Kasparov - Topalov

PGN Reader

Master's diagrams

[Event "Wijk aan Zee"] [Site "?"] [Date "1999.??.??"] [Round "4"] [White "Kasparov, G."] [Black "Topalov, V."] [Result "1-0"] [ECO "B07"] [WhiteElo "2810"] [BlackElo "2700"] [PlyCount "87"] [EventDate "1999.??.??"] [EventType "tourn"] [EventCountry "NED"] [SourceDate "2010.01.01"] {74/110} 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Be3 Bg7 (4... c6 5. h3 (5. f3 Qb6 6. Qc1) 5... Nbd7 (5... b5 6. e5 $1 Nfd7 {(...b4)} 7. exd6 exd6 8. d5) (5... Bg7 6. f4 Qb6 {74/(110)}) 6. f4 e5 (6... b5 7. a3) 7. Qf3 b5 (7... Qa5 8. Bd3 Bg7 9. dxe5 dxe5 10. f5 gxf5 {(...Nc5)} 11. Qxf5 b5 {(...Nf8)} 12. Nge2 b4 13. Nb1 Nb6 14. Qf2 Na4 15. O-O $16 {Movsesian,S-Ftacnik,L/Hamburg 1997}) 8. a3 (8. fxe5 dxe5 9. O-O-O) 8... Bb7 9. O-O-O Qe7 10. g4 h6 (10... exd4 11. Bxd4 Bg7) 11. Rh2 $1 $14 {Fogarasi-Burnett 2000}) 5. Qd2 (5. Nf3) 5... c6 6. f3 (6. h3 O-O) (6. Bh6 Bxh6 7. Qxh6 Qa5 8. Bd3 c5 9. Nge2 (9. d5) 9... cxd4 10. Nxd4 Nc6 11. Nb3 Qb6) 6... b5 7. Nge2 (7. O-O-O Qa5 8. Kb1 Nbd7 9. Bh6 Bxh6 10. Qxh6 Nb6 (10... b4) 11. Nh3 Bxh3 $1 12. Qxh3 Na4 $11) (7. g4 O-O (7... Bb7 $6 8. g5 $1 { 74/111}) (7... h5 $1 8. g5 Nfd7 9. Nge2 {60/(109)}) 8. O-O-O (8. h4) (8. Bh6) 8... Qa5 9. Kb1 b4 (9... Re8 {72/111}) (9... Be6 {51/115} 10. Nd5 $14) (9... Nbd7 $6 10. Nd5 $1) 10. Nce2 c5 $1) 7... Nbd7 8. Bh6 Bxh6 9. Qxh6 Bb7 (9... e5 10. a3 (10. dxe5 {60/(109)}) (10. O-O-O) 10... Qa5 (10... Bb7 {text}) (10... a5) 11. dxe5 dxe5 12. Nc1 $36) (9... Qa5 10. Nc1 $14 {GK}) 10. a3 $146 (10. O-O-O $6 b4 $1 (10... Qa5 {GK} 11. a3) 11. Nb1 Qa5) (10. Nc1 {GK} e5 (10... Qc7 11. Nb3 a6 {GK}) (10... b4 11. Na4 Nb6) 11. dxe5 dxe5 12. Nd3 (12. Nb3) 12... Qe7 13. g3 O-O-O 14. b4 a5 15. a3 Kc7 {Kristensen,B-Hansen,C/Vejle 1994 60/ (109)}) 10... e5 (10... Qc7) (10... a5) 11. O-O-O (11. dxe5 dxe5 12. Nc1) 11... Qe7 (11... a6 12. Kb1 (12. f4 $6 Ng4 13. Qg7 Qf6) (12. dxe5) (12. g4) 12... Qc7 13. dxe5 dxe5 14. Qg7 $6 (14. g4 $1) 14... Ke7 $1 15. Qh6 $8 Rhd8 (15... c5 $6 {GK} 16. g4 $1) 16. g4 Nf8 $11) (11... a5) 12. Kb1 a6 (12... a5 13. Nc1 b4 14. dxe5 Nxe5 $1 (14... dxe5 15. Na4 bxa3 16. b3 $16 {GK}) 15. Na4 bxa3 16. b3 Rb8 {for ...c5 ...Bc6}) (12... Nb6) 13. Nc1 O-O-O 14. Nb3 exd4 15. Rxd4 c5 16. Rd1 Nb6 $1 (16... Ne5 17. Be2 Rhe8 (17... d5 18. f4) 18. Rhe1 Kb8 19. Qe3) 17. g3 ( 17. Na5 d5 $1 18. Nxb7 (18. g3 d4) 18... Kxb7 19. exd5 Nbxd5 20. Nxd5 Nxd5 21. Bd3 f5 (21... Kb6) 22. c4 (22. Rhe1 Qc7 23. Bf1 c4 $13 {GK}) 22... Ne3 $1 23. Be4+ fxe4 24. Qxe3 bxc4 25. fxe4 Qe5 $132) (17. a4 $6 b4 18. a5 bxc3 19. axb6 Nd7 $15 {GK}) (17. Be2 {(idem on g4)} d5 $1) 17... Kb8 (17... d5 18. Qf4 (18. Bh3+ Kb8 {(exd5 ...Nfxd5=)} 19. Qf4+ Ka7 $8 20. Nxc5 $2 Nh5 $1 21. Qe3 d4 $1 { would have failed on 19...Ka8! because of Rxd4!!}) 18... d4 $8 (18... Nh5 $2 19. Bh3+ $8 Nd7 20. Qc1 $1 d4 21. Nd5 $1) 19. Bh3+ Nfd7 20. Nd5 $1 Bxd5 (20... Nxd5 21. exd5 Bxd5 $6 {(...g5)} 22. Rhe1 $1 Qf8 $2 {(...Be6)} 23. Qf6 $1 $18) 21. exd5 Nxd5 (21... f5 22. Rhe1 Qf8 $8 23. Re6 $1 Nxd5 $8 24. Qd2 Nb8 $1 {(...Ne3? f4!) } 25. g4 Nc7) 22. Qe4 $8 Qxe4 $8 (22... Qd6 $2 23. Nxd4) 23. fxe4 Ne3 $8 24. Nxc5 Nxd1 (24... f5) 25. Rxd1 f5 26. Ne6 Rde8 27. exf5 $14) 18. Na5 (18. Qf4 Nh5 (18... Ka7 19. g4 $1) 19. Qh6 f5 20. Na5) (18. Qe3) (18. g4) 18... Ba8 19. Bh3 d5 $1 20. Qf4+ Ka7 $8 21. Rhe1 $1 d4 $1 (21... dxe4 $6 22. fxe4 $16 {GK} Nxe4 $2 (22... Rxd1+ 23. Rxd1 Nxe4 $2 24. Rd7+ $1) (22... Rhe8 23. Nd5 $1) 23. Nxe4 $8 Rxd1+ 24. Rxd1 Bxe4 25. Re1 $1 (25. Rd7+ $1 Nxd7 26. Qc7+ $8 Ka8 27. Bxd7 $8 Qf6 28. Ka2 $8) 25... Re8 26. Rxe4 $1 Qxe4 27. Qc7+ $8 Ka8 28. Nc6 $1 $18) 22. Nd5 (22. Na2 Rhe8 {GK} 23. b4 c4 (23... Nc4)) (22. Ne2 h6 (22... Nc4) 23. b4 Nc4) 22... Nbxd5 $8 23. exd5 Qd6 $8 24. Rxd4 $3 {[#]Fire on board.} cxd4 $2 {Accept the challenge.} ({Despised but playable} 24... Rhe8 $1 25. Rxe8 $8 Nxe8 $8 26. Qxf7+ Kb6 27. Nc6 $8 Bxc6 $8 28. dxc6 Qxd4 $8 (28... cxd4 $2 29. Qb7+ Kc5 30. b4+ Kc4 31. c7 $1 Nxc7 32. Qe4 $8 $18) 29. Qb7+ $8 Ka5 30. c7 (30. Bc8 Rxc8 31. Qxc8 Qd1+ 32. Ka2 Qd4 $11) 30... Qg1+ $8 31. Ka2 Rd1 $8 32. b4+ $1 cxb4 33. axb4+ $8 Kxb4 $8 34. Qe4+ $8 Ka5 35. c8=Q $8 Ra1+ $8 36. Kb3 $8 Rb1+ $8 37. Ka2 $8 $11) ({Also correct was} 24... Bxd5 $1 25. Rxd5 $1 Nxd5 $8 ( 25... Qxf4 $2 26. Rxd8 $8 {(threatens Re7+ then b4)} Qc7 27. Rxh8 $8 Qxa5 28. Re7+ Kb6 29. Rd8 $1 $18) 26. Qxf7+ $8 Nc7 $8 27. Re6 $8 Qd1+ $1 (27... Rd7 $6 28. Rxd6 $8 Rxf7 29. Nc6+ Ka8 30. f4 $14 {GK}) 28. Ka2 Rd7 $8 29. Re7 (29. Nc6+ Kb7 $8 30. Na5+ $8 Ka7 $8 $11) 29... Qd5+ $8 30. Qxd5 $8 Rxd5 $8 31. Rxc7+ (31. b4 Kb6 32. Rf7 $1 $11) 31... Kb6 $8 32. Rc6+ $8 Kxa5 33. Bc8 Rxc8 34. Rxc8 c4 $11) ({We could also opt for calm} 24... Kb6 $1 25. Nb3 (25. b4 {(Qd2? ... Nxd5-+)} Qxf4 {(...Nxd5 Qxd6+ then bxc5+ =)} 26. Rxf4 Nxd5 $8 27. Rxf7 $8 cxb4 28. axb4 Nxb4 29. Nb3 $8 Bd5 {(...Rd6 GK Re6=)} 30. Rf6+ $8 Nc6 31. Nd4 Rhf8 $11) 25... Bxd5 $1 (25... cxd4 $2 26. Qxd4+ $8 Kc7 {(...Kb7 Re7+)} 27. Qa7+ $8 Bb7 28. Nc5 {(or Na5)} Rb8 {(on ...Qb6 follows the same move)} 29. Re7+ $1 {(or Nxa6+)} Qxe7 30. Nxa6+) (25... Nxd5 $6 26. Qxf7 $1 Rhf8 27. Qg7 Rg8 $6 {(... Qc7 Re6+)} 28. Qh6 $1 Qf8 $2 29. Re6+ $1 {(instead of Rh4? GK ...Qxh6 Re6+ ... Bc6! =)} Ka7 {(...Bc6 Qd2!!)} 30. Qxf8 Rgxf8 31. Nxc5 $18) 26. Qxd6+ $8 Rxd6 27. Rd2 h5 (27... Rhd8 28. Red1 $11 {GK}) 28. Bg2 h4 $15) ({Or} 24... g5 $1 25. Qxd6 Rxd6 26. Rd2 Kb6 (26... Nxd5 27. c4 Nc3+ 28. Kc2 $11) 27. b4 Rxd5 $11) 25. Re7+ $3 {[#]} (25. Qxd4+ $4 Qb6 $8 26. Re7+ Nd7 $8 $19 {GK}) 25... Kb6 (25... Kb8 26. Qxd4 $8 Nd7 27. Bxd7 $1 (27. Rxd7 $1 Rxd7 28. Bxd7 Rg8 29. Bc6 $1 Qc7 30. b4 $1 ) 27... Bxd5 28. c4 $3 {[#]} (28. Rxf7 $2 Ba2+ 29. Kxa2 Qxd4 $11) (28. Nc6+ $2 Qxc6 29. Bxc6 Ba2+ $8) 28... Qxe7 (28... bxc4 29. Nc6+ $1) (28... Rxd7 29. Qxh8+) 29. Qb6+ $8 Ka8 30. Qxa6+ $8 Kb8 31. Qb6+ $1 (31. Bc6 $6 Qa7) 31... Ka8 32. Bc6+ $8 (32. Nc6 $4 Qe1+) 32... Bxc6 33. Nxc6 $8 {GK} Rd7 34. Nxe7 $8 Rxe7 35. Qxb5 $18) (25... Qxe7 $2 26. Qxd4+ $8 Kb8 27. Qb6+ $8 Bb7 28. Nc6+ $8 {followed by mate}) 26. Qxd4+ $8 Kxa5 (26... Qc5 27. Qxf6+ $8 Qd6 28. Be6 $3 {[#]} (28. Qxf7 $2 Rhf8 $8 {(...Kxa5? Re6! or ...Bxd5 b4!! ...Rb8 Qg7!)} 29. Qg7 Rde8 $1 {(or ... Rfe8! b4 ...Qxd5!! but not ...Qxd5? Re6+!! ...Rd6 Qxf8!)} 30. Rd7 Qe5 $8 { but not ...Re1+? Ka2 ...Bxd5+ Nb3!! instead of c4? ...Qf6!!}) 28... Bxd5 ( 28... Rhe8 29. b4 $1 {GK} Rxe7 30. Qd4+ $8) (28... Kxa5 29. b4+ $8 Ka4 30. Qc3 $1 Bxd5 31. Kb2 $1) (28... fxe6 29. Rxe6 $1) 29. b4 $8 Ba8 (29... Bxf3 30. Qxf7 {or Bd5!!}) (29... Bxe6 30. Rb7#) 30. Qxf7 $8 Qd1+ (30... Rb8 31. Rd7 $1 Qf8 32. c4 $1 bxc4 33. Rd6+ $1) 31. Kb2 Qxf3 (31... Qd4+ 32. Ka2 Bd5+ 33. Bxd5) 32. Bf5 $1 {GK} (32. Qg7 $1 Rhf8 33. Bf7 $1 {for Qe5!}) 32... Rd6 33. Ra7 $18) 27. b4+ $8 Ka4 28. Qc3 $6 (28. Ra7 $3 {(justify the concept)} Bb7 (28... Bxd5 29. Qc3 $3 {(Kb2?? ...Bb7!! Qc3 ...Qd4)} Rhe8 30. Kb2 $1 {(threatens a pawn mate)} Re2 31. Qc7 $3 $18 {GK}) (28... Nxd5 29. Rxa6+ $3 {(or Bd7! ...Rc8 -- .. .Rxd7 Qb2! ...Nxb4 Rxd7 -- Qd3!! ...Nc3+ Kb2 ...Qf6 Qd4!!)} Qxa6 30. Qb2 $8 Nc3+ 31. Qxc3 $8 Bd5 32. Kb2 $8 $18 {GK}) (28... Rc8 29. Rxa6+ $1 {(or immédiatly Qd3!)} Qxa6 30. Qd3 $8 Bxd5 31. Kb2) 29. Rxb7 $8 Qxd5 (29... Nxd5 {(...Rhe8 Bf1! stronger than Rb6)} 30. Bd7 $3 {[#](Qb2?? ...Nxb4!! or Ra7?? ... Rhe8!)} Rxd7 {(...Ra8 Bxb5+!)} 31. Qb2 $1 {(simpler Rxd7!)} Nxb4 {(...Nc3+ Qxc3 ...Qd1+ Ka2!! ...Rd3 Ra7!!)} 32. Rxd7 $8 Qc5 33. Rd4 $1 Rc8 $1 34. Qb3+ $8 {(GK ; axb4? ...Qc3!!)} Ka5 35. axb4+ $8) 30. Rb6 $3 {[#]} a5 (30... Ra8 31. Qxf6 $8 a5 32. Bf1 $1 Rhb8 33. Qc3 $1 {(or Rd6! GK)} Rxb6 34. Kb2 $8) 31. Ra6 $8 (31. Qe3 $2 Rc8 $3 32. Bxc8 Rxc8 $11 33. Kb2 $2 Rxc2+ $3 34. Kxc2 Qa2+ $8 35. Kd1 Nd5 $1 $19) 31... Ra8 32. Qe3 $3 (32. Qc3 $4 Qc4 $8 33. Qxf6 Rxa6 $8 34. Qxa6 Qc7 $8 $19) 32... Rxa6 (32... Rhe8 33. Rxa8 $1 Rxa8 34. Kb2 $8 axb4 35. axb4 $8 ) 33. Kb2 $8 axb4 34. axb4 $8 Qa2+ 35. Kxa2 Kxb4+ 36. Kb2 Rc6 (36... Kc4 37. Qe5 $1 {(or c3!)} Nd5 38. Qxh8) 37. Bf1 $1 Ra8 (37... Ka5 38. Qa7+ $1 Ra6 39. Qc5 $1 Rb8 40. Qc7+ $1 {(or Qc3+!)} Rbb6 {(...Rab6 Qa7+)} 41. Qc3+ $1 b4 42. Qc4 $1) 38. Qe7+ Ka5 39. Qa3+ $1 (39. Qb7 $1 {GK}) 39... Kb6 40. Qxa8 $18) (28. Qe3 $4 Qxd5 $8 (28... Bxd5 $4 29. Kb2 $18) 29. Ra7 (29. Qb6 Qd1+ $8) (29. Re6 Bb7 $8) (29. Be6 fxe6 $8 30. Rxe6 Bb7 $8) 29... Bb7 $8 30. Rxb7 Rhe8 $1 $19) 28... Qxd5 $8 (28... Bxd5 $2 29. Kb2 $18) 29. Ra7 $8 (29. Kb2 $4 Qd4 $8 $19) ( 29. Qc7 $2 Qd1+ $8 30. Kb2 $8 Qd4+ $8 31. Kb1 $8 $11) (29. Bd7 $4 Nxd7 $1 ( 29... Rxd7 $1 30. Rxd7 Nxd7 $8 31. Kb2 Qe5 $1 {or ...Nc5! bxc5 ...Qc4!!}) 30. Kb2 Nc5 $3 {[#]} 31. bxc5 Qd4 $1 $19) 29... Bb7 $8 (29... Rd6 $2 30. Kb2 $1) 30. Rxb7 $8 Qc4 $1 {The best (or less evil) !} (30... Rhe8 $2 {(generally gratified with an unjustified "!")} 31. Rb6 $3 (31. Ra7 $2 Rd6 $8 32. Kb2 $2 Qe5 $8 $19) 31... Ra8 32. Bf1 $3 {[#]} (32. Be6 $2 Rxe6 $8 33. Rxe6 $8 Qc4 $3 34. Qxc4 $8 bxc4 35. Rxf6 $8 Kxa3 $1 $15) (32. Rxf6 $2 Qc4 $8 33. Qxc4 $8 bxc4 34. Ka2 Re7 35. Bf1 a5 $11) (32. Rd6 $2 Qc4 $8 33. Qxf6 a5 $8 $15) 32... Re1+ (32... Red8 33. Rxf6 $1 {(simpler than Rc6! ...Nh5 Rc5 GK)} Ra7 {(...Rdc8 Qxc8)} 34. Rf4 $1 {(threatens Kb2)} f6 35. Re4 $1 $18) (32... Nd7 33. Rd6 $3 Rec8 {(...Re1+ then ...Qe5 runs into Rd4!)} 34. Qb2 $1 {GK} Qxf3 35. Bd3 $1) (32... Re6 33. Rxe6 $8 fxe6 34. Kb2 {GK}) (32... Rec8 33. Qxc8 $8 Qd1+ 34. Ka2 $8 Qd5+ 35. Bc4 $3 Qxc4+ {(...bxc4 Rxa6+!!)} 36. Qxc4 bxc4 37. Rxf6 $8 Ra7 38. Rc6 $1 a5 39. Rxc4 $18) 33. Qxe1 $8 (33. Kb2 $2 Qe5 $8 $11) 33... Nd7 (33... Qd4 34. c3 $1 Qd5 35. Qc1 $1) 34. Rb7 $3 {[#]} (34. Qe3 $2 Nxb6 $8 35. Kb2 $2 {(Qxb6! ...a5 Bd3! ...axb4 Be4!=)} Nc4+ $8 36. Bxc4 bxc4 $8 $19) (34. c4 $4 bxc4 $8 35. b5 a5 $8 $19) 34... Ne5 (34... Qxb7 35. Qd1 $1 Kxa3 36. c3 $1 $18 {GK}) (34... Nb8 35. Qc3 $1 f6 36. Kb2 $1 Qe5 37. Qxe5 fxe5 38. c3 $1 Nc6 39. Bd3 $1) 35. Qc3 $1 Qxf3 36. Bd3 $1 Qd5 37. Be4 $1 {GK} Qe6 (37... Qc4 38. Qxe5) 38. Rb6 $1 $18) (30... Ne4 $2 {(same remark)} 31. fxe4 $8 Qc4 32. Ra7 $3 {[#]} (32. Qe3 $1 Rc8 $1 33. Qc1 $3 {[#] (Bxc8? ...Rxc8 Qc1 ...Qd4!)} Qd4 {(...Qc3 Bxc8 ...Rxc8 Rb6!!)} 34. Rd7 $1 Qc3 35. Rd6 $1) (32. Qxc4 $6 bxc4 33. Kb2 $8 {(for Bd7+)} f5 34. exf5 $1 c3+ $8 35. Kxc3 $8 Kxa3 36. f6 Rd6 37. f7 Rc6+ 38. Kd4 Rxc2 39. Be6 $16) (32. Qf6 $2 { : text with closed "e" column thus later ...Ke3! (Ke1!) so that c3+ will no longer works}) 32... Rd1+ (32... Ra8 33. Qe3 $1) (32... Rd6 33. Qe3 $1 {(Qxh8)} Rhd8 34. Kb2 $1) 33. Kb2 Qxc3+ 34. Kxc3 Rd6 35. e5 $1 Rb6 36. Kb2 $8 Re8 (36... Rd8 37. Bd7 $1) 37. Bg2 $1 (37. Bg4 $1 Rxe5 38. Bc8 $8 {(c4? ...Re1!!=)} Ree6 39. Bxe6 $8 Rxe6 40. Rxf7 $18) 37... Rd8 (37... Rxe5 38. Bb7 $8 Re3 39. Bxa6 $8 ) 38. Rxf7 $1 (38. Bb7 $1 Rd7 39. Bc6 $1 Rd8 {(...Rd2 Be8!)} 40. Bd7 $1 {GK} h6 41. c4 $1 {(for Bxb5+)} Rxd7 42. Rxd7 bxc4 43. Rd6 $1 {(Rxf7!)} Rb7 44. Rxa6+ Kb5 45. Ra5+ Kb6 46. Kc3 $18) 38... Rd2 39. Be4 $1 Re6 (39... h6 40. Rf6 $1) ( 39... Rxh2 $6 40. Bd5 $1) 40. Rxh7 Rxe5 41. Ra7 $1 Rd6 42. Bb7 $8 Re3 (42... Re7 43. Bd5) 43. Bxa6 $8 Rxa3 44. Bb7+ Kxb4 45. Rxa3 $18) (30... Rd6 $2 31. Rb6 $3 {[#]GK} (31. Ra7 $4 Qc4 $1 {(better than ...Re8)}) (31. Bf1 $2 Ra8 $8 32. Qc7 $2 {(Rc7)} Qd1+ $8) 31... Rxb6 32. Kb2 $8 $18) 31. Qxf6 $8 (31. Ra7 $2 Rd6 $1 $19) 31... Kxa3 $2 {The decisive mistake.} (31... Rd1+ $1 {(had to be tried, even if the rescue is far from assured.)} 32. Kb2 Ra8 $8 (32... Qd4+ $2 33. Qxd4 Rxd4 34. Rxf7 Rd6 35. Re7 $18) 33. Qb6 $1 Qd4+ $8 (33... a5 $2 34. Bd7 $3 Rd5 35. Qe3 $1 axb4 36. Ra7+) 34. Qxd4 Rxd4 35. Bd7 $1 {(Bf1 ...Rd2)} (35. Rxf7 a5 $8 36. Be6 axb4 $8 37. Bb3+ {(axb4 ...Rd6!!)} Ka5 38. axb4+ Kb6 {(...Rxb4? c3!!)} 39. Rxh7 {(GK gives a +- after ...Rc8 h4)} Rf8 $1 40. Rh6 Rf6 {(... Rxf3)} 41. h4 Rdd6 42. f4 Rd4 43. f5 $1 Rxf5 $8 44. Rxg6+ Kc7 45. Kc3 $14) 35... Rd6 $1 (35... Rd2 36. Bc6 $1 f5 37. Rc7 $1 {(Rb6 ...Ra7!)} Rb8 38. Ra7 $8 Rb6 39. Be8 $1 Rxh2 40. Rc7 $1 Re6 41. Bf7 $8 Re3 42. Rc6 $8 a5 43. Ra6 $8 $18) 36. g4 $8 (36. f4 $2 f5 $1 37. h3 h5 $8 38. h4 Rf6 $8 39. c4 Rd6 $8 40. cxb5 Rd8 $8 41. Bc6 Rd2+ $8 42. Kc3 $11) 36... Rf6 {(was considered satisfying, until the emergence of...)} 37. f4 $3 {[#]} (37. Rc7 $2 a5 $1 38. Rb7 axb4 $8 39. Rxb5 bxa3+ 40. Ka2 Rd8 $11) 37... h6 (37... Rxf4 38. Bc6 $3 {(to b3 !)} Rxg4 39. Bd5 Rc4 40. Rc7 $1 {(for Rxc4 ...bxc4 Bc6#)} Rb8 41. Rc6 $1 a5 42. Bxf7 $18) 38. h4 $1 Rd6 39. f5 $1 gxf5 (39... g5 40. h5 $8) 40. Bxf5 $8 Re8 (40... Rf8 41. Rb6 $3 Rxb6 42. c3 $8) 41. Rxf7 $8 Re3 42. c3 $8 Rd2+ 43. Bc2+ $8 Rxc2+ 44. Kxc2 Rg3 45. Ra7 $1 (45. Rg7 $1 h5 46. g5 $8) 45... Rg2+ 46. Kd3 $8 Rxg4 47. Rxa6+ $8 Kb3 48. Rxh6 $8 {and it will need a lot of technique to draw !}) 32. Qxa6+ $8 Kxb4 33. c3+ $3 (33. Bd7 $2 Rxd7 $8 34. Rxd7 Rc8 $8 35. Qd6+ Rc5) 33... Kxc3 (33... Kb3 34. Qa2+ $8 Kxc3 35. Qb2+ $8 Kd3 36. Re7 $1 $18) 34. Qa1+ $8 Kd2 (34... Kb4 35. Qb2+ $8 Ka5 (35... Qb3 36. Rxb5+ $8) 36. Qa3+ $1 Qa4 37. Rxb5+ $1 (37. Ra7+ $1 {GK}) 37... Kxb5 38. Bf1+ $8) 35. Qb2+ $8 Kd1 (35... Ke3 36. Re7+ $8) (35... Ke1 36. Re7+ $8 Kd1 37. Bf1 $3 {[#]: text}) 36. Bf1 $3 Rd2 (36... Qxf1 37. Qc2+ $8 Ke1 38. Re7+ $8) 37. Rd7 $3 Rxd7 38. Bxc4 $8 bxc4 39. Qxh8 Rd3 (39... Rb7+ 40. Ka2 Kc2 41. Qd4 $1) 40. Qa8 $1 c3 41. Qa4+ $1 Ke1 42. f4 f5 43. Kc1 Rd2 44. Qa7 1-0


Add a comment

Anti-spam