cb_20050524

PGN Reader

les diagrammes du Maître

[Event "h#6 2 sol"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Laborczi, Z."] [Black "3610.02"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/8/5k2/2p5/2r1r3/4q3/1p6/B2K4 b - - 0 1"] [PlyCount "12"] [EventDate "2005.??.??"] 1... Rcd4+ (1... Rc2 $1 2. Kxc2 Qd3+ $1 3. Kxd3 Kg7 4. Kxe4 Kh8 5. Ke5 b1=B 6. Kf6 Bh7 7. Kf7# {Remote Echo (to say the least).}) 2. Kc2 b1=B+ (2... c4 $2 3. Bxb2 Ke5 4. Ba3 Rd5 5. Bb4 Qc5 6. -- Kd4 7. Kd2 -- 8. Bc3#) 3. Kb2 Bd3 4. Kb3 $3 (4. Kc3 $2) 4... Ke5 5. Kc3 Rd5 6. Kb2 Kd4 7. Kb3# 1-0 [Event "h#3 2 sol"] [Site "?"] [Date "1988.??.??"] [Round "?"] [White "Jonsson, Ch"] [Black "3737.03"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "2R5/3N4/1pr4n/3p1kq1/2rn4/4p3/1K6/1b6 b - - 0 1"] [PlyCount "1"] [EventDate "1988.??.??"] 1... -- 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1970.??.??"] [Round "?"] [White "Ellison, W."] [Black "+0001.12f3h1"] [Result "1-0"] [SetUp "1"] [FEN "8/6N1/6P1/8/8/5Kp1/7p/7k w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "1970.??.??"] 1. Nh5 $1 (1. Nf5 $2 g2 2. Ng3+ (2. g7 Kg1 3. g8=Q h1=Q 4. Qg4 Qh2 $8) 2... Kg1 3. g7 h1=Q 4. g8=Q Qh3 $11) 1... g2 2. g7 Kg1 (2... g1=Q 3. Ng3+ Qxg3+ 4. Kxg3 Kg1 5. g8=Q h1=Q 6. Qa2 $3) 3. g8=Q h1=Q 4. Nf4 $3 (4. Qg4 $2 Qh2 $8 (4... Kf1 $2 5. Ng3+ Ke1 6. Qb4+) (4... Kh2 $2 5. Qg3+ Kg1 6. Nf4) 5. Ng3 (5. Nf4 Kf1 ( 5... Kh1 6. Nxg2 Qe5) 6. Nxg2 Qh1 $3 (6... Qb8 $2 7. Ne3+ Ke1 8. Qh4+ Kd2 9. Qf2+ Kd3 10. Qc2+ Kd4 11. Qc4+ Ke5 12. Qf4+) 7. Qc4+ Kg1 $11) (5. Ke4 Kh1) 5... Qh3 $3 (5... Qh8 $2 6. Ne2+ Kf1 7. Qxg2+ Ke1 8. Qg1+ Kd2 9. Qc1+ Kd3 10. Nf4+ Kd4 11. Qb2+) 6. Qd4+ Kh2 7. Qf2 Qg4+ $3) (4. Ng3 $2 Qh3 $1 (4... Qh2)) 4... Qh2 (4... Kf1 5. Qc4+ $8 Kg1 6. Ne2+) 5. Qd5 $3 (5. Qa8 $2 Qh7 $3 6. Ne2+ Kh2 $8 7. Qb8+ Kh1 $8 {and the first rank is unavailable}) 5... Kh1 (5... Qh4 6. Qd2 $1 (6. Ne2+ Kf1 7. Qd1+ Qe1 8. Ng3+) 6... Qg5 (6... Qh1 7. Ne2+ Kh2 8. Qh6#) 7. Nh3+) (5... Qh7 6. Ne2+ $8 Kh2 7. Qe5+ (7. Qd6+ Kh1 8. Qd1+ $8) 7... Kh1 8. Qa1+ $8 Kh2 9. Qg1+ Kh3 10. Qxg2+ Kh4 11. Qg4#) 6. Kg4 $3 Qg1 (6... Kg1 7. Qd1+ Kf2 8. Qe2+) (6... -- 7. Qb7 (7. Qf3)) 7. Ne2 $1 (7. Nh5 $2 Qd1+ (7... Qe3) (7... Qc1) 8. Qxd1+ g1=Q+ 9. Ng3+ Kh2 $8) 7... Qh2 8. Ng3+ (8. Kg5 Qh3 9. Qd1+) 1-0 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1997.??.??"] [Round "?"] [White "Bent, M & Whitworth T"] [Black "+0446.74b4a6"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "2r5/1p4p1/kP2P1n1/P2p2PB/1KP5/1pP2Rb1/1P6/n7 w - - 0 1"] [PlyCount "13"] [EventDate "1997.??.??"] [EventType "swiss"] 1. c5 $1 (1. cxd5 $2 Bd6+ 2. Ka4 Rc4#) (1. Rxg3 $2 Rxc4+ 2. Ka3 Kxa5 3. Rg4 Ne5 ) (1. Rf4 $2 Nxf4 (1... Bxf4 2. Be2 dxc4)) 1... Bd6 $1 {Sacrifice on a square that has just been checked.} (1... Nc2+ 2. Kxb3) (1... Ne5 2. Rxg3) 2. Rf8 $3 {The same effect.} (2. Rf1 $2 Rxc5 3. Rxa1 Rb5+ (3... Rxa5+) 4. Ka4 Nf4) (2. cxd6 $2 Rc4+ 3. Ka3 Kxa5) (2. c4 $2 Rxc5 3. Kc3 Rxc4+) 2... Bxc5+ (2... Nf4 $2 3. Be2+ $1 Nxe2 4. Rxc8 Nc2+ 5. Ka4) 3. Ka4 Bxf8 4. Be2+ $1 (4. e7 $2 Rc4+ 5. Ka3 Bxe7# ) 4... Rc4+ 5. Bxc4+ dxc4 6. e7 Nxe7 {Drumaresque enclosure of the Bishop.} 7. g6 $1 1/2-1/2 [Event "?"] [Site "?"] [Date "1972.??.??"] [Round "?"] [White "Dzjaja,D"] [Black "=0701.21h2d7"] [Result "1/2-1/2"] [SetUp "1"] [FEN "6R1/P2k1N2/r7/7P/r7/p7/7K/8 w - - 0 1"] [PlyCount "15"] [EventDate "1600.??.??"] {The world's shortest study? The solution only needs ... one move.} 1. Nh6 $3 (1. Ne5+ $2 Ke6 $19) 1... a2 (1... Rxh6 2. a8=Q) 2. Rg7+ Ke6 (2... Kc6 3. Rg6+ Kc5 4. Rg5+ Kb4 5. Rg4+ Ka3 6. Rg3+) 3. Rg6+ Ke5 4. Rg5+ Kf4 5. Rg4+ Kf3 6. Rg3+ Kf2 7. Rg2+ Kf1 8. Rg1+ 1/2-1/2 [Event "Chalkidiki"] [Site "?"] [Date "1992.??.??"] [Round "?"] [White "Lautier, J."] [Black "Kramnik, V."] [Result "1/2-1/2"] [ECO "A21"] [WhiteElo "2580"] [BlackElo "2625"] [PlyCount "122"] [EventDate "1992.??.??"] {55/23} 1. c4 e5 2. Nc3 d6 3. Nf3 f5 4. d4 e4 5. Ng5 c6 (5... h6 6. Nh3 g5 7. Ng1 Bg7 8. h4 g4 9. e3 Nf6 (9... Nd7 10. Nge2 h5 11. Nf4 Nf8 12. Qa4+ Qd7 13. Qb3 Ne7 14. c5 dxc5 15. dxc5 {Portisch,L-Seirawan,Y/Mar del Plata 1982}) 10. Nge2 Nh5 11. Nd5 c5 12. Bd2 Nc6 13. Bc3 Be6 14. dxc5 dxc5 15. Qb3 O-O 16. Bxg7 Nxg7 17. O-O-O {Portisch-Quinteros, Nice 1974}) 6. g3 Be7 7. Nh3 Nf6 8. Bg2 (8. d5 $6 Nbd7 9. Bg2 Ne5 10. Qb3 Qa5 11. Bf4 Qc5 $13 {Lautier,J-Adams,M/Biel/1991} ) 8... O-O 9. O-O Kh8 $5 $146 (9... d5 $6 10. cxd5 (10. Qb3 $5) 10... cxd5 ( 10... Nxd5 11. Qb3 Qb6 12. Nxd5 cxd5 13. Nf4 Qxb3 14. axb3 Rd8 15. Ra5 Nc6 16. Rxd5 Nxd4 17. Rxd8+ Bxd8 18. Be3 Nxb3 19. f3 $5 $16) 11. Bg5 Be6 (11... Nc6 12. Nf4 Ne8 13. Bxe7 Nxe7 14. Qb3 $16) 12. Nf4 Bf7 13. Qb3 Nc6 14. Qxb7 Nxd4 15. Rad1 $16 Bc5 16. Qa6) (9... Na6 10. d5 $14) 10. d5 (10. f3 d5 $11 11. cxd5 cxd5 12. Bg5 Be6 13. Nf4 Bg8 14. Qb3 Nc6 15. Qxb7 Nxd4 16. Rad1 Bc5 17. Kh1 a6 ( 17... Rb8)) 10... Nbd7 11. b3 Ne5 12. Bb2 Qe8 (12... a5 13. dxc6 bxc6 14. c5 Neg4 $5 15. cxd6 Bxd6 $13) 13. Qd2 (13. Nf4 Nh5 $1 $13) (13. f3 $14 e3 (13... Qh5 14. Qd2 $1) 14. dxc6 bxc6 (14... Nxc6 15. Nf4) 15. Qd4) 13... Bd7 (13... b5 14. cxb5 cxb5 15. Nf4 Rb8 $13 16. Rac1 Rb6 17. Rc2) 14. Rad1 a5 (14... Rd8 15. f3 $16) 15. Nf4 (15. f3 Bd8 $5 $132 16. fxe4 Bb6+ 17. Kh1 (17. Nf2 Nfg4) 17... fxe4 18. dxc6 Bxc6 19. Qxd6 Neg4 20. Nd5 Rd8 21. Qf4 (21. Qe7 Bxd5 22. Bxf6 gxf6 23. Qxe8 Rfxe8 24. Rxd5 Ne3 25. Rxd8 Rxd8) 21... Bxd5 22. Bxf6 Nxf6 (22... Ne3 23. Bxd8 Rxf4 24. Nxf4 Bxd8 25. cxd5 Nxf1 26. Rxf1) 23. cxd5 h6) (15. dxc6 bxc6 16. c5 d5 (16... dxc5 $2 17. Na4 $1) 17. Nxd5 Nxd5 (17... cxd5 $5 18. Bxe5 Bxc5 19. Bxf6 Rxf6 20. Qxd5 Bd6 $14) 18. Bxe5 Bxc5 19. Qb2 Qf7 (19... Qe7 20. Nf4 Nxf4 (20... Rae8 $6 21. Bxg7+ $1 Qxg7 22. Qxg7+ Kxg7 23. Nxd5 $16) 21. Bxf4 ) (19... Rg8) 20. Nf4 $14) 15... Ng6 (15... a4 16. f3 (16. Nxa4 Nxc4) 16... Qd8 17. c5 (17. Qe3)) (15... Nh5 16. Na4 (16. f3 Nxf4 17. gxf4 exf3) 16... Nxf4 17. gxf4 Ng6) 16. f3 Nxf4 17. Qxf4 Nh5 $2 (17... Qh5 $14 18. Na4 (18. fxe4 $6 fxe4) ) (17... exf3 {Ribli} 18. exf3 $14) 18. Qd2 (18. Qc1 $6 Bd8 $1 19. fxe4 Bb6+ 20. e3 f4 $1 21. gxf4 Nxf4 $40) 18... e3 $5 (18... exf3 19. exf3 f4 20. g4 Nf6 21. Rfe1 $14) 19. Qxe3 f4 20. gxf4 $1 (20. Qf2 fxg3 21. hxg3 Qg6 $36 22. Kh2 ( 22. Ne4 Bf5) 22... Qh6 23. Bc1 Nf4+ 24. Kg1 Nh3+) 20... Nxf4 21. Kh1 Nxg2 ( 21... Bf6 22. Qxf4 $8 (22. Qxe8 Raxe8 23. dxc6 Bxc6 (23... bxc6 24. Rxd6) 24. e4 Be5 25. Rd2) (22. Qd2 Nxg2 23. Kxg2 Qh5 (23... Be5)) 22... Bxc3 23. Qc1 $1 $16 {(l'oubli de VK)} Bxb2 24. Qxb2 c5 25. e4 (25. f4 Bg4) 25... Rf4 26. Rfe1) (21... Qf7 22. Rg1 Rae8 23. Ne4 $16) 22. Kxg2 Qg6+ 23. Kh1 $16 Bf6 24. Qd2 (24. Rg1 Rae8 25. Qd2 $16) 24... Bf5 (24... Rae8 25. Rg1 (25. Ne4 Rxe4 26. fxe4 Qxe4+ 27. Kg1 Qg6+ 28. Kh1)) 25. Rg1 (25. dxc6 bxc6 26. Qxd6 (26. Rg1 Qe8) 26... Qe8 (26... Rad8 27. Qg3 (27. Qxc6 Bh3 28. Rg1 Qc2 29. Ba3 Bxc3 30. Rc1 Qd2 31. Bxf8 Rxf8) 27... Qe8 28. Rxd8 Qxd8 29. e4 Bxe4 30. Rd1 Bd3 31. Na4) ( 26... Rac8 27. Rg1) 27. Qc5 Be5 28. Rf2 (28. Qe3 a4) 28... Bh3) 25... Qf7 26. dxc6 (26. Na4 Bxb2 (26... b5 27. cxb5 cxb5 28. Bxf6 Qxf6 29. Nc3 $16 b4 30. Nb5 ) 27. Nxb2 c5 28. Rg3 Bg6 29. Nd3) 26... bxc6 27. Na4 (27. Qxd6 $5 Qe8 (27... a4 28. Nxa4 (28. Qxc6 axb3 29. axb3 Rab8 30. Ba1 Rxb3 31. Nb5) 28... Bxb2 29. Nxb2 Rxa2 30. Rd2 Qe8 31. c5) (27... Qh5 28. Na4) 28. Qc5 Be5 29. Qe3 (29. Na4 Bxb2 30. Nxb2 Qxe2) (29. Rg5 h6 30. Rg2 Bh3 31. Rgg1 Bf5) (29. Rg2 Bh3) 29... Bc2 30. Rd2 Qh5 31. Qf2) 27... Rae8 28. Rg3 (28. Rg2 $142) 28... Bg6 29. Rg2 Bxb2 30. Nxb2 Re6 31. Nd3 d5 $6 (31... a4 $14 32. b4 Rf6 33. c5 $6 Bxd3) 32. cxd5 cxd5 33. Rc1 d4 34. Rc5 (34. Rg4 {(advised by VK in Informant, but more in his book)} Bxd3 35. Qxd3 Re3 36. Qxd4 Rxe2) (34. Nc5 Rd6 (34... Re3 35. Rc4) 35. Qxa5 Qf4 36. Rd1 Rd5 37. b4 Re8 38. Qa6 Rd6 39. Qb5 Rdd8 40. Qc4 ( 40. a4 Qf7 41. a5) 40... Qf6 41. a4) 34... Qe7 $6 (34... Qf6 35. Rxa5 (35. Qg5 Bxd3 36. Qxf6 Rexf6 37. exd3 Rxf3 $11 {VK}) (35. Rd5 Bxd3 (35... Re3 36. Nc5) 36. Qxd3 Rd8 37. Rxa5 Qe7 38. Rag5) 35... Re3 $44 {VK} 36. Nb4 Qe6 (36... Ree8 37. Rd5 (37. Rg4) (37. Ra6)) (36... Re6 37. Rd5) 37. Nd5 (37. Nc2 Bxc2 38. Qxc2 Rexf3 $1) 37... Re4 $1 (37... Re5 38. Nf4) 38. Qb4 (38. Rc5 Qf7 39. Nb4 Rfe8 40. Rcg5 Rh4 41. R5g4) 38... Rc8 (38... Kg8 39. Qc4) 39. Rc5 Rxc5 40. Qxc5 Qf7 41. Nb4 (41. Qb4 Re5) 41... Qf6 42. Nd3 Re8) 35. Rxa5 (35. Nf4 $2 Rxf4) (35. Qg5 Rxe2 (35... Qxg5 36. Rcxg5 Bf5 37. Rxg7 Rxe2) 36. Qxe7 Rxe7 37. Ne5 a4 38. Rxg6 Rxe5) 35... Re3 36. Qb4 $1 Qf6 (36... Qd8 37. Rd5) (36... Bxd3 37. Qxe7 Rxe7 38. exd3 Re1+ 39. Rg1 Re3 40. b4 Rxd3 41. b5 Rdxf3 42. b6) 37. Ne5 $2 (37. Ra6 $1 Qf5 (37... Qd8 38. Rd6 $1 Qe7 39. Qxd4 Rxe2 40. Rd7 Re4 41. Rxe7 Rxd4 42. Ne5) 38. Qxd4 (38. Rg5 Qc8 39. Rc6 Qa8 40. Ra5 Qd8 41. Rd5) 38... Rxe2 39. Ra7 $1 (39. Rxe2 $2 Qxf3+ 40. Rg2 Qf1+ 41. Rg1 (41. Qg1 $2 Be4 $1 $19) 41... Qf3+ 42. Rg2 $11) (39. Nf4 Re1+ 40. Rg1 Rxg1+ 41. Kxg1 Bf7 42. Ra7) 39... Rg8 40. Nf4 $1 Re1+ (40... Rxg2 41. Kxg2 $16) 41. Rg1 Rxg1+ 42. Kxg1 Bf7 43. Kf2 $18) (37. Re5 $2 Bxd3 38. Rxe3 dxe3 39. exd3 Qxf3 $15) 37... d3 $3 $13 38. Ng4 $2 (38. exd3 Re8 $13 (38... Bh5 39. f4 Bf3 40. Nxf3 Rxf3) 39. Rxg6 (39. Nxg6+ hxg6 40. Rg3 Rxf3 41. Rag5 Rf1+ 42. Kg2 $8 Re2+ 43. Kh3 Rf4) 39... hxg6 40. Qh4+ $1 Qxh4 41. Nxg6+ Kg8 42. Nxh4) (38. Ra6 $1 Qd8 $1 $13 {VK} (38... dxe2 $2 39. Rxe2 $1) (38... Qf5 39. Nxg6+ hxg6 40. Raxg6 Qf4 (40... dxe2 $2 41. Qh4+)) 39. Nxg6+ (39. Rd6 Qe7 $1) 39... hxg6 40. exd3 Rxd3 (40... Rexf3 41. Raxg6) 41. Rg1 Rdxf3 42. Raxg6) (38. Nxg6+ hxg6 39. Qd2 (39. exd3 $2 Rxf3 $1 (39... Qxf3 $2 40. Qh4+ Kg8 $15 41. h3 Rc8 42. Qg4 $8) 40. Rg1 Rf1 $19) (39. Rxg6 dxe2) 39... Qf4) (38. Qd4 Rxe2 39. Nxg6+ hxg6 40. Qxf6 gxf6 41. Rd5 Rc8 42. Rxd3 Rc1+ 43. Rg1 Rcc2 $11) (38. Nxd3 $2 Bxd3 39. exd3 Rxf3 (39... Qxf3) 40. Rg1 Rf1 $19) 38... dxe2 $1 39. Nxe3 Qxf3 $11 40. Re5 (40. Rf5 $1 {VK} Rxf5 41. Nxf5 Qf1+ 42. Rg1 Qf3+ 43. Rg2 $11) (40. Qxf8+ $2 Qxf8 41. Rxe2 Qf3+ 42. Kg1 (42. Rg2 Qxe3 43. Ra8+ Be8 44. h4 g6) 42... h6) 40... Qf1+ $2 (40... Rd8 $1 41. Nd5 (41. h4 $2 Qh3+ 42. Kg1 Rd1+ 43. Kf2 e1=Q+ 44. Qxe1 Qxh4+ {VK}) (41. Rd5 $2 Re8 $1 ( 41... Qf1+ 42. Rg1 Qf3+ 43. Rg2 Qf1+ $11) 42. Qe1 Qxe3 43. Rdg5 Be4 $1 (43... Rc8 $1 {VK} 44. R5g3 (44. Rxg6 Rc1) 44... Qe4 $1 45. h3 Rc1 $19) (43... Qd3 44. Rxg6) 44. Rxg7 (44. h4 Rf8) 44... Qd4 $1 (44... Qd3 $4 45. Rg8+ $1) 45. R7g4 Qd1 $19) (41. Nc2 Qf1+ (41... Rd1+ 42. Ne1 Rxe1+ 43. Qxe1 Qf1+) 42. Rg1 Qf3+) 41... Rc8 (41... Qf1+ 42. Rg1 $11) 42. Qf4 (42. Nc7) 42... Rc1+ 43. Qxc1 $11) 41. Rg1 $18 Qf2 (41... Qf3+ 42. Ng2 {"forgotten" by VK}) 42. Qe1 Qf3+ 43. Rg2 $2 (43. Ng2 $1 Be4 44. Qg3 Qf1 45. h3 e1=Q 46. Qxe1 Bxg2+ 47. Kh2 $18) 43... Bd3 $1 {"Forgotten" by JL.} (43... Qf6 44. Reg5 Be4 45. Kg1) 44. Re7 $2 (44. Kg1 $2 Qf1+ $1 (44... Qxe3+ $2 45. Rf2 Qd4 46. Rexe2)) (44. h4 $1 h6 (44... Qh3+ 45. Kg1 h6 46. Rf2) 45. Kg1 Qf1+ (45... Qxe3+ 46. Rxe3 Rf1+ 47. Kh2) (45... Kh7 46. Nc2 $1 Qf1+ (46... Bxc2 47. Qxe2) 47. Kh2) 46. Nxf1 Rxf1+ 47. Kh2 Rxe1 48. Re8+ Kh7 49. Re7 Kh8 50. Rg1 $18 {VK}) (44. a4 $6 Ba6 $1 (44... h6) 45. b4 Qxe3 $1 46. Qxe2 $8 (46. Rxe3 $2 Rf1+ 47. Rg1 Bb7+) 46... Qc1+ 47. Rg1 Bb7+ 48. Re4 Qc6 49. Rgg4 h5 50. b5 Qc5 $1 51. Rh4 Qc1+ 52. Kg2 Qg5+ 53. Kh3 Bc8+) (44. Qa1 Qb7 (44... Qf6 45. Rg1) 45. h3 Qc8 (45... Qf3 46. Re7) 46. Kh2) (44. Qc3 $5 Qf6 ( 44... Qb7 45. h3) 45. Rxe2 (45. Rg1 Be4+ 46. Ng2 Qf1) 45... Bxe2 46. Rf5 Qd8 47. Rxf8+ Qxf8 48. Kg1 $16) (44. Re6) 44... Qf6 $1 (44... h6 45. Qc3 $1 Qf6 ( 45... Rf6 46. Re8+ Kh7 47. Qxd3+) (45... Qf1+ 46. Rg1 Be4+ (46... Qf3+ 47. Ng2) 47. Rxe4 Qf3+ 48. Rg2 e1=R+ 49. Qxe1 Qxe4 50. Kg1 $18) 46. Qxf6 e1=Q+ 47. Nf1 $1 $18) (44... Bb5 45. Qc3 (45. Qg1) 45... Qf6 (45... Rf6 46. Rexg7) (45... Qf1+ 46. Nxf1 exf1=Q+ 47. Rg1) 46. Qxf6 e1=Q+ 47. Rg1 $8 (47. Nf1 $4 Qxe7 ( 47... Qxf1+ 48. Rg1 Qxf6) 48. Qxe7 Rxf1+ 49. Rg1 Bc6+) (47. Qf1 Rxf1+) 47... Qxg1+ 48. Kxg1 gxf6 49. a4 $18) (44... Qa8 45. Nf5 $1 (45. Kg1 $2 Rf1+ 46. Nxf1 exf1=Q+ 47. Qxf1 Bxf1 48. Rgxg7 (48. Rf2 Bd3 49. Ref7 Kg8 $1) 48... Bd3 49. Rgf7 Bg6 $17) (45. Rexg7 Rf1+) 45... Rxf5 46. Rexe2 Bxe2 47. Qxe2 $14 {VK}) 45. Rexg7 (45. Rgxg7 Qc6+ 46. Kg1 Rf1+ 47. Nxf1 exf1=Q+ 48. Qxf1 Bxf1 49. Rxh7+ Kg8 50. Kxf1 (50. Rhg7+ Kh8 51. Kxf1 Qc1+ $11) 50... Qc1+ 51. Kf2 Qd2+ 52. Kg3 Qd3+ ) (45. Rd7 $4 Qf1+ 46. Nxf1 Rxf1+ 47. Rg1 Be4#) 45... Qf1+ 46. Nxf1 (46. Rg1 Qxe1 $1 47. Rxe1 Kxg7 $11) 46... exf1=Q+ 47. Qxf1 Rxf1+ 48. Rg1 Be4+ 49. R7g2 Rf2 50. h3 (50. a4 Rb2) 50... Rxa2 51. Kh2 Bxg2 52. Rxg2 Ra3 $1 (52... Ra5 53. Kg1) 53. Rb2 (53. Rg3 Ra2+ 54. Kg1 Rb2 55. Kf1 h5 56. Ke1 h4 57. Rd3 (57. Rf3 Kg7 58. Kd1 Kg6 59. Kc1 Rg2 60. Rd3 Kf5 61. b4 Ke4 62. Rb3 Kd5 $10) 57... Kg7 58. Kd1 Kf6 59. Kc1 Rg2 60. b4 Ke5 61. b5 Rg8 62. Kb2 Rb8 $11) 53... Ra5 54. b4 Rb5 $11 55. Kg3 Kg7 56. Kf4 Kf6 57. Ke4 Ke6 58. Kd4 Kd6 59. Kc4 Rh5 60. Rb3 ( 60. b5 Rh4+) 60... Kc6 61. Rf3 Rh4+ 1/2-1/2 [Event "PG 12,5 2 sol"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Iglesias, J ."] [Black "3479.87"] [Result "*"] [ECO "A00"] [PlyCount "25"] [EventDate "2005.??.??"] 1. Nc3 $1 (1. f3 $2 h5 2. Kf2 Rh6 3. Ke3 Rf6 (3... h4) 4. Qe1 h4 5. Qg3 hxg3 6. h3 Rf4 7. Rh2 gxh2 8. Kxf4 h1=N 9. Ke3 Ng3 10. Kf2 Nxf1 11. Ke1 Ne3 12. Kf2 Nd1+ 13. Kf1 Nc3 14. Ke1 Nxb1) (1. Nf3 $1 h5 (1... h6 $2 2. Ng5 hxg5 3. h3 g4 4. Rh2 g3 5. Nc3 gxh2 6. Nd5 h1=N 7. Nf4 Ng3 8. Ng6 Nxf1 9. Nxh8 Ne3 10. Ng6 Nxd1 11. Nh4 Nc3 12. Nf3 Nb1 13. Ng1 -- 14. f3) 2. Ne5 (2. Ng5 h4 3. Ne4 Rh5 4. Ng3 hxg3 5. h3) 2... Rh7 $3 3. Ng4 hxg4 4. h3 g3 5. Rh2 gxh2 6. Nc3 h1=N 7. Ne4 Ng3 8. Ng5 Nxf1 9. Nxh7 Ne3 10. Ng5 Nxd1 11. Nf3 Nc3 12. Ng1 Nb1 13. f3 { This one is very difficult.}) 1... h5 2. Ne4 h4 3. Ng3 hxg3 (3... Rh7 $2) 4. h3 Rh4 $3 (4... Rh7 $2 5. Rh2 gxh2 6. Nf3 h1=N 7. Ng5 Ng3 8. Nxh7 Nxf1 9. Ng5 Ne3 10. Nf3 Nxd1 11. Ng1 Nc3 12. f3 Nb1 {Half a move too soon !}) 5. Rh2 gxh2 6. Nf3 $1 (6. f3 $2 h1=N 7. Rb1 Ng3 8. Kf2 Nxf1 9. Ra1 Ne3 10. Kg3 Nxd1 11. Kxh4 Nc3 12. Kg3 Nb1 13. Kf2 -- 14. Ke1) (6. Rb1 $2 h1=N) 6... h1=N 7. Nxh4 Ng3 8. Nf3 Nxf1 9. Ng1 Ne3 10. f3 Nxd1 11. Kf1 $1 Nc3 12. Kf2 $1 (12. Ke1 $2 Nb1 { It's not a "S"PG !}) 12... Nb1 13. Ke1 * [Event "PG 21"] [Site "?"] [Date "2005.??.??"] [Round "?"] [White "Caillaud, M."] [Black "4578.86"] [Result "*"] [ECO "A00"] [PlyCount "42"] [EventDate "2005.??.??"] 1. h4 h5 2. Rh3 Rh6 3. Rd3 Rf6 4. Rd5 Rf3 5. exf3 g5 6. Bb5 g4 7. Bc6 dxc6 8. Nc3 Qd6 $1 9. Nce2 Kd7 {First interception.} 10. c3 Ke6 11. Qb3 Qe5 $1 12. Kd1 Kf5 {Second.} 13. fxg4+ Ke4 14. Kc2 Qd4 $1 15. Kb1 Kd3 {Third.} 16. Qa3 Kc4 17. gxh5 Qc5 $1 18. d3+ Kb5 {Fourth and last one.} 19. Bf4 Kb6 20. Bh2 Qd6 21. Nf4 Qd8 *

Add a comment

Anti-spam