cb_20090203

PGN Reader

Master's diagrams

[Event "h#3 two set play"] [Site "?"] [Date "1932.??.??"] [Round "?"] [White "Fuehlendorf, G."] [Black "0105.01"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/3k4/4N3/5N2/6p1/4nRK1 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "1932.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "h#3 set play"] [Site "?"] [Date "1943.??.??"] [Round "?"] [White "Larsen, P."] [Black "3024.00"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/2N1k3/8/3nB2B/3q4/6K1 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "1943.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "2#"] [Site "?"] [Date "1971.??.??"] [Round "?"] [White "Bwee, Touw Hian"] [Black "1257.46"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1B3n2/4PQ2/1p2p3/1Pp1P1p1/3NkPpb/R6n/B4p2/3R1K2 w - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "1971.??.??"] 1. -- 1-0 [Event "3#"] [Site "?"] [Date "1960.??.??"] [Round "?"] [White "Akerblöm, A."] [Black "1123.00"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/BQ1BknR1/8/8/8/K7 w - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "1960.??.??"] 1. -- 1-0 [Event "15#"] [Site "?"] [Date "2008.??.??"] [Round "?"] [White "Baer, W."] [Black "0445.37"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1KN1b2N/4p2r/1pk1P3/3p3p/1P1p4/3P4/2pB2p1/R5n1 w - - 0 1"] [PlyCount "29"] [EventDate "2008.??.??"] 1. Ra6 $1 (1. Ng6 $2 Nf3 $1) 1... Kb5 2. Ra2 $1 Kc6 3. Rxc2+ Kb5 4. Ra2 Kc6 5. Ra6 $1 Kb5 6. Ra1 $1 Kc6 {Diagram without Pc2.} 7. Na7+ Kd6 8. Re1 $1 {[#]} Nh3 ( 8... Nf3 $2 9. Bf4+ Ne5 10. Rxe5 Rf7 11. Nxf7+) 9. Nc8+ Kc6 10. Rc1+ $1 {The reason for the removal of Pc2.} Kb5 11. Ra1 Kc6 12. Ng6 $1 {[#]Now that bN has been diverted.} Bxg6 (12... g1=Q $2 13. Ne5+ Kb5 14. Na7#) 13. Ra6 Kb5 14. Na7+ $1 {[#]} (14. Kb7 $2 Bxd3 15. Nxb6 g1=Q 16. Ra5# {too late}) 14... Kxa6 15. b5# $1 1-0 [Event "18#"] [Site "?"] [Date "2008.??.??"] [Round "?"] [White "Gordian, Y & Popov G"] [Black "0447.48"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1r1bn3/8/3p4/3pp3/p2pk1Pp/1p3NpP/1PPBK3/1R5n w - - 0 1"] [PlyCount "35"] [EventDate "2008.??.??"] {After Popandopoulo 1969.} 1. Bh6 Ba5 (1... Bg5 $2 2. Bxg5) 2. Bc1 $1 (2. Ng5+ $2 Kf4 3. Ne6+ Ke4) 2... Bd8 3. Nd2+ Kf4 4. Nxb3+ Ke4 5. Nd2+ Kf4 6. Nf3+ Ke4 7. Bh6 Ba5 8. b4 $1 {[#]} axb3 (8... Bxb4 $2 9. Rxb4) 9. Bc1 Bd8 10. Nd2+ Kf4 11. Nxb3+ Ke4 12. Nd2+ Kf4 13. Nf3+ Ke4 14. Bh6 Ba5 15. Rb4 $1 {[#]} Bxb4 16. Bc1 Bd2 17. Bxd2 d3+ (17... Rb2 18. Ng5#) 18. cxd3# 1-0 [Event "PG 19"] [Site "?"] [Date "2000.??.??"] [Round "?"] [White "Hashimoto, S."] [Black "4855.78"] [Result "*"] [SetUp "1"] [FEN "rn2k3/1p3ppp/1p1Bp3/1b1pr3/2p5/1N2P3/1PP1PPPP/Rq1QKBNR w K - 0 0"] [PlyCount "0"] [EventDate "2000.??.??"] * [Event "?"] [Site "?"] [Date "1910.??.??"] [Round "?"] [White "Platov, V & M."] [Black "+3012.22h4a6"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "4q3/p5p1/k5P1/8/1PN4K/8/1N2B3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "9"] [EventDate "1910.??.??"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "2000.10.30"] 1. b5+ $8 (1. Ne5+ $2 Kb6 2. Nbd3 (2. Nbc4+ Kc7 $8) 2... Qe6 (2... Qd8+)) 1... Qxb5 2. Nd3 $3 {[#]Paradoxical: seems to condemn the battery.} (2. Na4 $4 Qxa4) 2... Qb8 (2... Qf5 3. Nb4+ Kb7 4. Nd6+) (2... Qb1 3. Nc5+ Kb5 4. Na3+) (2... Qxc4+ 3. Nf4 $8 Qxe2 4. Nxe2 Kb6 5. Kg5 a5 6. Kf5 a4 7. Ke6) 3. Nc5+ $8 Kb5 4. Ne5+ $8 {[#]} Kxc5 (4... Ka5 5. Nc6+) 5. Nd7+ $8 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1901.??.??"] [Round "?"] [White "Troitzky, A."] [Black "+4030.10b1e7"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/1Pq1k3/8/8/2b5/8/2Q5/1K6 w - - 0 1"] [PlyCount "11"] [EventDate "1901.??.??"] [Source "ChessBase"] [SourceDate "2000.10.30"] 1. Qh7+ $8 Bf7 $1 (1... Kd8 2. Qh8+ $8) (1... Kd6 2. Qh2+ $8) 2. Qh4+ $8 (2. Qe4+ $2 Kf6 $8) 2... Ke6 (2... Kd7 3. Qa4+ $8 Ke6 (3... Kd8 4. Qd4+ Ke8 5. Qh8+ ) 4. Qb3+ $8 Kd7 5. Qb5+ $8) (2... Kf8 3. Qb4+ $8) (2... Ke8 3. Qh8+ (3. Qa4+ Kd8 4. Qa8+)) 3. Qh3+ $3 {[#]} Kd5 (3... Ke7 4. Qa3+ $8 Kd7 (4... Kd8 5. Qa8+) 5. Qa4+ $8 {ci-dessus}) (3... Kf6 4. Qh8+ $8) 4. Qb3+ $8 Kc6 (4... Kd6 5. Qb4+) 5. b8=N+ $3 {[#]} Kd6 (5... Kc5 6. Na6+ $8) 6. Qg3+ $8 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "2008.??.??"] [Round "?"] [White "Ornstein, A."] [Black "3231.21"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "k2K4/5pR1/8/1PP5/1N6/4b2R/8/2q5 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "2008.??.??"] 1. Rg8 $1 (1. Rxe3 $2 Qxe3 2. Nc6 Qc3 (2... Qh6) (2... Qxc5 $2 3. Kc7) 3. Rg8 ( 3. Rxf7 Qh8+ 4. Kc7 Qc8+) 3... Kb7 $8 4. Rf8 Qxc5 (4... Qd3+ 5. Ke7 Kc7) 5. Rxf7+ Kb6) (1. Rh8 $2 Bxc5 (1... Qxc5 2. Kd7+ Kb7) (1... Bf4 $2 2. Kd7+ Kb7 3. Rxf7) 2. Kc7+ (2. Nc6 Kb7 $8 3. Rxf7+ Kb6) (2. Nd5 Bd4) 2... Bf8+ $8 3. Nc6 Qf4+ $8 4. Kb6 Qf2+ (4... Qe3+) 5. Ka6 Qa2+ $8 6. Na5 Qe6+ $8) (1. c6 $2 Qc5 2. Rh8 (2. Rxf7 Qxb4 3. Kc7 Bf4+) (2. Rxe3 Qxe3 3. Rg8 Qd4+ 4. Kc7+ Ka7) 2... Qd6+ 3. Ke8 (3. Kc8 $2 Qb8+) 3... Bd4 (3... Qe6+)) (1. Na6 $2 Bxc5 2. Rhh7 (2. Rxf7 Qg5+) 2... Bd6 (2... Qd2+ 3. Kc8 Bb6) 3. Rxf7 Qg5+ 4. Kd7 Qxb5+ 5. Kxd6 Qd5+ ( 5... Qxa6+)) (1. Kd7 $2 Bxc5 (1... Qxc5 2. Rg8+ Kb7 $11 {see below})) (1. Kc7 $2 Qxc5+ 2. Nc6 Bf4+ (2... Qb6+ 3. Kd7 Kb7)) (1. Rxf7 $2 Qxc5 (1... Bxc5) 2. Nc6 Qd6+ 3. Rd7 Qf8+ (3... Bb6+ 4. Kc8 Qf8+ $8 5. Nd8 Qc5+) 4. Kc7 Bf4+ ( 4... Bb6+) (4... Qf4+ $2 5. Kc8 $8 {(Td6? Df7+)} Qf8+ 6. Rd8) 5. Kb6 Be3+ (5... Bc7+) 6. Rxe3 Qc5+ $3) 1... Bxc5 (1... Qxc5 2. Rxe3 $1 {[#]} (2. Kd7+ $2 Kb7 3. Rb8+ Kxb8 4. Na6+ Kb7 5. Nxc5+ Bxc5 6. Rh6 f5 $8 7. Rc6 (7. Rf6 f4 $1 8. Rxf4 Kb6 $8 ) (7. Rh5 Kb6 $1) 7... Be3 $8 8. Ke6 f4 $8 9. Kd5 f3 $8) (2. Nc6 $2 Qd6+ 3. Kc8 Bf4 $8) 2... Kb7 (2... Qxb4 3. Kc7+ $8 Ka7 4. Ra3+ $8 Qxa3 5. b6+ Ka6 6. Ra8+) (2... Qxe3 3. Kc7+) (2... Qd6+ 3. Kc8 $1) 3. Re7+ Kb6 4. Nc6 Qxb5 (4... f6 5. Re6) 5. Ne5 (5. Nb8) 5... f6 (5... f5 6. Nd7+) (5... Qa4 6. Rg4 $1) 6. Re6+ Kc5 7. Ke7 Qf1 (7... Kd4 8. Kxf6) 8. Rxf6 Qb1 9. Rg4 $18) (1... Kb7 2. c6+ $8 Ka7 ( 2... Kb6 3. Rxe3) 3. Nd5 $1 Bb6+ (3... Qc5 4. Rxe3 Qxd5+ 5. Kc7) 4. Kc8 Qc5 5. Re8 $3 {[#]} Qxd5 6. Re7+ Bc7 7. Rxc7+ (7. Kxc7 Qc5 8. Rhe3) 7... Kb6 8. Rb7+ Kc5 9. c7) 2. Rc3 $3 (2. Kc7+ $2 Bf8+ $8 3. Nc6 Qf4+ $8 {[#]} 4. Kb6 Qf2+ $8 5. Ka6 Qa2+ $8 6. Na5 Qe6+ $8) (2. Nd3 $2 Qc3) (2. Rh1 $2 Qf4 $3) 2... Qxc3 (2... Qf4 3. Rxc5 Kb7 (3... Qxb4 4. Kd7+ $8 Kb7 5. Rc7+ Kb6 6. Rb8+ Ka5 7. Ra7#) (3... Qd6+ 4. Kc8 Qxc5+ 5. Nc6 Qd6 6. Rd8 Qg3 7. b6) 4. Na6 Qd6+ 5. Ke8 Qe6+ 6. Kf8 Qd6+ 7. Kxf7 Qd7+ 8. Kf6 Qd6+ 9. Kg7 Qg3+ 10. Kf7 Qb3+ 11. Kf8 Qf3+ 12. Ke7 Qe4+ 13. Kf6 Qd4+ 14. Re5 Qf4+ 15. Rf5 Qd4+ 16. Kg6 Qg4+ 17. Rg5 Qe4+ 18. Kh6 Qh4+ 19. Rh5 Qf4+ 20. Rgg5) 3. Kc7+ Bf8+ (3... Ka7 4. Nc6#) 4. Nc6 {The King's friend: there is no more check on the diagonal b8-h2.} Qc5 (4... Qa3 5. Rxf8+) 5. Rxf8+ $1 {[#]} (5. b6 $4 Qd6+) 5... Qxf8 6. b6 $8 Qd6+ 7. Kxd6 Kb7 8. Kc5 $8 1-0 [Event "Wch trad"] [Site "London"] [Date "2000.10.24"] [Round "10"] [White "Kramnik, V."] [Black "Kasparov, G."] [Result "1-0"] [ECO "E54"] [WhiteElo "2770"] [BlackElo "2849"] [PlyCount "49"] [EventDate "2000.??.??"] [EventCountry "ENG"] {80/555} 1. d4 (1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 e6 6. Nf3 Bb4 7. Bd3 dxc4 8. Bxc4 O-O 9. O-O b6 {: texte}) 1... Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 d5 6. Nf3 c5 7. O-O cxd4 (7... dxc4 8. Bxc4 Nbd7 9. Qe2 a6 10. a3 Ba5 11. Ba2 (11. Bd3) 11... cxd4 12. exd4 Bxc3 $1 13. bxc3 b5 $11 14. a4 Bb7 15. Bd2 (15. axb5 axb5 16. Qxb5 Bxf3 17. gxf3 Ra5 {->}) 15... Ne4 (15... Qc7 16. Rfc1 Ng4 17. h3) 16. Rfc1 Nd6 $6 (16... Nxd2 $11) 17. Bf4 $14 Nf6 (17... Nb6 18. Bxd6 Qxd6 19. axb5 Bxf3 20. gxf3 axb5 21. Qxb5 $14) 18. Nd2 $1 (18. Bxd6 Qxd6 19. axb5 axb5 20. Qxb5 Bxf3 21. gxf3 Qf4 $1 {/\ Ra2-/+}) 18... Nf5 ( 18... Nd5 19. Bxd5 Bxd5 20. Bxd6 Qxd6 21. axb5 axb5 22. Qxb5 Qf4 23. Nf1 $16) 19. axb5 Nd5 $1 20. Bg3 axb5 21. Qxb5 Nxc3 $1 22. Rxc3 Nxd4 (22... Qxd4 23. Qb2 $1 $18) 23. Qd3 $1 (23. Qf1 Qa5 $1 {/\ Bd5}) 23... Ra4 $6 (23... Ba6 24. Nc4 $8 ) (23... Nb5 $1 24. Qxd8 Rfxd8 25. Rc2 Nd4 26. Rb2 Ne2+ 27. Kf1 Nxg3+ 28. hxg3 Bd5 $14) 24. Nc4 $1 (24. Kf1 $2 Qa8 $1) (24. Bb1 $2 Ne2+ $1) 24... Qd5 25. f3 Rfa8 26. Rd1 $1 (26. Nb6 Rxa2 27. Re1 (27. Nxd5 Rxa1+ 28. Kf2 R8a2+ 29. Ke3 Nf5+ 30. Kf4 Ra4+ 31. Ke5 Ra5) (27. Rxa2 Qxa2 28. Nxa8 Ne2+ $13) 27... Nxf3+ 28. gxf3 Qxd3 29. Rxd3 Re8) 26... Rd8 $138 (26... Nxf3+ 27. gxf3 Rxa2) 27. Bb1 $1 $138 Nxf3+ 28. gxf3 Qc5+ 29. Ne3 $18 Qxe3+ 30. Qxe3 Rxd1+ 31. Kg2 Rxb1 32. Rb3 Rb4 (32... Ra2+ 33. Bf2 Rab2 34. Rxb2 Rxb2 35. Qd4) 33. Rxb4 Rxb4 34. Qd2 Bxf3+ 35. Kxf3 (35. Kf2 $1) 35... Rb3+ 36. Kg2 h6 37. Qc2 Rb5 38. Kf3 Rf5+ 39. Kg2 h5 40. h4 g5 41. hxg5 Rxg5 42. Kh3 Rf5 43. Qc8+ Kh7 44. Qd7 {1-0 Psakhis, L-Kasparov,G/USSR (ch) 32/651 1981}) (7... Nc6 8. a3 Bxc3 9. bxc3 Qc7 10. Qc2 dxc4 11. Bxc4 e5 12. Bd3 Re8 13. e4 exd4 14. cxd4 Bg4 15. e5 Bxf3 16. exf6 Nxd4 17. Bxh7+ Kh8 18. fxg7+ Kxg7 19. Bb2 Rad8 20. gxf3 Rh8 21. Kh1 Rxh7 22. Rg1+ Kh8 23. Rg3 Qe5 24. Rag1 Rh4 25. Qc1 Kh7 $2 (25... Rh7) 26. Qb1+ $1 Kh8 27. Qf1 Qe6 $2 28. Qg2 {1-0 Sokolov,I (2610)-Kasparov,G (2810)/Wijk aan Zee 1999}) 8. exd4 dxc4 9. Bxc4 b6 (9... a6) (9... Bxc3 10. bxc3 Qc7) 10. Bg5 Bb7 11. Re1 ( 11. Ne5) 11... Nbd7 (11... Nc6 12. a3 (12. Qd3 h6 13. Bh4 Be7 14. a3 Nh5 15. Bg3 Nxg3 16. hxg3 Bf6 17. Rad1 Ne7 18. Ne4 Nd5 19. Ne5 Rc8 20. Rc1 Rc7) 12... Bxc3 13. bxc3 Ne7 $1 14. Qd3 (14. Bd3 Ng6 15. Ne5 Rc8 16. Qd2 Rc7 17. f3 Qc8 18. Rac1 Nd5 {Maiorov,N (2376)-Hracek,Z (2584)/Pardubice 2003}) 14... Ng6 15. Ne5 Qc7 16. Bb3 Rac8 17. c4 Rfd8 18. Nxg6 hxg6 19. d5 b5 $1 {[#]} 20. cxb5 Bxd5 21. Rec1 Qb7 22. Rxc8 Rxc8 $11) (11... Bxc3 12. bxc3 Nbd7 13. Bd3 Qc7 14. Rc1 Rfe8 (14... Qd6 15. Bh4 Rfc8 16. Ne5 Qd5 17. Bf1 Ne4 18. c4 Qd6 19. c5 bxc5 20. Nxd7 {Akesson,R (2440)-Barkhagen,J (2458)/chT-SWE 2003} Qxd7 21. f3) 15. Bh4 (15. Qe2 Rac8 16. c4 a6 17. Bd2 Bxf3 18. Qxf3 e5 19. d5 Qd6 20. Qg3 Kf8 21. Bf5 $14) 15... Rac8 (15... Qd6 16. Bg3 Qa3 17. Ne5 Nxe5 18. dxe5 Nd5 19. Qf3 Qe7 20. Qe4 $14 f5 21. exf6 Nxf6 22. Qh4 {Psakhis,L (2560)-Zifroni,D (2505)/Herzeliya 1998} ) 16. Bg3 (16. Qe2 Nh5 {29/550}) 16... Qc6 (16... Qd8 17. Nd2 Nf8 18. Nc4 Qd5 19. Ne3 Qd8 20. Nc4 Qd5 21. Ne3 Qd8 22. Ng4 Nxg4 23. Qxg4 Qd5 24. Be4 Qd7 25. Bxb7 Qxb7 26. h4 Nd7 27. h5 Nf6 28. Qh4 h6 29. Be5 Qe7 30. Qh3 b5 31. a4 bxa4 32. c4 Nd7 33. Bf4 Qf6 34. Bh2 Nb6 35. c5 Nd5 36. Red1 Ne7 37. Ra1 Nc6 38. Rxa4 Red8 39. Bd6 Qg5 40. d5 exd5 41. Rg4 Qf6 42. Qg3 Re8 43. Rf4 Qe6 44. Rg4 Qf6 45. Rf4 Qe6 46. Rg4 Qf6 {1/2-1/2 Jussupow,A (2589)-Hracek,Z (2578)/Bundesliga 2003-4 2003}) 17. c4 Rcd8 18. Re3 $1 (18. Qb3 Qc8 19. Bb1 Qa8 20. c5 Rc8 21. Qa3 Bxf3 22. gxf3 Nd5 23. Bd3 bxc5 24. dxc5 Nb8 25. Bb5 Red8 26. c6 Rxc6 27. Bxc6 Nxc6 28. Re4 h6 {Zilberman,Y (2459)-Postny,E (2563)/Ashdod 2004}) (18. h3 ) 18... h6 (18... Nh5 19. d5 exd5 $2 20. Nd4) (18... Ng4 19. Re2 Ngf6 20. h3) 19. h3 Nf8 20. Qf1 Ba6 (20... Qa4 21. c5) 21. Ne5 Qb7 (21... Qa4 $2 22. Bc2 $1 Qxa2 23. Re2) 22. c5 Bxd3 23. Rxd3 $14 {Villeneuve,A (2295)-Jakobsen,O (2415)/ Oslo 1981}) 12. Rc1 Rc8 (12... h6 13. Bh4 a6 14. a4 Re8 15. Qd3 Ra7 16. Ba2 Qa8 17. Bb1 Bxf3 18. gxf3 Rc8 19. Bg3 Nf8 20. Red1 Rd7 21. Qe2 Rcd8 22. Be5 Ne8 23. Be4 Qa7 24. Bc6 (24. Qe3) 24... Re7 25. Qc4 Bd6 26. Ne4 Bb8 {Delchev,A (2577) -Georgiev,K (2647)/Istanbul 2003} 27. Kh1) (12... Be7 13. Qe2 Re8 14. Rcd1 a6 15. Bd3 b5 16. Ne5) (12... Bxc3 13. Rxc3 h6 (13... Qb8 14. Ne5) 14. Bh4 Rc8 15. Qe2 Bd5 16. Ne5 Nxe5 17. Bxf6 Qxf6 18. dxe5 Bxc4 19. Rxc4 Qf5 $11 {Narciso Dublan,M (2501)-Illescas Cordoba,M (2599)/Lanzarote 2003}) 13. Qb3 (13. Bd3 Re8 (13... Be7 14. Qe2 h6 15. Bd2) (13... Bxc3 14. bxc3 Qc7 15. Bh4 Qd6 {(Ch5? Cg5!)} 16. Nd2 Bd5 17. Ba6 Rcd8 18. Bf1 Rc8 19. Bg3 Qa3 20. c4 Ba8 21. Re3 Qe7 22. Qa4 $16 {Belov,V (2571)-Shanava,K (2519)/Plovdiv 2008}) 14. Qe2 (14. Bb1) 14... Nf8 (14... Bxc3 15. bxc3 Qc7 16. Bh4) 15. a3 Bxc3 16. bxc3 Qd6 {Lautier, J (2675)-Polgar,J (2677)/Moscow 2002} 17. Ne5 Ng6 (17... Qxa3 18. Bxf6 gxf6 19. Qg4+) 18. Qe3 Qxa3 19. c4 Qd6 20. Bxg6 hxg6 21. Qf4) 13... Be7 {Given sometimes as doubtful, but taking c3 requires as much precision.} (13... Bxc3 {60/520} 14. Rxc3 h6 $1 (14... Qe8 $6 15. Nd2 h6 16. Bxh6 (16. Bh4 Nd5 17. Rcc1 N7f6 {Zvjaginsev,V (2631)-Ramesh,R (2467)/Linares 2001} (17... f5 18. f3 a6 19. a4 Qg6 20. Bg3 Qf6 21. Qd3 f4 22. Bf2 Qe7 23. Qe2 Nc7 24. Ne4 Qb4 25. Rc2 Kh8 26. Rec1 a5 27. Qe1 Qe7 28. Bh4 g5 29. Bf2 $16 {Timofeev,A (2663) -Grigoriants,S (2592)/Moscow 2007})) 16... gxh6 17. Rh3 Nh7 (17... Rxc4 18. Nxc4 Kg7 19. Qg3+ Kh7 20. Qd3+ Kg7 21. Nd6 Qb8 22. Rxe6 fxe6 23. Rg3+ Ng4 24. Rxg4+ Kf6 25. Qh7 {1-0 Onischuk,A (2641)-Vescovi,G (2611)/Poikovsky 2002}) 18. Qe3 Ng5 19. Rxh6 Qd8 20. Rh5 $18) (14... Rc7 $6 15. Ne5 Kh8 (15... Nxe5 $2 16. dxe5 Qd4 17. exf6 Qg4 18. Rg3 Qxc4 19. Qd1 Rfc8 20. b3 Qc2 21. Bf4 Qxd1 22. Rxd1 e5 23. Rxg7+ Kh8 24. Be3) (15... Qe7 16. Ree3 Rfc8 17. Qc2) (15... Bd5) 16. Rh3 (16. Qa3 Qa8 17. Qe7) 16... Qa8 17. Nxd7 Nxd7 (17... Bxg2 18. Nxf6) ( 17... Rxd7 18. Bxf6 gxf6 {(Bxg2 Bxg7+!)} 19. Rxh7+ $1 {[#](1-0 Timofeev-Svidler 2008)} Kxh7 20. Qh3+ Kg7 21. Qg4+ Kh7 22. Re3 $18) 18. Qd3 (18. Bf1 Rfc8 19. Bf4 {(ou Dg3)} Rc2 20. Bd3 Bd5 21. Rxh7+ Kg8 22. Qa3 Be4 23. Bxc2 Bxh7 24. Bxh7+ Kxh7 25. Qh3+ Kg8 26. Rxe6) (18. Rh4 Bxg2 19. Qd3 g6 20. Bxe6) 18... g6 ( 18... f5 19. Rxh7+ Kxh7 20. Qh3+ Kg6 21. Rxe6+ Nf6 22. Bxf6 Rxf6 23. Qg3+ Kh7 24. Qxc7 Rxe6 25. Bxe6 Bxg2 26. Qf7 $1 Kh6 27. Bxf5 Qc6 28. Qe7) 19. Bb5 (19. Rh6 Kg7 20. Qh3 Rh8) (19. Qg3 $2 Rxc4 20. Qh4 h5) (19. f3) 19... Bxg2 (19... Bc6 20. Qc3 $1 {(or Qg3)} Bxg2 {(Rg8 Fh6)} 21. Qxc7 Bxh3 22. Qg3 $1 {(not Bc6? Rc8!!)} f6 23. Bh6) (19... Kg8 20. Qg3) 20. Bxd7 Bxh3 (20... Rxd7 21. Bf6+ Kg8 22. Rg3 Bd5 23. Qe3) 21. Bf6+ Kg8 22. Qxh3 h5 23. Qe3 Kh7 24. Bb5 $18) (14... Bd5 15. Bxd5 Rxc3 16. Qxc3 exd5 (16... Nxd5 17. Bxd8 Nxc3 18. Bxb6 {as below}) 17. Rc1 h6 18. Bxf6 Nxf6 19. Qc7 Re8 {Lobron,E (2500)-Hunt,H (2406)/Stockholm 2003}) 15. Bh4 Qe8 (15... Rc7 16. Ne5 (16. Rec1) 16... Nxe5 17. dxe5 Qd4 $1 (17... g5 $1 18. exf6 gxh4 19. Bf1 Rxc3 20. Qxc3 Kh8) 18. Bxf6 gxf6 19. Bxe6 (19. Bf1) 19... Rxc3 20. bxc3 Qd2 21. Rd1 Qg5 22. Bd5 Bxd5 23. Qxd5 Qxe5 {Shchekachev,A (2573)-Boudre,J (2384)/Metz 2002}) (15... Bd5 16. Bxd5 (16. Ne5) 16... Rxc3 17. Qxc3 Nxd5 18. Bxd8 Nxc3 19. Bxb6 Nxa2 20. Bxa7 Ra8 21. Bc5 Nxc5 22. dxc5 Rc8 23. Re5 Nb4 24. Ne1 Nd5 25. Nd3 Rb8 26. Kf1 Nb4 27. Nf4 ( 27. Nxb4 Rxb4 28. Re2 Rc4 29. b4 Rxb4 30. Rc2 Rb7 31. Ke2 Kf8 32. Kd3 Ke7 33. Kc4 Kd7 34. Rd2+ Kc7 35. f4 g5) 27... Na6 28. c6 Rxb2 (28... Rc8) 29. Ra5) ( 15... Bxf3 16. Rxf3 Qc7 17. Ba6 Rcd8 18. Bg3 Qc6 19. Rc3 Qd5 20. Bc7 Ra8 {Acs, P (2240)-Eperjesi,L (2350)/Budapest 1995}) 16. Be2 (16. Nd2) (16. Qa3) (16. Ne5 Nxe5 17. dxe5 Ne4 18. Bb5 Rxc3 19. bxc3 Qa8 20. f3 Nc5 21. Qb4 Ba6 22. Bxa6 Nxa6 23. Qb5 Qc8 {Pelletier,Y (2604)-Bologan,V (2673)/Pamplona 2003}) (16. Bb5 Rxc3 17. bxc3 a6 18. Bf1 Qa8 19. Ne5 Nxe5 20. Rxe5 Nd5 21. c4 Nf4 22. Bg3 Ng6 23. Re1 b5 {Aagaard,J (2440)-Kumaran,D (2500)/London 1997}) 16... Nd5 17. Rxc8 Qxc8 18. Bg3 N7f6 19. Nd2 Ba6 20. Bf3 Rd8 21. Qa3 Rd7 (21... Qc2 22. Qxa6 Qxd2) 22. Be5 Bb5 (22... Qc2 23. Qxa6 Qxd2 24. Qc8+ Kh7 25. Rf1 Qxb2 26. Be4+) 23. Qb3 Ba6 24. h3 Ne8 25. Be4 Bb7 26. Bb1 Qc6 {Gligoric,S (2454)-Hjelm,N (2350)/ Stockholm 2003} 27. Qd3 Ndf6 28. f3 $14) (13... Ba5 $6 14. Ne5 Qc7 (14... Nxe5 15. dxe5 Qd4 16. Bxe6 Ng4 17. Be3 Nxe3 18. Bxc8 Ng4 19. Bxb7 Qxf2+ 20. Kh1 Qh4 21. h3 $16 {Knaak,R-Espig,L/Fuerstenwalde 1981}) 15. Bxe6 fxe6 16. Qxe6+ Kh8 17. Nf7+ Rxf7 18. Qxf7 Rf8 19. Qe7 Ng4 (19... Qb8 20. Bh4 Bxc3 21. bxc3 $14 { Knaak,R-Spassov,L/Sochi 1980}) 20. f4 Qc6 21. d5 $1 {(Fritz)} (21. Re2 Bxc3 22. Rxc3 Qd5 23. Rd2 Rf7 $11 {(ECO)}) 21... Qc5+ 22. Qxc5 Nxc5 23. Be7 $1 Rc8 24. Bxc5 bxc5 25. Re7 $16) (13... Bxf3 14. Qxb4 $14) 14. Bxf6 $1 (14. Ne5 Nxe5 15. dxe5 Nd7 $11) (14. Bxe6 $2 fxe6 15. Qxe6+ Rf7 16. Ne5 (16. Qh3 h6) 16... Nxe5 17. dxe5 Nd7) 14... Nxf6 (14... Bxf6 15. Nb5 Bxf3 $1 (15... Ra8 16. Nd6 (16. Ne5 Bxe5 17. dxe5 Nc5 18. Qe3 a5 19. Red1 Qe7 20. Rd6 Rac8 21. b3 Rc6 22. a3 Rd8 23. Rxd8+ Qxd8 24. Nd6 {Atanu,L (2385)-Neelotpal,D (2410)/Jamshedpur 2000}) 16... Bxf3 17. Qxf3 Bxd4 18. Nxf7 Ne5 (18... Qf6 19. Bxe6 Qxf3 20. Ng5+ $16) 19. Rxe5 Bxe5 20. Nxd8 Rxf3 21. Nxe6 Rff8 22. Nc7+ Kh8 23. Nxa8 $16 {EB}) ( 15... Bg5 16. Rc2 $1 (16. Nxg5 Qxg5 17. Qg3 Qxg3 18. hxg3 Ba6 19. Nd6 Rc6 { (Bxc4 Nxc8 then b3)} 20. Bxa6 Rxd6 {EB} 21. Rc7 Rxd4 22. Rxa7 Nc5 $11) (16. Rc3 $1 Bf4 17. Nxa7 Ra8 18. Nb5 Nf6 19. Rd3 $14 {EB}) 16... Ra8 (16... Bxf3 17. Qxf3 a6 18. Nd6 Rc7 19. Nxf7 Qe7 {Aleksandrov,A (2636)-Perunovic,M (2514)/ Vrnjacka Banja 2005} 20. Rxe6) (16... Bf4 17. Nxa7 Ra8 18. Nb5) 17. Nd6 Bxf3 18. Qxf3 Qf6 (18... Nf6 19. Nxf7 Rxf7 20. Bxe6 Kf8 $8 $16) 19. Qb7 $16) 16. Qxf3 a6 17. Nd6 (17. Na7 Rc7 18. Nc6 Qc8 $1 19. d5 (19. Qe4 g6 20. Be2 $140 Nb8 ) (19. Bd3 Nb8 20. d5 exd5 21. Bf5 Qb7) 19... exd5 20. Bxd5 Ne5 $1 21. Qe4 Nxc6 22. Rxc6 Rxc6 23. Bxc6 Bxb2 24. Bb7 $11) 17... Rc7 18. Nxf7 (18. Bxa6 $6 Rxc1 19. Rxc1 Nb8 20. Nb7 Qxd4) (18. Qg3 Bxd4 $1 {(Be7? Nxf7!)} 19. Nxf7 Rxf7 20. Bxe6 Nc5 $1) (18. Bd3 g6) 18... Rxf7 19. Bxe6 Nf8 20. Bb3 (20. Rxc7 Qxc7 21. Bxf7+ Qxf7 22. Rd1 Qxa2 {Krivoshey,S (2496)-Pogorelov,R (2441)/Seville 2007}) 20... Rcd7 (20... Kh8) 21. Rcd1 b5 22. Re3 (22. Re4) 22... Kh8 23. Bxf7 Rxf7 24. d5 $13 {EB} Kg8 25. Qe2 Be7 $11) (14... gxf6 $6 15. d5 Kh8 16. dxe6 Nc5 17. Qd1 Qxd1 18. Rcxd1 Bxf3 19. gxf3 fxe6 20. Bxe6 Rcd8 21. Bf5 {Nielsen,P (2530) -Hellsten,J (2490)/Gistrup 1996}) 15. Bxe6 $1 fxe6 $2 (15... Rc7 $1 16. Ng5 ( 16. Bc4 Bxf3 17. gxf3 Bd6 18. Rcd1 Bf4 19. Ne2 Nh5 $44 {EB}) (16. Bxf7+ Rxf7 17. Ng5 Bd6 18. Ne6 Qd7 19. Nxc7 Bxc7 $17 {EB}) 16... Qxd4 $1 (16... Bd6 17. Nb5 Re7 18. Nxd6 Qxd6 19. Bc4 Qf4 $11 20. Nf3 (20. Qg3 Qd2 21. Red1 Qxb2 22. Bb3 Bd5 23. Bxd5 Nxd5 24. Qd3 g6 25. Qc4 Rd8 $11 {Emms,J (2520)-Doettling,F (2539)/Germany 2002}) 20... Bxf3 21. Qxf3 Rxe1+ 22. Rxe1 Qxd4 $11 {Markosian,D (2406)-Afromeev,V (2405)/Tula 2000}) 17. Nxf7 (17. Rcd1 Qh4 18. Nxf7 Bc5 19. Re2 (19. Ne5+ Kh8 20. Re2 Re7 21. Na4 Ba6 22. Nf3 Qxa4 $17 {EB}) 19... Rcxf7 $1 (19... Ba6 20. Ne5+ Kh8 21. Nf3 Qf4 22. Red2) 20. Bxf7+ Kh8 $1 (20... Rxf7 21. Rd8+ Bf8 22. Re7 Bd5 23. Nxd5 Nxd5 24. Rxf7 Qxd8 25. Rf5 $18) 21. Rd3 Ng4 22. Rh3 Bxf2+ 23. Kf1 Qf6 $17) (17. Bxf7+ $6 Kh8 $17) (17. Ne2 Qd2 18. Nxf7 Qxe2 19. Rcd1 Qc2 (19... Qh5 20. Qg3) 20. Nd6+) (17. Re3 Bd6) 17... Bc5 18. Ne5+ ( 18. Nd8+ $1 Kh8 19. Nxb7 Qxf2+ 20. Kh1 Rxb7 $11) (18. Ng5+ Kh8 19. Nh3 Ng4) ( 18. Re3 Rcxf7) (18. Nd6+ $1) 18... Kh8 $36 19. Rc2 Re7 20. Rce2 Nd7 (20... Qh4 21. Qc4 Qg5 22. g3 Nh5) (20... Nh5 $1 21. Nb5 {(Nf7+? Rfxf7!)} Qh4 22. g3 Qg5) (20... Ne4 $2 21. Ng6+ $1 hxg6 22. Nxe4 Qe5 23. Nxc5 Qxc5 24. Re3 $18) 21. Ng4 $1 (21. Nb5 Qh4 22. Nd3 Qg5 23. g3 Rf3) (21. Rd1 Qh4 22. Nd3 Bd6 $44 {EB}) 21... Qxg4 (21... Nf6 22. Ne5 Nh5) 22. Bxg4 Rxf2 $1 {[#]} 23. Rxe7 $8 Rxg2+ 24. Kf1 $8 $11) 16. Qxe6+ Kh8 (16... Rf7 17. Ng5 $18) 17. Qxe7 Bxf3 18. gxf3 (18. Qxd8 Rcxd8 19. gxf3 Rxd4 $14 20. Re7 (20. Ne4 $14 {but not winnable -- EB}) 20... Rd2 21. Ne4 Nxe4 22. Rf7 Kg8 23. Rxf8+ Kxf8 24. fxe4 Rxb2 25. Rc8+ Ke7 26. Rc7+ Kf6 27. Rxa7) 18... Qxd4 19. Nb5 $1 {[#]} Qxb2 $2 (19... Qf4 20. Rxc8 (20. Nd6 $2 Ng8) 20... Rxc8 21. Nd6 Ra8 $8 (21... Qxf3 $6 22. Nxc8 Qg4+ 23. Kf1 Qh3+ 24. Ke2 Qxc8 25. Kd2 $18 {Hazai,L-Danielsen,H/Valby 1994}) (21... Rb8 $2 22. Qc7 $1 {[#]}) 22. Nf7+ (22. Ne8 Nh5 23. Kg2 Qf5 24. Re4 {EB}) (22. Re3) 22... Kg8 23. Nd8 $1 (23. Ne5 Rf8 24. Kh1 $16 {(Qxa7? Qd2)}) (23. Qe6 Rf8) 23... Qg5+ $8 (23... h6 $2 24. Qf7+ Kh7 25. Ne6 $18) 24. Kh1 {(/\ Rg1)} Qh5 $8 25. Qe6+ (25. Re3 h6) 25... Kh8 26. Nf7+ Kg8 27. Ng5+ (27. Ne5+ Kh8 28. f4 $14) 27... Kh8 28. Re5 Rf8 29. Qe7 Kg8 30. Qb7 $16 {EB} (30. Qxf8+ Kxf8 31. Ne6+ Ke7)) (19... Qd3 20. Rxc8 (20. Nd6 Ra8 21. Nf7+ (21. Re3 $2 Qg6+ 22. Kh1 Nd5) (21. Rcd1 Qxf3) (21. Qe6 Qxf3 22. Nf7+ Rxf7 23. Qxf7 Qg4+ {VK} 24. Kf1 Qh3+ 25. Kg1 Qg4+ $11) 21... Kg8 22. Ne5 Qf5 23. Rc7 Nh5 $1 (23... Qg5+ 24. Kh1 Rae8 25. Qd6 $16 Qf4 $140 $2 26. Rxg7+ Kxg7 27. Rg1+ Kh8 28. Ng6+ hxg6 29. Qxf4) 24. Qh4 Nf4 (24... Rae8 25. Qc4+ Qe6 26. Re4) 25. Qg4 Qf6 26. Nd7 $140 Qd6 27. Nxf8 Qxc7 28. Ne6 Re8 $1) 20... Rxc8 21. Nd6 Ra8 22. Kg2 (22. Nf7+ Kg8 23. Ne5 Qd5) (22. Qe6 h6 23. Kg2 $14 Qg6+ 24. Kh1) 22... h6 23. Ne4 $14) (19... Qd2 $1 20. Rxc8 (20. Nd6 $2 Ng4 $1 21. Ne4 Qf4 $1) 20... Rxc8 21. Nd6 Rb8 $1 (21... Ra8 22. Ne8 Qg5+ 23. Kh1 Qg6 24. Nxf6 Qxf6 25. Qxf6 gxf6 26. Re7 $16) 22. Nc4 (22. Kg2) (22. h4 h6) (22. Ne8 Rb7 $1 {[#]} 23. Qe3 (23. Qe5 Ng8) (23. Qe2 Qxe2 24. Rxe2 Rd7) (23. Qf8+ Ng8 24. Re4 Rd7 25. Rg4 Qxb2 {EB} 26. Kg2 g6 $15) 23... Qxe3 (23... Qxb2 $4 24. Nxf6 gxf6 25. Qe8+ Kg7 26. Kh1) 24. Rxe3 $14) (22. Nf7+ Kg8 23. Qe6 Rf8 24. Nd6+ ( 24. Nd8+ Kh8 {and the CB is under attack}) 24... Kh8 25. Kg2 h6) 22... Qg5+ 23. Kh1 Qd5 (23... Qh5 24. Ne5 Re8) 24. Ne5 a5 25. Rg1 Rb7 26. Qf8+ Qg8 {EB} 27. Qxg8+ Kxg8 28. Rd1 Kf8 29. Kg2 $14) 20. Rxc8 (20. Nd6 $2 Qxc1 21. Rxc1 Rxc1+ 22. Kg2 $11) (20. Rc7 Ng8 $1 21. Rxc8 Rxc8) 20... Rxc8 21. Nd6 Rb8 {On a8 or b8? A serious question.} (21... Ra8 22. Nf7+ (22. Ne8 $1 Ng8 $8 23. Qd7 b5 (23... Qc3 24. Re3 Qa1+ 25. Kg2 a5 26. a4 $1) (23... a6 24. f4 b5 25. Kg2 Qc3 26. Re3) ( 23... h6 24. Kg2) (23... a5 24. f4 a4 25. f5) 24. f4 (24. Re4 a5 25. Kg2 {(Rg4 h5!)} b4 26. f4) (24. Kg2) 24... b4 (24... a5 25. f5 Ra6 26. f6 $18) 25. f5 Qc3 26. Re3 Rxe8 27. Rxe8 $18) 22... Kg8 23. Qe6 (23. Nd8 h6 24. Ne6 Nh5 (24... Ne8 $6 25. Re4 $1 Rb8 26. Kg2 Qf6 27. Qxa7 Rc8 28. Qxb6 $16) (24... Nh7 25. Qb7 Re8 26. Qd7 Rb8 27. Qxa7 Re8 28. Qd7 Rb8 29. f4 Qf6 30. Qa7 Re8 $14) 25. Qb7 Re8 26. Qd7 Rb8 27. Qxa7 Re8 (27... Rc8 28. Qd7 Qc3 $132) 28. Qd7 Rb8 29. Qd6 Rc8 30. Qd5 Qc3 31. Rb1 Qc6 32. Nf4+ Qxd5 33. Nxd5 Ra8 34. Rb2 Ra3 35. Nxb6 Nf4 $14 {EB}) 23... h6 $1 (23... h5 24. Ng5+ Kh8 25. Qf5 $18 {see below with the bR on b8}) 24. Nxh6+ Kh7 25. Nf7 $1 (25. Qh3 $6 gxh6 26. Re7+ Kg6 27. Qg3+ Kf5 {: the bR is not in control}) (25. Ng4 Rf8) 25... Re8 (25... Qd2 26. Re4 Nxe4 27. Qxe4+ Kg8 28. Qxa8+ Kxf7 29. Qxa7+) 26. Qf5+ $1 (26. Qh3+ Kg8 (26... Kg6 27. Nh8+) 27. Rxe8+ Nxe8 28. Qe6 $16 {EB} Kf8 $1 (28... Qc1+ 29. Kg2 Nc7 30. Qf5) 29. Ne5 Qc1+ 30. Kg2 Qg5+ 31. Ng4) 26... g6 (26... Kg8 27. Rxe8+ Nxe8 28. Ng5 Qc1+ (28... Qxa2 29. Kg2 $1 $18 Qc4 30. Qd7) (28... Qf6 29. Qd5+ Kh8 30. h4 ) 29. Kg2 Nf6 $8 30. Qe6+ (30. Ne4) 30... Kh8 31. h4 $16) 27. Qh3+ Kg7 (27... Kg8 28. Rxe8+ Nxe8 29. Qe6 Ng7 30. Qxg6 Qxa2 31. Ng5 Qd5 32. h4 $16) 28. Rxe8 Qc1+ (28... Nxe8 $4 29. Qh8+) 29. Kg2 Nxe8 30. Qe6 Qf4 (30... Nc7 31. Qd7) 31. Ne5 Qg5+ 32. Ng4 $16) 22. Nf7+ $1 (22. Qxa7 $2 Rf8 23. Qe7 Ra8 24. Nf7+ Kg8 25. Qe6 (25. Nd8 h6 26. Ne6 Nh5 $1) 25... Qxa2 $1) (22. Ne8 {(a little less strong than after 21...Ra8)} Ng8 $8 23. Qd7 (23. Qxa7 $2 Rxe8 $1 24. Rxe8 Qb1+ 25. Kg2 Qg6+) (23. Qf8 Rd8 {(or Qf6)}) 23... b5 $1 (23... a6 24. f4 b5 25. Kg2 $1 (25. Re5 $2 Qb1+ 26. Kg2 Qg6+ 27. Rg5 Qe4+) 25... Rb6 {EB} 26. Nd6 h6 (26... Rxd6 27. Qxd6 Qxa2 28. Re8 h6 29. Qe6) 27. Re6 $1 (27. Qf7 Rxd6 28. Re8 Kh7 29. Qxg8+ Kg6 30. Re3 Qd4 31. Rg3+ Kf5 32. Qf7+ Rf6 $1 {non ...Df6? Dh5+ Re4 Dc5!} 33. Qxg7 Ke6 34. Qg8+) 27... Kh7 28. Qf7 $18) (23... Qc3 24. Re3 Qb2 25. Kg2 ( 25. f4 Qb1+)) 24. f4 Rb6 25. f5 Qc3 (25... Rh6 26. h4 $1 b4 {(Rxh4 f6!)} 27. Re4 Qb1+ 28. Kh2 Qb2 29. Kg2) (25... b4 26. f6) 26. Rd1 Qe5 (26... Rh6 27. Nd6) 27. f6 (27. Nd6 Rxd6 $8 28. Qxd6 Qxf5) 27... Qg5+ $8 28. Kh1 Rxf6 $8 29. Nxf6 Qxf6 $8 (29... Nxf6 30. Qd8+) (29... gxf6 30. Rg1) 30. Kg2 $16) 22... Kg8 23. Qe6 Rf8 $6 (23... h5 24. Ng5+ Kh8 25. Qf5 $1 {[#]} Qxa2 (25... Kg8 26. Re7) (25... h4 26. Re4 (26. h3 Qxa2 27. Re7 Qa3 28. Rc7 {EB}) 26... Qc1+ 27. Kg2) (25... Qc3 26. Re6 (26. Re7 Qc5) 26... Kg8 (26... Qc7 27. Qg6 Rf8 28. Rxf6 gxf6 29. Qh6+ Kg8 30. Qxf8+) 27. h4 $1 (27. Qg6 $1 h4 28. h3 $3) (27. Re7 Qb4) 27... Qc5 28. Qg6 Qf8 29. Rxf6) (25... Qd4 26. Re6 Kg8 27. Qg6) 26. Re7 $1 (26. Qg6 Qa3 27. Re6 Kg8 28. h4) (26. Re6 Kg8 27. Kg2 Qd5 28. Qg6) 26... Qa3 (26... h4 27. Qg6) 27. Rf7 (27. Rc7 Kg8 28. Qg6) 27... Kg8 (27... Rf8 28. Rxf6 Qc1+ 29. Kg2 Qxg5+ 30. Qxg5 Rxf6 31. Qxh5+) 28. h4 {EB} (28. Qg6 Qc1+ 29. Kg2 Qxg5+) (28. Rc7 Qd6 29. Rxa7) 28... Qc1+ (28... Rf8 29. Rxf6 Rxf6 30. Qh7+ Kf8 31. Qh8+ Ke7 32. Qxg7+) (28... b5 29. Qg6) 29. Kg2 Qxg5+ 30. hxg5 $18) (23... h6 24. Nxh6+ Kh7 25. Qh3 $1 {[#](threatens Nf5+ or Nf7+)} (25. Qf5+ Kh8 (25... Kxh6 26. Qf4+ Kh7 27. Qxb8) 26. Nf7+ Kg8 27. Ng5 Qb4 {EB} (27... Qc3 28. Re7 Qc5 29. Rxg7+ Kxg7 30. Ne6+) (27... Qxa2 28. Re6 Qa3 29. h4) 28. Qe6+ (28. Re6 Qf8) 28... Kh8 29. Nf7+ Kh7 30. Re5) (25. Nf5 Qd2) (25. Nf7 $16 Re8 26. Qf5+ {: see 21...Ra8}) 25... Re8 (25... gxh6 26. Re7+ Kg6 27. Qg3+ Kf5 28. Qxb8) (25... Kh8 26. Nf7+ Kg8 27. Qh8+ Kxf7 28. Qxb8) 26. Nf5+ Kg8 27. Ne7+ Kf8 28. Qe6 g6 29. Nxg6+ Kg7 30. Ne7 $18 {EB}) 24. Nd8+ $1 {[#]} Kh8 25. Qe7 $1 {Return !} (25. Qe7 Rxd8 (25... Rg8 26. Nf7#) (25... Re8 26. Qxe8+ Nxe8 27. Rxe8#) (25... Kg8 26. Ne6 Nd7 {(Rf7 Qd8+)} 27. Qxd7) 26. Qxd8+ Ng8 27. Qd5) 1-0
Add a comment

Anti-spam