cb_20060307

PGN Reader

Master's diagrams

[Event "?"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Didaktikos"] [Black "3009.00"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/3N1N2/8/1k1qN3/8/K4N2 b - - 0 1"] [PlyCount "12"] [EventDate "2005.??.??"] {An extreme ZZ (the one who plays loses).} 1... Ka3 (1... -- 2. Nh2 (2. N1g3 Qd2 $1 ) 2... Qd2 (2... Ka3)) (1... Qa6+ 2. Kb1 Qd3+ 3. Kc1 Ka4 4. Nd2 Qa3+ 5. Kc2 Kb5 6. Nd4+ Ka6 7. Ndc4) (1... Ka4 2. Kb2 $1 Qa3+ 3. Kc2) 2. Nd2 $3 Ka4 3. Ne4 (3. Ndc4) 3... Qa3+ 4. Kb1 Kb5 (4... Qb3+ 5. Kc1) 5. Nd4+ Ka6 6. Kc2 (6. Nec2 Qf8 7. Kb2) 6... Kb7 7. Nc4 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "2000.??.??"] [Round "?"] [White "Vysokosov, A."] [Black "+0138.22e2c8"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2k5/5P2/4p1n1/4n3/N1pN2R1/3P4/4K3/1b6 w - - 0 1"] [PlyCount "21"] [EventDate "2000.??.??"] 1. f8=Q+ (1. f8=R+) 1... Nxf8 2. Rg8 cxd3+ 3. Ke3 $3 (3. Kd2 $2 Neg6 4. Nxe6 Ba2 5. Nac5 Bc4 $22 6. Kd1 Ba2 (6... Bd5 7. Kc1 Ba2) 7. Kc1 Bd5 $1 8. Kd2 Bc4 $22 9. Kc3 Ba2 $22 (9... Bd5 $2 10. Kxd3 Nf4+ 11. Kd4 {texte}) 10. Kd2 (10. Kxd3 Nf4+ (10... Kb8 11. Kd4 Ka8) 11. Kd4 N4xe6+) (10. Nb3 d2 $8) 10... Bc4 $11 ) 3... Neg6 (3... Ned7 4. Nxe6 Ba2 5. Nac5 Bc4 6. Nxd7 $1 (6. Rh8 $1) 6... Kxd7 (6... Bxe6 7. Nb6+ Kb7 8. Rxf8 Kxb6 9. Rf6) 7. Nxf8+ Ke8 8. Rh8 (8. Rg4)) 4. Nxe6 Ba2 5. Nac5 Bc4 (5... Kb8 6. Nd7+ Ka7 7. Ndxf8 Nxf8 8. Rg7+) 6. Kd2 $22 Ba2 7. Kc3 $22 (7. Kxd3 $2 Nf4+) 7... Bd5 (7... Bc4 8. Kxc4 d2 9. Nxf8 d1=Q ( 9... Ne5+ 10. Kb5) 10. Nfe6+) 8. Kxd3 Nf4+ (8... Kb8 9. Kd4 $1 (9. Nd7+ $2 Kb7 10. Ndxf8 Nf4+ $1) 9... Kc8 10. Kc3 {text}) 9. Kd4 $3 N4g6 (9... N4xe6+ 10. Kxd5) (9... Bxe6 10. Rxf8+) 10. Kc3 $1 (10. Kxd5 $2 Ne7+) (10. Ke3 Ba2 11. Kf3 $6 (11. Kd2 $1) (11. Kd4 $1) 11... Bc4 12. Kg4 $6 Bd5 13. Kg5 Ba2 14. Kf6 Bd5 15. Rg7 (15. Kg7 Bc4) 15... Nxe6 16. Nxe6 Bxe6 17. Kxe6 Nf8+ $8 18. Kd6 Kd8 $8 $11) 10... Ba2 (10... Kb8 11. Nd7+) 11. Nb3 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1971.??.??"] [Round "?"] [White "Hoch, Y."] [Black "+0314.62h1g8"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "5nk1/6pp/4PP2/2N1P3/8/8/5PPP/3rB2K w - - 0 1"] [PlyCount "19"] [EventDate "1971.??.??"] 1. f7+ Kh8 2. g4 $3 (2. h4 $2 Rxe1+ 3. Kh2 Rxe5 4. f4 (4. Nd7 Rxe6 5. Nxf8 Rf6) 4... Rxe6 5. Nxe6 Nxe6 6. f5 Nf8 7. h5 (7. g4 g5) 7... g6 $1 (7... g5 $2 8. f6) 8. h6 (8. f6 gxh5 9. Kg3 h6 10. Kf4 Kh7) 8... gxf5 (8... g5 $2 9. Kg3 Nd7 (9... g4 10. Kxg4) 10. Kh3 g4+ 11. Kh4 (11. Kxg4 $2 Ne5+) 11... Nf8 12. Kxg4 Nd7 13. Kg5 Nf8 14. Kh4 (14. Kf6 Nd7+ 15. Ke7 Nf8 16. g4 Nd7 17. g5 Nf8 18. g6 hxg6 19. Kxf8) 14... Nd7 15. g4 Nf8 16. g5 Nd7 17. g6 hxg6 18. fxg6 Nf8 19. g7+) (8... Nd7) 9. Kh3 Ne6 10. Kg3 f4+ 11. Kg4 Nf8 12. Kf5 f3 13. gxf3 Ne6 $11) (2. Nd3 $2 Nxe6 3. f4 g6) 2... Rxe1+ 3. Kg2 Rxe5 4. f4 (4. h4 $2 Rxe6 5. Nxe6 Nxe6 6. h5 h6 7. Kg3 g6) 4... Rxe6 (4... Re2+ 5. Kf3 Re1 6. f5 (6. Kf2)) 5. Nxe6 Nxe6 6. f5 Nf8 7. g5 (7. h4 $2 g5 8. hxg5 Kg7) 7... h6 8. h4 (8. g6 $2 h5 9. Kf3 (9. Kg3 Nd7 10. Kh4 Nf8 11. Kxh5 Nxg6 $11) 9... h4 10. Ke4 h3 11. Kd5 Nxg6 $1 12. Ke6 Nf8+ 13. Ke7 Nh7 $3 (13... Ng6+ $2 14. Ke8) 14. Ke8 g5 (14... g6) 15. f8=Q+ (15. fxg6 Nf8) 15... Nxf8 16. Kxf8 g4 $11) 8... g6 9. f6 hxg5 10. hxg5 { After Korchnoi-Najdorf 1971.} 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1941.??.??"] [Round "?"] [White "Sulc, J."] [Black "+0311.10g8e2"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "6K1/8/P7/8/8/7B/4k1N1/5r2 w - - 0 1"] [PlyCount "9"] [EventDate "1941.??.??"] 1. Nf4+ $1 (1. Bc8 $2 Kd3 2. Bb7 Ra1 3. Nf4+ Kc4 4. Ne6 Kb5 5. Nc7+ Kb6 6. Nd5+ Ka7 7. Nb4 Ra4 8. Nc6+ Kb6 9. Nb8 Kc7 $11) (1. Bd7 $2 Ra1 2. Bb5+ Kf3 3. Nh4+ Ke4 4. Ng6 Kd4 5. Ne7 Kc5 6. Bd3 Kb6 7. Nd5+ Ka7 8. Nb4 Ra4 9. Nc6+ Kb6 $11) ( 1. Nh4 $2 Ra1 2. Bc8 Kd3 3. Nf5 Kc4 $11) 1... Rxf4 2. Bd7 $3 {Domination.} Rd4 (2... Rf3 3. Bg4) (2... Rf1 3. Bb5+) (2... Rf6 3. a7 Ra6 4. Bb5+) 3. a7 Rxd7 4. a8=Q Rd3 (4... Re7 5. Qc6) 5. Kg7 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1980.??.??"] [Round "?"] [White "Zakhodjakin, G."] [Black "+3013.20b1f4"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "4n3/8/5Pq1/8/2B2k2/8/2P5/1K6 w - - 0 1"] [PlyCount "7"] [EventDate "1980.??.??"] 1. f7 Qb6+ (1... Qg1+ 2. Bf1 $1) 2. Bb5 $1 (2. Kc1 $2 Qe3+ $8 3. Kb1 Qe7 $1) ( 2. Bb3 $2 Qg1+ $8 3. Ka2 (3. Kb2 Qg7+) 3... Qa7+ $8) 2... Qg1+ (2... Qxb5+ 3. Kc1 $8 Qf1+ 4. Kb2 $8 (4. Kd2 $2 Qg2+ 5. Ke1 Qe4+) 4... Qb5+ 5. Kc1 $11) 3. Bf1 $1 (3. Kb2 $2 Qg7+ $8) (3. Ka2 $2 Qa7+ $8) 3... Qb6+ (3... Qxf1+ 4. Kb2 $8 (4. Ka2 $2 Qc4+) 4... Qb5+ 5. Kc1 $8) 4. Bb5 $1 {Perpetual movment.} 1/2-1/2 [Event "h#6,5"] [Site "?"] [Date "1966.??.??"] [Round "?"] [White "Bebesi, J."] [Black "0002.00"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "1k5N/8/8/8/8/8/7N/3K4 w - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "1966.??.??"] 1. -- 1-0 [Event "h#6,5"] [Site "?"] [Date "2006.??.??"] [Round "?"] [White "Becker, R."] [Black "0001.10"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/8/8/4K3/5N2/2k1P3/8 w - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2006.??.??"] 1. -- 1-0 [Event "h#4 3 sol"] [Site "?"] [Date "2001.??.??"] [Round "?"] [White "Wenda, K."] [Black "+0403.15e1e5"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/5r2/7n/4k3/ppppp3/4P3/8/R3K3 b Q - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2001.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "h#6"] [Site "?"] [Date "2001.??.??"] [Round "?"] [White "Abdurahmanovic, F & Ellinghoven B"] [Black "+3643.13h5a4"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/nBrp3p/7p/7K/k3rq2/8/4P3/3b4 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "2001.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "Dos Hermanas"] [Site "Dos Hermanas"] [Date "1996.05.30"] [Round "8"] [White "Ivanchuk, V."] [Black "Kramnik, V."] [Result "0-1"] [ECO "B66"] [WhiteElo "2735"] [BlackElo "2775"] [PlyCount "64"] [EventDate "1996.??.??"] [EventType "tourn"] [EventRounds "9"] [EventCountry "ESP"] [EventCategory "19"] {66/180} 1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8. O-O-O h6 9. Be3 (9. Bf4 Bd7 $1 (9... d5 10. e5 (10. exd5 exd5) 10... Nd7) (9... Ne5 10. Nf3 $1 (10. Ndb5 axb5 11. Bxe5 b4 $1 {GS} 12. Nb5 Rxa2 13. b3 Nxe4 (13... Qa5 $2 14. Nxd6+ Bxd6 15. Qxd6 Ra1+ 16. Bxa1 Qxa1+ 17. Kd2 Nxe4+ 18. Ke3 Qc3+ 19. Qd3)) (10. Bg3) 10... Nxf3 11. gxf3) 10. Nxc6 Bxc6 11. f3 d5) (9. Bh4 Nxe4 $1 (9... Qb6) 10. Qf4 Ng5) 9... Be7 (9... d5 10. exd5 exd5 (10... Nxd5 11. Nxd5 Qxd5 12. Bc4 $1 $16) 11. f3 (11. Bd3) 11... Bb4 12. a3 Bxc3 ( 12... Ba5 $14) 13. Qxc3 Nxd4 14. Bxd4 Be6 15. Qb4 $1 $16 (15. g4)) (9... Bd7 10. f3 (10. f4 b5 11. Bd3 Qc7 12. Rhe1 Na5 13. e5 dxe5 14. fxe5 b4 15. Ncb5 axb5 16. exf6 $13 (16. Nxb5 $4 Nb3+ $1 {0-1 Kovalev,A-Sher,M Ostrava 1993})) ( 10. h3) 10... b5 11. g4 Ne5 12. Bd3 Qc7 13. Kb1 b4 14. Nce2 d5 15. exd5 Nxd5 16. Nf4 Nxf4 17. Bxf4 Bd6 18. Be4 Nc4 19. Qe2 {Oll,L-Lerner,K Podolsk 1993}) ( 9... Qc7 10. f3 Rb8 11. g4 Ne5 12. h4 b5 13. Qg2 Bb7 14. g5 hxg5 15. hxg5 Rxh1 16. Qxh1 Nfd7 17. f4 $16 {Anand,V-Shirov,A Linares 1993}) 10. f4 (10. f3 Nxd4 (10... d5 11. exd5 Nxd5 12. Nxd5 Qxd5 13. Nxc6 Qxc6 14. Bd3 Qa4 15. Kb1 O-O 16. Rhe1 Rd8 17. Qf2 $16) 11. Qxd4 (11. Bxd4 b5 (11... e5 12. Be3 Be6 13. Kb1 (13. g4 Qa5 $6 $146 14. a3 (14. Qf2 $1 $16) 14... b5 15. h4 b4 16. Nd5 Bxd5 17. exd5 Rb8 18. Kb1 Bd8 19. axb4 Rxb4 20. Qc3 $1 O-O 21. Bd2 Ra4 22. b4 $3 $18 {Shirov, A-Lutz,C Munich (07) 1993 1-0 28 -CBM 36VC}) 13... Rc8 14. h4 Qa5 15. a3 b5 16. g4 Rxc3 17. Qxc3 Qxc3 18. bxc3 d5 19. exd5 Nxd5 20. Bd2 {Shirov,A-Kramnik,V/ Wijk aan Zee 1998}) 12. Qf2 (12. Kb1 Bb7 13. Bxf6 gxf6 14. Bd3 Qc7 15. Ne2 d5 16. exd5 Bxd5 17. Nf4 Bb7 18. Be4 $14 {Bologan,V-Tukmakov,V Nikolaev zt 1993 1-0 36}) 12... Bd7) 11... b5 12. g4 (12. Kb1 Bb7 13. h4 Rc8 14. Be2 d5 15. exd5 Nxd5 16. Nxd5 Bxd5 17. Qxg7 Bf6 18. Qg4 Bxa2+ 19. Kxa2 Qa5+ 20. Kb1 Bxb2 21. Kxb2 Qc3+ 22. Ka2 Qxc2+ 23. Ka1 Qc3+ 24. Ka2 Qc2+ {1/2-1/2 Kasparov,G-Kramnik, V/Frankfurt 1999}) 12... Qa5 13. Kb1 Bb7 14. a3 Rc8 15. h4 d5 16. exd5 Bc5 17. Qd3 Bxe3 18. Qxe3 Rxc3 $1 19. Qxc3 Qxc3 20. bxc3 Nxd5 $44) 10... Nxd4 (10... Bd7) (10... Qc7) (10... O-O) 11. Bxd4 b5 12. Qe3 (12. Bd3) (12. Kb1 Bb7 13. Bd3 O-O 14. e5 dxe5 15. fxe5 Nd7 16. Ne4 Bxe4 17. Bxe4 Rb8 18. c3 Qc7 19. Bc2 Rfd8 20. Rhf1 Nc5 21. Rf3 Bf8 22. Rdf1 Rd7 23. g4 a5 24. g5 hxg5 25. Qxg5 b4 26. Bh7+ {1-0 Xie Jun-Wang Lei/women's World Cup Gp D, 2000 (26).}) 12... Qc7 ( 12... Bb7 13. Bxf6 gxf6 14. Bd3 Qa5 15. Kb1 b4 16. Ne2 Qc5 17. Nd4 d5 18. Qe2 Kf8 19. Nb3 Qb6 20. exd5 Bxd5 21. Be4 Bxe4 22. Qxe4 Kg7 23. f5 Rad8 24. fxe6 fxe6 25. Nd4 Kf7 26. Nc6 Rc8 27. Ne5+ fxe5 28. Rhf1+ Kg7 29. Qg4+ Bg5 30. Rd7+ {1-0 Arakhamia,K-Kosteniuk,A/Warsaw 2001 (30)}) 13. e5 dxe5 14. Bxe5 (14. fxe5 Nd7 15. Ne4 Bb7 (15... O-O 16. Nf6+ $1 Nxf6 17. exf6 Bxf6 18. Bxf6 gxf6 { Klovans-Makarycev SSSR 1983 36/261} 19. Rd4 $5 h5 20. Be2 Qe5 21. Qf2 Bb7 22. Rh4 $40 {Gipslis}) 16. Nd6+ (16. Bd3 Nxe5 $17) 16... Qxd6 17. exd6 Bg5 18. Qxg5 hxg5 19. Bxg7 Rh4 20. Bc3 (20. Bd4 Rc8 21. Rd2 (21. Bf2 Rh6 22. h4 e5 23. Be2 Bxg2 24. Rhg1 Be4 25. Rd2 Rc6 $13 {Wahls,M-Lagunov,A 1995}) 21... Bd5 22. Be3 ( 22. Kb1 Nc5) (22. a4 Nc5 $1) 22... f6 23. Bd3 Ne5 24. b3 Kd7 25. Rf1 (25. h3 Kxd6 26. Rf1 Ke7 $17) 25... Rxh2 26. Rxf6 Rxg2 27. Rxg2 Bxg2 28. Kb2 Rg8 $1 29. Be2 Kxd6 $17 {1/2-1/2 Varavin,V-Makarov,M/RUS-ch Elista 61/(218)}) (20. Re1 Bd5) 20... Bd5 (20... Rc8 21. h3 Bd5 22. Rh2 Bxa2 (22... Rc6) 23. g3 Ra4 (23... Rh6) 24. h4 gxh4 25. Rxh4 Rxh4 26. gxh4 Bc4 (26... Rc5) (26... Bd5 27. h5) 27. Bg2 f6 28. Bb7 Rb8 29. Bf3 b4 30. Bh5+ Kf8 31. Bd2 $16 {Nijboer,F-Werle,J/ Groningen 2003}) (20... Nc5 $2 21. Bf6) 21. h3 Nc5 22. Be5 (22. Be2) (22. Rh2 Ne4 23. g3 (23. Be5 f6) (23. Be1 Rh6) 23... Nxc3 24. bxc3 Ra4) (22. Bf6 Ne4) 22... Rc8 23. b3 Kd7 24. Rh2 Re4 25. Bf6 Rf4 $1 26. Bxg5 Rf2 27. Bd2 (27. Be3 Nxb3+ 28. Kb1 (28. axb3 Rcxc2+ 29. Kb1 Rb2+ 30. Ka1 Ra2+ 31. Kb1 Rfb2+ 32. Kc1 Rxb3 33. Rd3 Rb4) 28... Be4 29. Bxf2 Bxc2+ 30. Kb2 Bxd1 31. axb3 Rc2+ $17) (27. Rh1 Bxg2) 27... Bxb3 28. Kb2 Bd5) 14... Ng4 $146 (14... Qb7 15. Be2 Bd7 16. f5 O-O 17. Bxf6 Bxf6 18. Ne4 Bd8 19. f6 Bc6 20. fxg7 Kxg7 21. Qc3+ Kh7 22. Nf6+ Bxf6 23. Qxf6 Be4 24. Rd2 Rac8 25. Bf3 Bxf3 26. gxf3 Rg8 27. Rhd1 Rg6 {1/2-1/2 Adams,M-Hracek,Z/BL 9495/1995}) (14... Qa7 15. Qg3 (15. Bd4 Qb8 16. Qg3 (16. Be5 $2 Ng4 17. Qg3 Nxe5 18. fxe5 O-O $17 {Erneste,I-Serper,G Helsinki 1992}) 16... Nh5) (15. Qd3 O-O) 15... O-O (15... b4 $2 16. Nb5 $1 axb5 17. Qxg7) 16. Be2) 15. Qf3 (15. Bxc7 Nxe3 16. Rd3 Nf5 $10) 15... Nxe5 16. Qxa8 (16. fxe5 Bb7 $15) 16... Nd7 $1 (16... Nc6 $2 17. Nxb5 $1 Qxf4+ (17... axb5 18. Bxb5) 18. Kb1 O-O 19. Qxc6 axb5 20. Qxb5 $18) 17. g3 $2 (17. Qf3 Bb7 18. Qe3 (18. Qg3 b4 19. Ne2 O-O 20. f5 e5 21. Qd3 Nc5 (21... Rc8 22. Ng3 Nf6 23. Be2 Bxg2 24. Rhg1 Bd5 25. Kb1 e4 26. Qd2 Rd8 27. Qc1 Bc5 28. Rgf1 Qa5 29. b3 Bd6 30. Nh5 Be5 31. Nf4 Rc8 32. c4 bxc3 33. Qc2 Bxf4 34. Rxf4 Qc7 35. Rff1 a5 36. Rd4 Qe5 37. Ra4 e3 38. Bd3 Bc6 39. Rc4 Nd5 40. a3 Bd7 41. Rxc8+ Bxc8 42. Qg2 Nf4 43. Qe4 Nxd3 44. Qxd3 e2 $19 45. Qd8+ Kh7 46. Re1 Bxf5+ 47. Ka2 Qe3 {0-1 Gross,D-Borriss,M/ Germany 1996/GER-chT}) 22. Qc4 Rd8 23. h4 $2 (23. Rxd8+ Qxd8) 23... Rxd1+ 24. Kxd1 Qd8+ 25. Kc1 Ne4 26. Qd3 Qb6 $17 {Mozaliov,S-Kiselev,S/Moscow 1996}) (18. Qf2 O-O (18... Bd6 19. f5) (18... b4 19. Ne2 O-O 20. Ng3 Bd5) 19. Bd3 Nf6) 18... Bd6 $1 19. Ne2 $8 O-O {VK} 20. Qd2 (20. Rd4 Bc5 (20... Nf6)) (20. Qd3 Bxf4+ 21. Nxf4 Qxf4+ 22. Qd2 Qxd2+ 23. Rxd2 Bd5 24. Rg1 Nc5) 20... Bd5) (17. f5 Nb6 18. Qf3 O-O 19. Bd3 $14) 17... Nb6 (17... O-O $2 18. Bg2) 18. Qf3 Bb7 19. Ne4 (19. Bxb5+ axb5 20. Nxb5 Bxf3 21. Nxc7+ Kf8) 19... f5 $1 (19... O-O 20. Bg2 Rc8 21. Qe2 Na4 $40) 20. Qh5+ (20. Bd3 O-O $15) 20... Kf8 21. Nf2 (21. Bg2 Bxe4 22. Bxe4 fxe4 23. Rhe1 Nd5 $17) (21. Ng5 $2 Bxg5 22. fxg5 Bxh1) 21... Bf6 $1 ( 21... Bc5 22. Nh3 $1 $8 (22. Nd3 $2 Bxh1 23. Ne5 (23. Nxc5 $2 Qxc5 24. Rd8+ Ke7 25. Rxh8 Qe3+) 23... Bd5 $1) (22. Bxb5 Be3+ (22... axb5 23. Rhe1 Bd5 24. Nd3 Bd6) 23. Kb1 axb5 24. Rhe1 Nc4 25. Rd3 Bd5) 22... Bxh1 (22... Kg8 23. Rg1 (23. Bd3) 23... Bxg1 24. Nxg1 Kh7 25. Nf3) (22... Be4 23. Bd3) 23. Ng5 hxg5 (23... g6 $2 24. Qxg6 Bd5 (24... hxg5 25. Qf6+) 25. Rxd5) (23... Be3+ 24. Kb1 Qb7 ( 24... hxg5 25. Qxh8+ Kf7 26. Be2) 25. Nxe6+ Ke7 26. Nxg7) 24. Qxh8+ Kf7 25. Qh5+ Kf8 $11) (21... Bxh1 22. Nxh1 Bf6 23. Nf2 (23. Re1 Qe7 $1 (23... Na4 24. Rxe6 Bxb2+ 25. Kb1) (23... Qc8) 24. Re3 (24. Qe2 Bxb2+ $1 25. Kxb2 Nc4+) (24. c3 Bxc3) 24... Na4 25. c3 Bxc3 $1) (23. Qf3) 23... Na4 24. Nd3 Ke7 25. Qf3 (25. Re1 Rc8 26. Qe2 Kf8 $17) 25... Rc8 26. Rd2) 22. Bd3 (22. Rg1 Na4 $1 (22... Qc5 23. Bg2 $1 Qxf2 (23... Bxb2+ 24. Kxb2 Na4+ 25. Kc1 Qe3+ 26. Rd2 $18) 24. Bxb7 Nc4 25. Kb1 Bxb2 26. Qf3 $16) (22... Nd5 23. Nd3) 23. Nd3 Be4 $1 24. Rg2 (24. Qe2 Nxb2 $1 (24... Bxd3 25. Qxd3 Bxb2+ (25... Nxb2 $2 26. Qd6+) 26. Kb1 Bf6 $17 ) (24... Qc4 25. b3 Qd4 26. bxa4 Qa1+ 27. Kd2) 25. Nxb2 Qc3 $40 26. Nd3 Qa1+ 27. Kd2 Bc3+ 28. Ke3 Bd4+ {VK} 29. Kd2 Qc3+ $1 30. Kc1 Qa3+ $1 (30... Bxg1) 31. Kd2 (31. Kb1 Bxd3 32. cxd3 Qb4+ 33. Kc1 Ke7) 31... Qa5+ 32. Kc1 Qxa2 $1 (32... Bxg1) 33. Re1 (33. Qe1 Qa3+ (33... Kf7 34. Kd2 Rc8) 34. Kd2 Bc3+) (33. Kd2 Qa5+ 34. Kc1 Bc3) 33... Bc3 34. Kd1 Qb1+ 35. Nc1 Kf7 $19) (24. Rd2 Bxb2+ $1 25. Nxb2 Qc3) 24... Bxd3 $1 (24... Nxb2 25. Nxb2 Qc3 26. Nd3 Qa1+ 27. Kd2 Qc3+ 28. Kc1 $10) 25. Rxd3 Bxb2+ 26. Kb1 Bf6 $40) (22. Qe2 Kf7) (22. Re1 Qd6 (22... Bxh1)) 22... Na4 (22... Bxh1 23. Rxh1 Na4 24. Nd1) 23. Rhe1 (23. b3 Bb2+ (23... Bxh1 24. bxa4 (24. Rxh1 Nc3 $17) 24... Bd5 $17) 24. Kb1 (24. Kd2 Qa5+ 25. Ke2 Nc3+ 26. Ke1 Nxd1+ 27. Kxd1 Bxh1 28. Nxh1 Qxa2 $19) 24... Ba3 25. Rdf1 Bxh1 26. bxa4 (26. Rxh1 Qc3 27. Nd1 Qd2 $19) 26... Qc3 27. Nd1 Qd2 $19) 23... Bxb2+ 24. Kb1 ( 24. Kd2 Qa5+ (24... Bc3+ 25. Ke2 Bxe1 26. Rxe1 Qf7 {VK}) 25. Ke2 Bg2 $19) 24... Bd5 $3 (24... Qe7 25. Bxf5 Bf6 26. Bxe6) (24... Qf7 $2 25. Qxf7+ Kxf7 26. Bxb5 $1) (24... Qc8) 25. Bxb5 (25. Bxf5 Bxa2+ $1 26. Kxa2 Qc4+ 27. Kb1 Nc3+ 28. Kxb2 Qb4+ {suivi du mat}) 25... Bxa2+ $1 {"Kramnik simply sees everything" (Har Zvi) .} (25... Nc3+ 26. Kxb2 Nxd1+ (26... Nxb5 27. Rd3 Qb6 28. Nd1 $14) 27. Nxd1 axb5 28. Nc3 $13 Qa5 29. Re3 Bc4 30. a3 b4 31. axb4 Qxb4+ 32. Kc1 Ke7 33. Qh4+ g5 34. fxg5 Qa3+ 35. Kd2 Rd8+ 36. Rd3 Bxd3 37. gxh6+ Kd7 38. h7 Qf8 39. cxd3 $11) (25... axb5 $2 26. Rxd5 Nc3+ 27. Kxb2 Nxd5 28. Rxe6 Qc3+ 29. Kb1 $11) 26. Kxa2 axb5 $19 27. Kb1 (27. Rxe6 Qc4+ 28. Kb1 Nc3+ 29. Kxb2 Qb4+ 30. Kc1 (30. Ka1 Qa3#) 30... Na2#) (27. Nd3 Qxc2) 27... Qa5 {Black has a winning attack with one less exchange and another Rook locked in, virtually with a single bishop against two rooks !} (27... Qe7 $1 28. Rd3 ( 28. Rd8+ Qxd8 29. Rxe6 Bf6) 28... Qb4 29. Rd8+ Ke7 30. Re8+ (30. Rd7+ Kxd7 31. Qf7+ Kc8 32. Qxe6+ Kb8) 30... Rxe8 31. Rxe6+ Kxe6 32. Qxe8+ Kf6 33. Qd8+ Kg6 $19) (27... Qc4 28. Rd8+ Ke7 29. Rxh8 Nc3+ 30. Kxb2 Qb4+ 31. Kc1 Na2+ 32. Kd1 Nc3+ 33. Kd2 Ne4+ 34. Kc1 Qd2+ (34... Qxe1+ 35. Nd1 Qd2+ 36. Kb1 Qb4+) 35. Kb2 Qb4+ 36. Kc1 $11) 28. Nd3 $2 (28. c3 $1 Nxc3+ $1 (28... Bxc3 {("conseillé" par Fritz)} 29. Rd7 (29. Re2 $2 Qb4+) 29... Qb4+ 30. Kc2 Qb2+ 31. Kd1 Qb1+ (31... Kg8 $2 32. Qf7+ Kh7 33. Rxe6) 32. Ke2 Qxe1+ 33. Kf3 Kg8 34. Rd1 $1 (34. Qf7+ Kh7 35. Rd1) (34. Qg6 $2 Bf6 $8) 34... Qxd1+ 35. Nxd1 Kh7 36. Qf7 (36. Nxc3 Nxc3 37. Qf7)) (28... Ba1 29. Rd7 Nxc3+ 30. Kc1) (28... Nc5 29. Kxb2 Na4+ 30. Ka2) 29. Kxb2 Na4+ 30. Ka2 $8 Qb4 (30... Nc5+ 31. Kb1 Qb4+ 32. Kc2) 31. Rd8+ Ke7 32. Rd7+ (32. Re8+ Rxe8 33. Rxe6+ Kxe6 34. Qxe8+ Qe7 (34... Kd5 35. Qd7+ Kc4 36. Qe6+) 35. Qg6+ (35. Qxe7+ Kxe7 36. Kb3 Kd6) 35... Qf6 36. Qe8+ Kd6 37. Qb8+ (37. Nd3 Qe6+) 37... Kc5 $19) (32. Qh4+ g5) (32. Rxe6+ Kxd8 33. Qd1+ Kc7) 32... Kxd7 33. Qf7+ Kc8 34. Qxe6+ Kb8 35. Qe5+ Ka8 36. Qd5+ Ka7 37. Qd7+ Kb8 ( 37... Ka6 38. Re6+ Nb6 39. Rc6 Qc4+ 40. Ka1 $5) 38. Re8+ Rxe8 39. Qxe8+ Kc7 40. Qe5+ (40. Qf7+ Kb6 $19) 40... Qd6 $1 (40... Kb6 41. Qb8+) (40... Kc6 41. Qe8+) 41. Qxg7+ (41. Nd3 Qxe5 42. Nxe5 Nc3+ 43. Kb3 Nd5) 41... Kb6 $17 {VK} 42. Qe5 ( 42. Nh3 b4 (42... Qd2+ 43. Ka3 Nc3)) (42. Kb3 Qd2) 42... Qd2+ 43. Ka3 (43. Ka1 Nc3) 43... Qc1+ 44. Kb4 Qc4+ 45. Ka3 Ka5 $19) (28. Rxe6 Nc3+ 29. Kxb2 Qb4+) ( 28. Rd7 Qxe1+ 29. Nd1 Kg8 30. Qg6 Bf6 $19) 28... Ba3 (28... Bd4 29. Rxe6 (29. Kc1 Nc5 $1 (29... Nc3 30. Kd2 Nxd1+ 31. Kxd1 Qa1+ 32. Ke2) 30. Nxc5 Qa3+ 31. Kd2 Qc3+ 32. Kc1 Bxc5 33. Kb1 Ba3 34. Rd8+ Ke7 $19) (29. Qf3 Nc3+ 30. Kc1 Ne2+ $1 31. Rxe2 Bc3) 29... Nc3+ 30. Kc1 g6 31. Qf3 (31. Qxg6 Qa1+ 32. Kd2 Qxd1#) 31... Na2+ 32. Kb1 Nb4 33. Kc1 Bc3 $19) (28... b4 $2 29. Nxb2 Nc3+ 30. Kc1 Qa1+ 31. Kd2 Qxb2 32. Rxe6) 29. Ka2 (29. Rxe6 Nc3+ 30. Ka1 Bc1#) (29. c3 Nxc3+ 30. Kc2 Nxd1 $19) 29... Nc3+ 30. Kb3 Nd5 (30... Ne4 31. Rxe4 fxe4 $19) 31. Ka2 (31. Rxe6 Qa4+ 32. Ka2 Nc3+ 33. Ka1 Bc1#) 31... Bb4+ 32. Kb1 Bc3 {Time : 1.02|1.58} (32... Bc3 33. Nb2 Qa3 $19) 0-1 [Event "s#9 anti-circé"] [Site "?"] [Date "1995.??.??"] [Round "?"] [White "Caillaud, M."] [Black "0111.01"] [Result "0-1"] [SetUp "1"] [FEN "6k1/R7/5K2/1p4N1/1B6/8/8/8 w - - 0 1"] [PlyCount "18"] [EventDate "1995.??.??"] 1. Ne4 $1 (1. Rf7 $2 {R:f7!}) (1. Nh7 $2 {R:h7!}) 1... Kh8 2. Rf7 Kg8 3. Ke7 Kh8 4. Bc3+ Kg8 5. Nf6+ $1 (5. Ba1 $2 b4 6. Nf6+ {Rg7!}) 5... Kh8 6. Kf8 $1 (6. Ba1 $2 {Rg7!}) 6... b4 7. Ba1 b3 8. Nd7+ b2 9. Nb8 $3 bxa1=Q {#.} 0-1


Add a comment

Anti-spam