. Qh6+ Qh7 34. Qf6+ Qg7 35. Qxe6 Rf8 36. Rb5 Qf6 $15) 33. Rb3 (33. Re1 Qf7) 33... Qf7 34. Qg4 Ke7 35. Rf3 Qh7 36. Qb4+ Kd7 37. Qb5+ Kd6 38. Qb4+ Kc6 39. Rc3+ Kd7 40. Qb5+ Kd8 41. Qg5+ Ke8 $11) 30... Qg7 $2 $138 (30... Bc6 $1 $19 {GK}) 31. Qh7+ Kf8 32. Qh4 (32. Kg2 Bc6 (32... Rd8 33. Rh1 Rd2 $2 34. Qxg7+ Kxg7 35. Rh7+ Kg8 36. g7 $1 $18) 33. Bxc6 bxc6 34. Rh1 Rf5 $1 (34... Nd5 $2 35. Qh8+ Qg8 36. Rxd5 $18) (34... Rc8 35. a4 $44) 35. Rg4 (35. Rxf5+ exf5 36. Rh5 $2 Qxh7 37. gxh7 Kg7) (35. Qh5 Rxg5 36. Qxg5 $15) 35... c5 $17) (32. Ra5 e5 33. Bxb7 Rd8 34. Rxa7 Rd7 35. Qxg7+ Kxg7 36. a4 Bxg6 $17 37. Rb4 Nd5 38. Rb3) 32... Rc8 $4 {Au lieu de réfuter la construction blanche, les Noirs craquent.} (32... Bxg6 {(la seule recommendation de GK, qui ne fait qu'annuler alors que les Noirs sont mieux)} 33. Rb3 $1 {[#]} (33. Rb4 $2 Nd5 $1 {(...Tc8? Fxg6)} 34. Bxg6 Rxg6 35. Rxg6 Qxg6 36. Rg4 $6 {(Txb7 ...Rg8)} Qb1+ 37. Kg2 Kf7 $1 {(ou ...Te8)} 38. Qh6 Ke7 $19 {GK}) (33. Qg4 Kf7 $8 34. Rb3 { (Tc1 ...Td8)} Qh6 $1 {(GK ne considère que ...Tg8?! Tf3?! sans voir 35...Dh6! au lieu de 35 Tc3! avec ...Re8 Tf3! ou ...Dh6? Tc7+ ...Rf8 Dd1!!)} 35. Bxg6+ Rxg6 36. Rxg6 Qxg6 37. Rf3+ Kg7 38. Qd4+ Kg8 $8 {(...Rh7? Tf4)} 39. Rf4 e5 $3 {[#]} 40. Qxe5 Rf8 $1 {(...Te8 Dd4)} 41. Rh4 Nd7 $1 $15 {Stohl}) 33... Nd5 $1 (33... Kf7 $2 34. Bxg6+ $1 {(ni Tf3? ...Txf3 Fxg6+ ...Rf8= ni Dg4? ...Dh6! ci-dessus)} Rxg6 35. Rf3+ {(Dh5 ...Th8)} Kg8 36. Rxg6 Qxg6 37. Rf4 $1 $18) (33... Rc8 $2 34. Bxg6 Rxg6 {(...Tc4 Dh5)} 35. Rf3+ Kg8 {(...Re8 Dh5)} 36. Rxg6 Qxg6 37. Rf4 $1 Rc4 38. Qd8+ Kh7 39. Qe7+ Kh6 40. Rf6 $18 {GK}) 34. Rf3 $1 (34. Qg4 Ne7 $8 35. Rxb7 Qh6 {(non considéré par GK)} (35... Rc8 36. Bxg6 Rxg6 37. Rxg6 { (Txe7? ...Dh6! Td7 ...Tc1+)} Qxg6 38. Qh4 Re8 $15 {GK}) 36. Bxg6 $8 {(Txe7 ... Tc8! comme déjà vu)} (36. Rxe7 $2 Rc8 $1 {comme déjà vu}) (36. Rc5 $2 Qd2) 36... Rxg6 (36... Nxg6 37. f4 $1) 37. Rxg6 Qxg6 38. Qh4 Re8 $15 {GK} 39. Rxa7 Kf7) 34... Rxf3 $8 35. Rxg6 $8 Qa1+ $8 36. Kg2 $8 Rf6 $1 (36... Rf7 $6 37. Qh6+ Ke8 38. Rxe6+ Kd7 39. Rd6+ Kc7 40. Rxd5) (36... Rxf2+ $2 37. Kxf2 $16 Qd4+ $6 38. Kg2 Qe5 39. Bxd5 $1 {(ou Rh3 GK )} Qxd5+ 40. Kh2 $8 Qxa2+ 41. Kh3 $8 $18) 37. Qh8+ Ke7 38. Qxa8 (38. Qg7+ Kd6 39. Bxd5 Rh8 $1 $19) 38... Ne3+ $1 {[#]} 39. Kh3 $8 Rxg6 (39... Qf1+ 40. Kh4 Nf5+ 41. Bxf5 Qh1+ 42. Kg4 $1 exf5+ 43. Kg5 $11) 40. Qxb7+ Kf6 41. Bxg6 Qf1+ 42. Kh4 Ng2+ 43. Kg4 Kxg6 44. Qe4+ Kf7 (44... Kf6 45. Qf3+) 45. Qb7+ (45. Qh7+) 45... Kf6 46. Qf3+ Ke5 47. Qc3+ Kd5 48. Qa5+ Kc6 49. Qc3+ Kd5 $11 {GK}) (32... Kg8 33. a4 (33. Qh7+ Kf8 34. Qh4 $11) 33... Bc6 34. a5 Nd5 $11) (32... Ke7 $2 33. Bxb7 {[%csl Re7][%cal Rh4b4]} Rb8 34. Qb4+ Kd8 35. Rd1+ Bd7 36. Bc6 $18) (32... Bc6 $2 33. Rh5 $1 (33. Bxc6 $2 bxc6 34. Rh5 Kg8 35. Rxb6 axb6 36. Rh7 Qxg6 37. Rh8+ Kf7 38. Rxa8 Qb1+ 39. Kg2 Qf5 40. Ra7+ Kg8 41. f4 e5 $11 {GK}) 33... Bxe4 34. Rh8+ $8 Ke7 35. Rh7 $8 Qxh7 36. Qxh7+ Kd6 37. Rd1+ Nd5 38. Qh4 $1 $18 {[%cal Rh4e4,Rh4f6] GK}) (32... Rd8 $3 { ("oublié" par GK)} 33. Rh5 (33. Ra5 Rd2) (33. Bxb7 Bxg6) 33... Bxg6 34. Bxg6 ( 34. Rh8+ Ke7 {défendant la TN}) 34... Qxg6 35. Rh8+ Kg7 36. Rxd8 Qxb1+ 37. Kg2 Qh7 $17) 33. Rh5 $1 $18 {[%cal Gh4h8] Au lieu d'un avantage noir, c'est un gain blanc !} Bxg6 $8 (33... Rxg6 34. Rh8+ Kf7 35. Rh7 (35. Rb3 $1)) (33... Kg8 34. Rh7 $18) 34. Rh8+ Kf7 35. Rxc8 Nxc8 36. Rxb7+ Ne7 37. Bxg6+ Qxg6 (37... Kxg6 38. Qg4+ Kh7 39. Qxg7+ Kxg7 40. Rxe7+) 38. Qb4 $1 Qf5 $6 (38... Kg8 $8 39. Qxe7 Rf8 40. Rb5 Re8 (40... Rf7 41. Rb8+ Kg7 42. Qh4 $18) 41. Qxa7 $18) 39. Qxe7+ Kg6 40. Qh7+ (40. Qh7+ Kg5 41. Rg7+ Qg6 (41... Rg6 42. Qh4#) 42. Qh4+ Kf5 43. Qf4#) 1-0 [Event "Ajouter PB/PN, amener le diag en 4 c"] [Site "?"] [Date "2002.??.??"] [Round "?"] [White "Pabst, A."] [Black "0440.32"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "7k/P5pB/6R1/6p1/7P/4P1K1/5P1p/6br w - - 0 1"] [PlyCount "8"] [EventDate "2002.??.??"] {Ajouter PBa7 & PNg5.} 1. a8=B $1 {[#]} g4 2. Kf4 g3 3. Bxh1 g2 4. Kg3 gxh1=R {[#] Diagramme.} * [Event "aidé 6# 2 sol"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Laborczi, Z."] [Black "3610.02"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5k2/2p5/2r1r3/4q3/1p6/B2K4 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2005.??.??"] 1... -- 1-0
Ajouter un commentaire